เวที ลปรร.ทีม KM กรมส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างความผูกพันรวมทั้งสร้างกำลังใจแก่กันและกัน ตลอดจนการชื่นชมผลงานร่วมกันต่อไป

                                 01150649                            วันที่ 15 มิถุนายน 2549 ได้มีเวที ลปรร.ของคณะทำงาน KM กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร      การประชุม   ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 7 สำหรับปี2549       เริ่มต้นด้วยคุณธุวนันท์ พานิชโยทัย ทำหน้าที่แทนประธานคณะทำงานซึ่งติดราชการ แจ้งว่าวันนี้จะมีการติดตาม ทบทวนงานที่ผ่านมา และวางแผนการทำงานในช่วงต่อไป  มีหลายเรื่องที่คุยกันคือ

  1.การสัมมนาสรุปบทเรียนครึ่งปีที่จังหวัดกำแพงเพชร   วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2549 ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย     แม้ว่าจะมีการเลื่อนเวลาจากแผนไป     ทำให้หลายท่านไม่สามารถไปร่วมกับเราได้ เราเสียดายมากโดยเฉพาะ ทีม สคส. อย่างไรก็ดีการสัมมนาครั้งนี้ก็สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมทั้งส่วนกลาง   เขต และจังหวัดได้เป็นอย่างดี    สามารถติดตามรายละเอียดทั้งเนื้อหาและกระบวนการสัมมนาได้จาก  บล็อกของคุณอ้อ(สคส)     คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์      คุณศิริวรรณ หวังดี   คุณวีรยุทธ์ สมป่าสัก และอีกหลาย ๆ ท่าน  ทีมเลขานุการคาดว่าจะสรุปผลเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2549 นี้  

02150649 2.การปรับลดคะแนนการจัดการความรู้สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีการปรับปรุงด้านกฎหมาย โดยคุณสำราญ  สาราบรรณ์ แจ้งว่า ก.พ.ร.    มีการปรับลดคะแนนเต็มจาก 8 คะแนนเป็น 3 คะแนน  ทั้งนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้คะแนนเต็มในประเด็นของระยะเวลาการส่งมอบแผนและคุณภาพของแผน  

3.การประกวดคำขวัญและการนำผลการประกวดไปใช้ประโยชน์     คุณพิชฎา      อารยานุรักษ์ แจ้งว่า การประกวดคำขวัญได้เสร็จสิ้น มีการมอบรางวัลในงานสรุปบทเรียนครึ่งปี และได้ใช้คำขวัญนี้ในการสัมมนาสรุปบทเรียนครึ่งปีแล้ว คือ     การจัดการความรู้    สู่การพัฒนา   องค์กรก้าวหน้า   ชาติ-ประชาก้าวไกล  มีการแลกเปลี่ยนกันว่า มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตัดสินเป็นอย่างไร มีเกณฑ์เป็นธรรมหรือไม่   มีความโปร่งใสเพียงใด     เพราะหน่วยงานเดียวได้ถึง 2 รางวัล        เรื่องนี้ชุดย่อยจะได้สรุปกระบวนการ วิธีการตัดสินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บKMต่อไป  เพราะในการตัดสิน ผู้ตัดสินไม่ทราบเลยว่าคำขวัญใดเป็นของใคร  

4.ผลการประชุมภาคีภาคราชการที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เสร็จไปด้วยความเรียบร้อย  คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ได้เขียนเล่าในบล็อกและบล็อกของท่านอื่นๆด้วย  การประชุมครั้งนี้เน้นเรื่องคลังความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป   คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลังความรู้ของกรมฯที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ในจังหวัดนำร่อง ตลอดจน กอง/สำนัก จะเชื่อมต่อคลังความรู้หลักของกรมต่อไป  

5.งานมหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO        จะจัดวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  ในส่วนของกรมฯมอบหมายให้ CKO   คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย  คุณสำราญ สาราบรรณ์ และคุณวิลาวัลย์ วงษ์เกษม เข้าร่วม  ทั้งนี้จะได้นำเนื้อหา  บรรยากาศ มาเล่าสู่กันฟังต่อไป  

6.การใช้จ่ายเงินของคณะทำงาน KM    จากการที่ ก.พ.ร. กรมฯได้มอบเงินให้คณะทำงาน 10 , 000 บาท ขณะนี้มีเงินเพิ่มมากขึ้นจากการที่คณะทำงานหลายท่านได้ไปบรรยายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรม KM ของกรมฯ  ทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้น เงินทุนนี้สำหรับใช้ในกิจกรรม KMกรมฯที่ไม่สามารถเบิกจากราชการได้  

7.คณะทำงานแสดงความยินดีที่คุณสายัณห์ ปิกวงศ์  จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ได้รับรางวัลจตุรพลัง ยอดคุณอำนวยแห่งเดือนเมษายน 2549 และให้นำเสนอกรมฯแสดงความยินดีไปยังผู้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  

