“โรงเรียนในฝัน” ที่เป็นความจริง และทำมาแล้ว 15 ปี

เยี่ยมศึกษาโรงเรียนสัตยาไส

            เมื่อวันที่ 30 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ผมร่วมไปกับคณะศึกษาดูงานจาก 25 โรงเรียน ที่เข้าร่วม โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดขึ้น ซึ่งจากโครงการดังกล่าวนี้เอง ทำให้ทราบถึงสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาคุณธรรมนำการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ โรงเรียนสัตยาไส (Sathya Sai School) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และพวกเราก็ได้ไปเยี่ยมชมกัน

                โรงเรียนสัตยาไส ก่อตั้งและอำนวยการโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ดำเนินงานมา 15 ปีแล้ว ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยม 6 รวมประมาณ 350 คน ครูประมาณ 50 คน นักเรียนอนุบาลมาเรียนเฉพาะกลางวัน นักเรียนประถมฯ และมัธยมฯ อยู่ประจำ

                นอกจากโรงเรียนสัตยาไส แล้วยังมี สถาบันการศึกษาสัตยาไส (Institute of Sathyasai Education) สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้วิธีการศึกษาแบบสัตยาไส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ และปัจจุบันได้มีการก่อตั้งโรงเรียนแบบสัตยาไสแล้ว 57 โรงเรียนใน 35 ประเทศ โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันด้วย

 แรงบันดาลใจจากท่านสัตยาไส บาบา

               โรงเรียนสัตยาไสในประเทศไทย (ซึ่งได้เป็นต้นแบบของโรงเรียนสัตยาไสในประเทศอื่นๆ) เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ ดร.อาจอง ได้รับจากการได้ไปพบท่านสัตยาไส บาบา ที่เมืองพุทธปาตี ประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 25 ปีก่อน โดยท่านสัตยาไส บาบา แนะนำ ดร.อาจอง ว่า ควรใช้เวลาที่เหลือของชีวิตพัฒนาเรื่องการศึกษา โดยควรเป็นการศึกษาที่มีคุณธรรมด้วย

                ดร.อาจอง อุทิศตนเต็มที่ให้กับการอำนวยการและดูแลโรงเรียนสัตยาไส ใช้เวลาส่วนใหญ่กินอยู่และอำนวยการเรียนการสอนที่นั่น ตื่นแต่เช้าประมาณ 04.30 น. ร่วมนำการสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิ และการเรียนรู้เรื่อง คุณค่าความเป็นมนุษย์ฯลฯ ร่วมกันของนักเรียนที่อยู่ประจำทั้งหมดทุกๆเช้า เริ่มแต่ 05.00 น. ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการรับประทานอาหารเช้า การเข้าแถวหน้าเสาธง ฯลฯ

                โรงเรียนสัตยาไส ใช้หลัก “Educare” โดยมุ่งดึงสิ่งที่ดีจากนักเรียน ตั้งคำถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้มนำให้สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ ระลึกถึงบุญคุณของผู้อื่น บุญคุณของสรรพสิ่ง มีความนอบน้อม มีความเคารพ มีความเมตตากรุณา ฯลฯ อยู่เป็นปกตินิสัย

คุณธรรม 5 ประการในการดำเนินชีวิตและกิจกรรม

                คุณธรรม 5 ประการ ซึ่งถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและดำเนินกิจกรรมทั้งหลายในโรงเรียนสัตยาไส คือ (1) เปรมา (ความรักความเมตตา) (2) สัตยา (ความจริง) (สัตยาไสย = มารดาแห่งความจริง) (3) ธรรมะ (การประพฤติชอบ) (4) สันติ (ความสงบสุข) (5) อหิงสา (การไม่เบียดเบียน)

                และมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามอักษรย่อที่รวมกันเป็นคำว่า “EDUCATION” ดังนี้

                                ·       Enlightenment                          (การรู้แจ้ง)

                                ·       Duty and Devotion                  (การปฏิบัติหน้าที่และการเสียสละอุทิศตน)

                                ·       Understanding                          (ความเข้าใจถ่องแท้)

                                ·       Character                                    (อุปนิสัยที่ดีงาม)

                               ·       Action                                           (การนำความรู้ไปปฏิบัติ)

                               ·       Thanking                                    (การมีใจกตัญญูรู้คุณ)

                               ·       Integrity                                      (ความมีเกียรติ)

                               ·       Oneness                                        (ความมีใจสมาน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)

                              ·       Nobility                                        (ความสง่างาม)

                 โรงเรียนใช้หลักการ การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ การเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น ให้นักเรียน (เริ่มแต่ชั้นอนุบาล) ร่วมกำหนดหัวข้อและวิธีที่จะเรียนรู้ แล้วครูเป็นผู้เอื้ออำนวย (ไม่ใช่สอน) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติ ได้เห็นได้ฟัง ได้สัมผัส ได้ทดลอง ได้คิด ฯลฯ อย่างเหมาะสม

    

