เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 49 ที่เพิ่งผ่านมานี้  ผมได้มีโอกาสเข้าไปฟัง Prof. Ikujiro Nonaka  ผู้ที่คิดโมเดลเกลียวความรู้ (SECI Model) ซึ่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  ได้ประสานขอผ่านทาง JICA  ประเทศไทย   

 

จึงอยากจะเก็บตกประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจมารวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่แห่งนี้

tacit knowledge นั้นเป็น micro knowledge   

explicit knowledge นั้นเป็น macro knowledge

tacit knowledge นั้นเป็น way of life  เป็นความเป็นจริงที่ปรากฏของตรงหน้า    เป็นความรู้ที่สำคัญมากต่อการทำงาน    แต่บางครั้งศักยภาพของคนเพียงคนเดียวอาจจะมีพลังไม่มากพอ จำต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   หากทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดีพอ  จะช่วยให้คนสามารถพัฒนา tacit knowledge ในระดับคุณภาพสูงได้

การสร้างความรู้ในองค์กรนั้น  จำต้องใช้ความรู้ของภาวะผู้นำ  ซึ่งหมายถึง  สมรรถนะในการบูรณาการระหว่างวิสัยทัศน์   สุนทรียสนทนา  การปฏิบัติ    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการสร้างบรรยากาศที่เชิญชวน  ทั้งหมดเข้าด้วยกัน  ซึ่งสิ่งนี้ Nonaka เรียกว่า  Phronesis หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น   "ปัญญาปฏิบัติ"  (Practical Wisdom)

ความสามารถในการสร้างปัญญาปฏิบัติ 6 ประการ

1. สามารถวินิจฉัยได้ว่า  อะไรคือสิ่งดีๆ  (ในงานที่ทำ  หรือในองค์กร)

2. สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนอื่นเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมในการสนทนาได้

3. สามารถจับคว้าแก่นสาระของเรื่องราวหรือสถานการณ์เฉพาะได้

4. สามารถสร้างมโนภาพจากเหตุการณ์เล็กๆไปเป็นหลักสากลได้โดยการใช้ภาษาในหลายรูปแบบ   แนวความคิด  และการสื่อสารด้วยคำพูด

5. สามารถใช้เครืองมือที่จำเป็นสร้างแนวคิดให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้

6. สามารถเอื้ออำนวยให้ปัญญาปฏิบัติของคนอื่นเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามที่ปราถนาจะให้เป็น