ตัวอย่างโครงการ

ใช้สำหรับเป็นไกด์ลายน์ในการทำรายงานของนางสาวฐิติพร ศรีสุวรรณ
โครงการผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ    
หลักการและเหตุผล                          
          วัฒนธรรมการกินอาหารทางภาคใต้ มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าชาวภาคใต้นิยมกินผัก เมื่อไรก็ตามที่ชาวภาคใต้ชี้ว่าผักนี้กินได้เราจะประหลาดใจว่าผักที่เราเห็นนั้นบางชนิดมักมีกลิ่นฉุนจนไม่น่ากินแต่คนใต้กลับบอกว่าอร่อยเหลือเกิน จากการประชุมสัมมนาครั้งใดพืชผักที่เป็นยาบางครั้งไม่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ แต่ชาวใต้ก็นำมากินเป็นกลับแกล้มได้เสมอสิ่งนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งและชื่นชม โดยเฉพาะถ้าได้ไปนั่งรับประทานอาหารชาวใต้ จะเห็นว่าน้ำพริกพร้อมผักพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้กระมังที่ทำให้ชาวใต้สุขภาพดี แข็งแรง มีสติปัญญาดี เพราะได้รับอาหารที่มีคุณค่าจากผักเหล่านั้น ( ผักพื้นบ้านภาคใต้ " สถาบันการแพทย์แผนไทย , 2452 )
              การรับประทานอาหารผักพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมทางการบริโภคอาหารของไทยสั่งสมมาเป็นเวลาช้านาน ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกมาหลายชั่วอายุคน แม้กระทั้งพืชที่จัดเป็นพืชพิษที่ปรากฏในตำรา   พืชพิษของนักวิทยาศาสตร์   ชาวตะวันตกก็ถูกคนไทยนำมาบริโภคได้โดยปลอดภัย เช่น   ต้นบอน   ต้นอุตพิด   บุก และ กลอย เป็นต้น ( เกษม   พิลึก , ยิ่งยง ไปสุขศานต์วัฒนา และคณะ , 2534 ) ผักสด ผักต้นต่างๆ ที่ใช้จิ้มน้ำพริก ช่วยให้ได้เส้นใยอาหาร   วิตามิน เอ บี ซี   แคลเซียมและฟอสฟอรัส   ครบถ้วน   ส่วนพืชเส้นใยนั้น แก้อาการท้องผูกได้ด้วย ( . นพ . วีระสิงห์   เองมั่น , 2542 ) และเรายังพบว่าคนไทยสมัยก่อนบริโภค อาหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ของอาหารทั้งในแง่ที่เป็นอาหารและยารักษาโรคควบคู่ไปด้วยนั้นคือ กินเพื่อแก้ไขหรือปรับธาตุทั้ง 4  ในร่างกายให้เกิดความสมดุลกันอีกด้วย ( ในสมัยก่อนคนเราคิดว่า ร่างกายประกอบด้วยธาตุ   4  ธาตุ คือ ดิน   น้ำ   ลมไฟ   การไม่สมดุลกันกับธาตุทั้ง   4  จะทำให้ร่างกายเกิดโรคหรือความเจ็บป่วยได้ )  เช่น   แกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลม   แกงส้มมีรสเปรี้ยวจะบำรุงธาตุน้ำ รสเผ็ดบำรุงธาตุลม ดอกแคก้านเกสรมีรสขมจะแก้ไข้ ต้มยำมีส่วนประกอบของ ตะไคร้ พริก   หอม ข่า   ใบมะกรูด   ช่วยขับลมและระบบการย่อยอาหาร   มีเนื้อสัตว์ ต่างๆ สำหรับบำรุงธาตุดิน มีรสเปรี้ยวของมะนาวแก้ธาตุน้ำ เป็นต้น   ( . . เพ็ญนภา   ทรัพย์เจริญ , 2542 )
           ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลหันมาเห็นประโยชน์ของอาหารพื้นบ้าน จึงทำได้โครงการ   อาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษขึ้น ซึ่งการบริโภคอาหารพื้นบ้านเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างหนึ่ง คือ   ได้ความอิ่มเอมเป็นสุข   เกิดความผูกพนธ์กับถ้องถิ่นของตน มีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง และมีผลดีในด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง      รวมทั้งยังให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพืชพันธุ์ตามธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้นหากเราไม่ศึกษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาดังกล่าวนี้ไว้   การบริโภคอาหารพื้นบ้านก็อาจจะถูกลืม หรือถูกคุกคามจากการแพร่กระจายวัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกเข้ามาแทนที่และสูญหายไปในที่สุด  
วัตถุประสงค์
          1.    เพื่อเผยแพร่คุณค่าของผักพื้นบ้านการบริโภคผักพื้นบ้านฟื้นฟู วัฒนธรรม การบริโภคผักพื้นบ้านของบุคลากร
          2.    เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผักพื้นของตัวเองหลังจัดทำโครงการผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ   
          3.    เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการได้แก่ความรู้เรื่องคุณค่าผักพื้นบ้านเจตคติต่อการบริโภคผักพื้นบ้านและพฤติกรรมการบริโภคผักพื้นบ้าน  
เป้าหมาย
        นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาได้ตระหนักถึงความสำคัญและเปลี่ยนแปลงการบริโภคผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 คน  
วัน   เวลา   สถานที่
                มิถุนายน-กรกฎาคม     2549    โรงพยาบาลละแม    . ละแม   . ชุมพร  
ทรัพยากรที่ต้องการ
          1.  นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาพฤติกรรมศาสตร์  
          2.  งบประมาณ
          -      จัดหาผักพื้นบ้าน   ปลูกผักพื้นบ้าน        500     บาท    
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน                
สาระสำคัญของกิจกรรม
           1.    ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ
           2.    วิเคราะห์โครงการ
           3.    เสนอโครงการต่ออาจารย์
           4.    ดำเนินการตามโครงการ .
       5.    วิเคราะห์การดำเนินการ
          6.    สรุปผลดำเนินงาน          
แผนการดำเนินงาน 
   ระยะเวลา / กิจกรรม ปี . . 2549 หมายเหตุ
มิ.ย . .
1. เขียนโครงการ 10-12      
2. เสนอโครงการต่ออาจารย์           1-2    
3. ดำเนินการตามโครงการ          3-21  
4 . ประชาสัมพันธ์โครงการ     20  
5 . ประเมินผล     22  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวฐิติพร       ศรีสุวรรณ  
แผนการประเมินผล
          1.    ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยการประเมินก่อนการดำเนินการ   ระหว่างการดำเนินการ และหลังการดำเนินการ
          2.    ปัญหาและอุปสรรค  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          1.    นักศึกษาทราบถึงภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับองค์ความรู้และวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้าน
          2.    คาดว่าจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้สนใจการบริโภคผักพื้นบ้าน และสามารถเป็นแนวทางการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านให้เหมาะสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตของบุคคล  
          3.    นักศึกษามีความรู้เรื่องประโยชน์ของผักพื้นบ้านและข้อควรระวังในการบริโภคผักพื้นบ้าน                                                ……………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ(นางสาวฐิติพร  ศรีสุวรรณ)   

โครงการผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

     

เสนอ

     ผศ.เผด็จ  นวนหนู
โดย     นางสาวฐิติพร   ศรีสุวรรณ
4904106102023    
วิชา 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์ชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพรความเห็น (2)

เ้ปล
IP: xxx.114.99.143
เขียนเมื่อ 

ก็OK

 

lego
IP: xxx.114.125.175
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