8.การติดตามความก้าวหน้างานด้านต่าง ๆ ที่ได้มอบหมายให้ชุดย่อย                

 03150649                                                                      8.1ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเรียน KM     คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ และคุณอุดม รัตนปราการ แจ้งว่าได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องจากศูนย์สารสนเทศ     ซื้อหนังสือ  CD ต่าง ๆ   เพื่อนำไปจัดมุมการอ่าน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการตกแต่งสถานที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตรก็ขอความร่วมมือจากช่างศิลป์ของกรมฯ    คาดว่าต้นเดือนกรกฎาคม 2549 จะสามารถเปิดให้บริการได้ และจะมีการจัดเวทีเสวนา ลปรร. การทำ KM ของกอง/สำนัก วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมกรมฯ อาคาร 1 ชั้น 5               

8.2 ด้านฐานข้อมูลผู้รู้   โดยคุณวิลาวัลย์ วงษ์เกษม แจ้งว่าได้ทำการสำรวจข้อมูลผู้รู้ เพื่อจัดทำเป็นทะเบียนผู้รู้และทะเบียนแหล่งข้อมูลการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยแล้ว ปรากฏว่ามีข้อมูลหลายแหล่งของกรมฯที่มีอยู่ทั้งจากฐานข้อมูลองค์ความรู้ วิทยากรด้านต่าง ๆ และภูมิปัญหาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบเดียวกัน จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องข้อมูลดังกล่าวมาหารือในวันที่ 30 มิถุนายน 2549                 

8.3 ด้านประชาสัมพันธ์  โดยคุณพิชฎา อารยานุรักษ์ จะได้หารือเพื่อประชาสัมพันธ์งาน KM ภายในกรมฯให้มากขึ้นโดยจะคิดคำขวัญ จัดทำซีดี เพื่อการเผยแพร่งานให้กว้างกว่านี้และรับรู้ในวงกว้างต่อไป                

8.4 ด้านการจัดระบบ ประมวล กลั่นกรอง และเข้าถึงองค์ความรู้   โดย คุณอุษา ทองแจ้ง   และคุณทัศนีย์ ชิงดวง  ได้วางโครงสร้างฐานข้อมูล  best practice               ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ   ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย   ด้านกระบวนการ และด้านความรู้ระดับเกษตรกร ไว้เป็นคลังข้อมูลใน internet และมีแผนจะเชื่อมต่อกับโครงสร้างข้อมูลหลักของกรมฯ ต่อไป               

8.5 ด้านการพัฒนาเว็บไซด์  ขณะนี้จะมีการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อรองรับฐานข้อมูล และเว็บ KM จะกระจายให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

  9. การจัดตลาดความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เนื่องจากคณะ KM ได้รับงบประมาณจากกรมฯ มาสัมมนาตลาดนัดความรู้ จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คนทั่วประเทศ ทั้งจากจังหวัด ส่วนกลาง เขตต่าง ๆ เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนและวางแนวทางสำหรับปีหน้าอีกด้วย ในวันที่ 11-13 กันยายน 2549 ซึ่งจะมีการนัดหารือชุดย่อยเพื่อเตรียมการต่อไป

  10. การมอบหมายงานแก่คณะทำงาน KM กรมฯ ในฐานะผู้ประสานงานส่วนกลาง ให้ดำเนินการประสานกับจังหวัดที่รับผิดชอบในการสรุปบทเรียนร่วมกัน เตรียมข้อมูล ภาพถ่าย ประเด็นร่วมที่จะมาจัดตลาดนัดความรู้ ช่วงเดือนกันยายน 2549 ต่อไป                

      เรา ลปรร.หลายเรื่องแล้วรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม     เลิกประชุมประมาณเที่ยง  มีบางท่านบ่นว่า พูดไม่ทันคนอื่น และเสนอให้มีการประชุมในภาคบ่ายด้วย  เพื่อการ ลปรร.ที่เข้มข้นต่อไป กิจกรรมต่าง ๆ ที่มี ลปรร.ในวันนี้ต้องดำเนินต่อไป คาดว่าจะเห็นผลในเร็ววัน คาดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะสร้างความผูกพันรวมทั้งสร้างกำลังใจแก่กันและกัน    ตลอดจนการชื่นชมผลงานร่วมกันต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกอย่างละเอียดให้ได้ติดตามความก้าวหน้าKMของกรมฯ
  • อาจารย์หมอวิจารณ์บันทึกถึงกรมส่งเสริมฯ ลองอ่านดูนะครับ (ลิงค์อ่าน)
ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณสิงห์ป่าสักมากคะที่กรุณาลิงค์ของอาจารย์หมอให้อ่าน ดีมากๆ