"หัวใจนักปราชญ์"  

เป็นข้อความที่ประทับใจ  ในการอบรม  การวัดและประเมินผล  ในส่วนของการประเมิน  อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ที่ท่านวิทยากร  อาจารย์ไตรรงค์  เจนการ  จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ  23  มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  ถนนรามคำแหง  กรุงเทพฯ

               หัวใจนักปราชญ์ "สุ.  จิ.  ปุ.  ลิ."

สุ.ได้แก่ สุต คือ การฟัง  นักปราชญ์ต้องฟังมากและอ่านมากด้วย

จิ.ได้แก่  จินตนะ  คือ  การคิด  เมื่อเราฟังหรืออ่านเรื่องราวใดๆต้องคิดตาม  ไม่ปล่อยจิตไปตามยถากรรมอย่างฟังเสียงนกเสียงกา  ถ้าพบข้อความหรือคำพูดที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย  ก็ผูกจิตไว้ตรึกตรอง

ปุ.  ได้แก่  ปุจฉา  คือ  การถาม  ก็ผูกจิตไว้ตรึกตรองและค้นคว้าหาความเข้าใจ

ลิ  ได้แก่ ลิขิต  คือ  การเขียน  เป็นการแสดงผลการฟัง การอ่าน  การใช้ความคิด  การถาม  คือการสอบสวนของผู้ที่จะเป็นนักปราชญ์  ผู้ที่บันทึกข้อความไว้เป็นนักราชญ์หรือไม่  เป็นนักราชญ์เพียงใด

"หัวใจตัวสุดท้ายของนักปราชญ์  สำคัญที่สุดและก็สำคัญจริงๆด้วย...."