ตัวชี้วัดชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูไข่
ตัวชี้วัด สาระแกนกลาง

ตัวชี้วัดชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สาระที่  1    สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐาน ว  1. 1     เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.6

1.  อธิบายการเจริญเติบโตของ       

     มนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัย

     ผู้ใหญ่

มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง   ทางด้านร่างกายตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญ่ 

 

  2. อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กัน

      ของระบบย่อยอาหาร ระบบ

      หายใจ และระบบหมุนเวียน

      เลือดของมนุษย์

 

ระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหาร     ให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด  แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้

 

3. วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน   คาร์โบไฮเดรต     ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ มีความจำเป็นต่อร่างกาย  มนุษย์จำเป็นต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต

  สาระที่ 2    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2. 1     เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 1.สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นเป็นประโยชน์ต่อ การดำรงชีวิต

-ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

 

2.วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

-การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้มากขึ้น เป็นผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป

 

3. อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์   

- ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เป็นผลทำให้พืชและสัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์

 

4. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เฝ้าระวัง   ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกต้นไม้   เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

5.มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

- ร่วมจัดทำโครงการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร

 มาตรฐาน ว 3. 1    เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้  และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

1.ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

 

- สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง ของเหลวหรือแก๊ส  สารทั้งสามสถานะมีสมบัติบางประการเหมือนกันและบางประการแตกต่างกัน

 

2.จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง 

- การจำแนกสารอาจจำแนกโดยใช้สถานะการนำไฟฟ้า การนำความร้อนหรือสมบัติอื่นเป็นเกณฑ์ได้

 

3.ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการร่อน การตกตะกอน  การกรอง           การระเหิด การระเหยแห้ง 

 

- ในการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน ออกจากกันต้องใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทำได้โดยการร่อน  การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิด        การระเหยแห้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารที่เป็นส่วนผสมในสารผสมนั้น  ๆ

 

4.สำรวจและจำแนกประเภทของสารต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ 

 

- จำแนกประเภทของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามการใช้ประโยชน์แบ่งได้เป็นสารปรุงรสอาหาร  สารแต่งสี อาหาร สารทำความสะอาด  สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแต่ละประเภท มีความเป็นกรด – เบสแตกต่างกัน

 

5.อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

-การใช้สารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ต้องเลือกใช้ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร

มาตรฐาน ว 3.2     เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

1.  ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร

     เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ

-เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารละลายหรือเปลี่ยนสถานะ สารแต่ละชนิดยังคงแสดงสมบัติของสารเดิม 

 

2. วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลง

     ที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป    

- การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้มีสารใหม่เกิดขึ้นและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลง  ไปจากเดิม

 

3.    อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสาร

      ที่ก่อให้เกิดผล ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

-การเปลี่ยนแปลงของสาร ทั้งการละลาย การเปลี่ยนสถานะและการเกิดสารใหม่ ต่างก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  สาระที่ 5   พลังงาน

มาตรฐาน ว 5.1     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

1.  ทดลองและอธิบายการต่อวงจร ไฟฟ้า

        อย่างง่าย 

- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

 

2. ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้า

    และฉนวนไฟฟ้า

- วัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็นตัวนำไฟฟ้า ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านไม่ได้เป็นฉนวนไฟฟ้า

 

3. ทดลองและอธิบายการต่อ 

    เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนำความรู้

    ไปใช้ประโยชน์           

-    เซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อเรียงกัน                              

     โดยขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อ 

      กับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อ

      แบบอนุกรม ทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

     อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึ้น

 

3. ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้า

    แบบอนุกรม และนำความรู้ไปใช้

    ประโยชน์           

-  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย

 

4.  ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า

     ทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน  และนำ

        ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

 

- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมจะมีกระแสไฟฟ้าปริมาณเดียวกันผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด

- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้าน

 

5. ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็ก

    รอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

    และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

- สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟ  สามารถนำไปใช้ ประโยชน์  เช่น  การทำแม่เหล็กไฟฟ้า

  สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

มาตรฐาน ว 6.1      เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

1.  อธิบาย จำแนกประเภทของหิน

     โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติ

      ของหินเป็นเกณฑ์และนำ

      ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

-     หินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน

       จำแนกตามลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์

       เช่น  สี  เนื้อหิน ความแข็ง  ความหนาแน่น

 

 

 

-     นักธรณีวิทยาจำแนกหินตามลักษณะ

      การเกิดได้สามประเภท คือ หินอัคนี 

      หินตะกอน และหินแปร

-     ลักษณะหินและสมบัติของหินที่แตกต่าง

      กัน นำมาใช้ให้เหมาะกับงานทั้งในด้าน

      ก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมและอื่น ๆ

 

  2. สำรวจและอธิบายการ

      เปลี่ยนแปลงของหิน

-     การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติโดย

      การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน ทำให้หินมี

     ขนาดเล็กลงจนเป็นส่วนประกอบของดิน

 

3.  สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัย

     ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพ

     แวดล้อมในท้องถิ่น            

-    มนุษย์ควรเรียนรู้และปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

     จากธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น

     ได้แก่ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม แผ่นดิน

      ถล่ม  แผ่นดินไหว สึนามิและอื่นๆ 

  สาระที่ 7    ดาราศาสตร์และอวกาศ

มาตรฐาน ว 7.1     เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายใน  ระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

1.   สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

-      การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา 1 ปีในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร  ทำให้บริเวณส่วนต่างๆ ของโลก                       รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน เป็นผลให้เกิดฤดูต่าง  ๆ

-      ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่เห็นเกิดจากแสงอาทิตย์ตกกระทบ  ดวงจันทร์แล้วสะท้อนมายังโลก การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์        จึงเปลี่ยนตำแหน่งไปทำให้มองเห็นแสงสะท้อนจากดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละคืนซึ่งเรียกว่าข้างขึ้น ข้างแรม  และนำมาใช้จัดปฏิทินในระบบจันทรคติ              

มาตรฐาน ว 7.2      เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและ       ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. 6

1.  สืบค้นอภิปราย ความก้าวหน้า

     และประโยชน์ของ

     เทคโนโลยีอวกาศ           

-      ความก้าวหน้าของ จรวด  ดาวเทียม  และยานอวกาศ

-      ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ได้นำมาใช้          ในการสำรวจข้อมูลของวัตถุท้องฟ้า ทำให้ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสุริยะเพิ่มขึ้นอีกมากมายและยังมีประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ   การสื่อสาร  การสำรวจสภาพอากาศ  ด้านการแพทย์  และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

สาระที่ 8    ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 8.1    ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.6

 1.    ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

-

2.     วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  คาดการณ์  สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

-

3.    เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้

-

4.     บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป

-

5.     สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจ  ตรวจสอบต่อไป

-

6.     แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็น และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

-

 

7     บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง  มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง

-

 

  8.    นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัิิน ป.6

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 352089, เขียน: 17 Apr 2010 @ 10:08 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับ..

IP: xxx.207.175.110
เขียนเมื่อ 

thank you

 

นิศา
IP: xxx.109.65.173
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ญาณิศา Pim
IP: xxx.229.53.148
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆคะ

ครูชาลี พงษ์นุ่มกูล
IP: xxx.207.38.155
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ

ครูกทมใคนหนึ่ง
IP: xxx.207.97.11
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับท่าอาจารย์

Chinnarat Suket
IP: xxx.47.227.103
เขียนเมื่อ 

หนูต้องขอบคุณผู้เขียนมากจริงๆค่ะ ข้อมูลที่ได้มา ทำให้หนูเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น ^^ ขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะ