ขอต้อนรับนักศึกษา s/2553 สู่การเรียนการสอนวิชาธุรกิจเบื้องต้น นักศึกษาสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนได้ตามเนื้อหาด้านล่างนี้

1. แนะแนวการเรียนการสอน วิชาธุรกิจเบื้องต้น

 

2. แนวคิดการประกอบธุรกิจสมัยใหม่

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/BUSCON.ppt

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/theoryofbussiness.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/BusEvaluation.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/emergingtheory.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/marketingconcept.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/HRconcept.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/UsingCompetencyinHR.pdf

 

3. สภาพแวดล้อมทางธุกิจและการวิเคราะห์

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/BUSENVIR.ppt

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/overviewofenvir.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/ftaandenviron.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/economyofthecrossroads.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/ContextChange.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/enviranalysis.pdf

 

4. การสร้างตลาดและกลยุทธการบริหารธุรกิจ

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/MARKETING.ppt

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/onlinemarketing.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/intranetextranet.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/professionleader.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/fuctionofxecutive.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/strategicmanagement.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/increasingcompetency.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/increasingbusiness.pdf

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/blueandredocean.pdf

 

ประกาศผลคะแนนรายวิชา ธุรกิจเบื้องต้น

 - สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/PB.pdf

 - สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/PB1.pdf

 - สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/PB2.pdf