ความจริงแท้...
หาใช่...จริงแท้
เรียนรู้...และค้นหา...
ความจริงแท้...
ทุกอณู...แห่งลมหายใจ


...
นิ่ง...เพียร...ทบทวน
ความเป็นไปที่ก่อเกิด
หามี...สิ่งที่แน่นอน
ก่อเกิด...ตั้งอยู่...และดับไป
...
อนิจจา...
นี่..แหละ...สิ่งจริงแท้
ที่เสมือนไม่จริงแท้