สาระการเรียนรู้

      - นวัตกรรมการศึกษา

      - การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

      - การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

      - แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

      - การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้

      - กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

      1. รู้และเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

      2. วิเคราะห์ระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ได้

      3. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      4. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

      5. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม

การเรียนรู้ได้

      6. ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

     1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

     2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

     3. ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

     4. รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้