เมื่อวันแรกผ่านไป สิ่งหนึ่งที่เราได้ถอดบทเรียนของวันแรก คุณอำนวยของกลุ่ม DM นี้ก็เกิดอาการกังวลอย่างมาก จนเราคุณอำนวยของทีมและวิทยากรกระบวนการ ต้องมาช่วยกันร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เดินเรื่องต่อไปได้...แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่กังวลใจมากเพราะ กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีหัวปลาชัดหากแต่ขาดการสานความเข้าใจและความมุ่งมั่นที่ไปในแนวเดียวกัน

          กลุ่มนี้เราเรียนรู้ต่างจากกลุ่มของ CVA ตรงที่ว่าสัมพันธภาพในกลุ่ม CVA จะมีมากกว่าและดีกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าในทีมดังกล่าวได้ทำงานที่เป็นการ Contract กันจริงๆ แต่กลุ่ม DM นี้ค่อนข้างจะทำงานแบบแยกส่วนเสียมากกว่า ดังนั้นโจทย์ที่เราคุณอำนวยจะต้องช่วยกัน ก็คือการลละลายพฤติกรรมให้เกิดการหลอมรวมเนียนเป็นเนื้อเดียวให้ได้ เพื่อให้คุณกิจทั้งหลายเดินเรื่องไปได้อย่างเต็มที่

          หลังจากได้ข้อสรุปที่ว่าจะอำนวยการเดินเรื่องไปได้ของกลุ่ม DM อย่างไรนั้น ทางกลุ่มก็เริ่มหันหน้ามาคุยกันมากขึ้น อาจเป็นเพราะโดนกระตุ้นจากกลุ่มอื่นๆ ด้วยก็อาจเป็นได้ เพราะทุกๆ ขั้นตอนนี้เราจะมีการให้นำเสนอเพื่อให้แต่ละกลุ่มมองเห็นภาพของตนเองชัดขึ้น ถึงแม้ว่าในภาคเช้าของวันที่สองนี้ กลุ่ม DM อาจดูช้ากว่าเพื่อนแต่ ในภาคบ่ายก็ปรับกระบวนการท่าได้ทันและเริ่มเดินมาถูกทางบ้าง (ในความรู้สึกของผู้คอย Capture กระบวนการ) และที่สำคัญที่เรามองเห็นชัดเจนขึ้น คือ คุณกิจในกลุ่มดู Relax และสลายการจับคู่คุยกันเป็นกลุ่มย่อยๆ..และหันมาคุยกันเป็นทีมใหญ่