ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนอบรม

คน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เพราะคนเป็นปัจจัยที่จะทำให้สังคมประสบความสำเร็จ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติพร้อม ๆกัน ดังนั้นทักษะชีวิตจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะทำให้คนเราได้รู้จักและเข้าใจตนเอง รวมทั้งมีความสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง

การศึกษาทักษะชีวิตในประเทศไทย เริ่มจากความพยายามหาแนวทางป้องกันยาเสพติดเริ่มเมื่อปี 2535 โดยเริ่มจากการให้ความรู้ข้อมูล แล้วพัฒนาไปตามยุคต่าง ๆ คือ ยุคข้อมูลความรู้ ยุคความตระหนัก ยุคKAP(Knowledge Attitude Practice)การได้รับความรู้ เกิดทัศนคติ เลือกปฏิบัติ ยุคพัฒนาพฤติกรรม คุณภาพชีวิตและทางเลือก และยุคพัฒนาบุคลิกภาพ

ประโยชน์ของทักษะชีวิต

1. การนำทักษะชีวิตไปใช้สนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยความฉลาดทางอารมณ์ EQ

2. การนำทักษะชีวิตไปใช้สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน

3. การนำทักษะชีวิตไปใช้สนับสนุนในการกำหนดคุณลักษณะของเยาวชน