การเรียนรู้อย่างบูรณาการ

                  ในส่วนของการเรียนรู้อย่างบูรณาการก็มีตัวอย่างของการ บูรณาการการเรียนรู้ เรื่องสุขกาย สบายใจ ซึ่งนักเรียนชั้น ม.1 23 เรียนด้วยกัน เริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิร่วมกัน แล้วแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แยกย้ายไปเรียนรู้ไปตามฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน กลับมารวมกันในช่วงท้าย แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการเรียนรู้จากแต่ละฐานพร้อมอภิปราย แล้วจบด้วยการทำสมาธิ แผ่เมตตา และทำความเคารพ

                  สำหรับสาระที่มีการเรียนรู้จากแต่ละฐาน ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ได้แก่

                                  (1) ภาษาไทย (เรียนรู้มารยาทในการสนทนาเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกดี)

                                  (2) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (เรียนรู้เรื่องคุณธรรมกับการดำรงชีวิต)

                                 (3) ดนตรี (ขับร้องเพลง Think good – Speak good – Do good)

                                  (4) คณิตศาสตร์ (เรียนรู้เรื่องปริมาณ)

                                  (5) วิทยาศาสตร์ (เรียนรู้เรื่องสารเสพติดประเภทต่างๆและผลกระทบต่อระบบในร่างกาย)

                                  (6) การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี (เรียนรู้การทำยำผลไม้ อาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย)

                                 (7) สุขศึกษา และพลศึกษา (เรียนรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีพร้อสำหรับวัยที่กำลังเจริญเติบโต)

                                  (8) ภาษาต่างประเทศ (เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเพลงและกิจกรรมคุณค่าความเป็น มนุษย์)

                เพลง “Think good – Speak good – Do good” หรือ “Thought, Word and Deed”

                                Think good, speak good, do good.

                                This should be our creed.

                                Serving others as we should,

                                In thought, word and deed.

                                Life is not so easy, but if we’re to  

                                be free, we must create unity

                                between the following three :

                                Think good, speak good, do good.

ศีล สมาธิ ปัญญา เมตตา คุณธรรม

                โรงเรียนสัตยาไสได้นำหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้น ความรักความเมตตา และ คุณธรรมโดยบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนและกิจกรรมทั้งหลาย เช่น ก่อนรับประทานอาหาร จะมีการสวดมนต์ ขอบคุณพ่อแม่ ครู ธรรมชาติ โดยนักเรียนนำกล่าวถ้อยคำข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง .....ตามด้วยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ (เด็กอนุบาลก็พูดอย่างนี้ ทั้งสองภาษา)

                บทบาทของครู ถือว่าสำคัญมาก ต้องเข้าใจผู้เรียน มีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ครูที่ดีไม่ควรเป็น ผู้สอนครูต้องเป็นแบบอย่าง ไม่แนะนำให้ทำในสิ่งที่ครูทำไม่ได้ ไม่ควรพยายามสอนคุณธรรมแต่ควรพยายามดึงความดีออกมาจากนักเรียน (Educare) ควรใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน(พหุปัญญา) ไม่ใช่แบบแข่งขันกันควรให้นักเรียนมีบทบาทในการเลือกว่าจะเรียนอะไร เรียนอย่างไร ที่ไหน ฯลฯ

จากคำพูดของนักเรียนเอง

               ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส นับว่าน่าพอใจทีเดียวเช่น จากคำพูดของนักเรียนเองหลายคน (ชั้น ม.6) ดังต่อไปนี้

                                 เรียนที่นี่ ทำให้มีอุปนิสัยดีขึ้น มีสติ รอบคอบ

                                 มีโอกาสเล่นกีฬา ปีนต้นไม้ และอื่นๆ คิดว่าดีกว่าเด็กในกรุงเทพฯ

                                 มาเรียนแล้วพ่อแม่เอาใจใส่มากขึ้น ตัวเองก็พอใจไปกับพ่อแม่มากขึ้น

                                 ไม่พกเงิน ไม่พกโทรศัพท์ มีความปลอดภัย

                                 เห็นเพื่อนตั้งใจเรียน จึงต้องทำบ้าง

                                 เคยใจร้อน เกเร เดี๋ยวนี้ใจเย็นขึ้น มีเหตุผล รับผิดชอบ รักพ่อแม่ มีสมาธิ มีคุณธรรม

                                 เคยเป็นคนเกเร ไม่อยากมาอยู่โรงเรียนสัตยาไส พ่อหลอกให้มา ให้ลองอยู่ 1 ปีแลวจะออกก็ได้ หลังจากครบ 1 ปี ก็เลือกที่จะอยู่ต่อ เพราะได้พบอะไรดีๆหลายอย่าง ได้สร้างความสามารถที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่

                                 เคยชอบเล่นเกม กลับมาชอบกีฬามากกว่า

                                 เคยสมาธิสั้นมาก มาได้ฝึกสมาธิ มีสติมากขึ้น

                                 เคยอารมณ์ร้อนมาก ฝึกสมาธิแล้ว ใจเย็นลง ดีขึ้นมาก

                                 ผลการเรียนดีขึ้น มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ

                                 โดนหลอกมาอย่างคุ้มค่า! เคยเรียนได้ผลต่ำมาก และโดดเรียนเป็นประจำ เคยลองทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีอย่างสุดๆ มาอยู่ที่นี่ ได้ค้นพบความสามารถและได้แสดงความสามารถ เดี๋ยวนี้ไปหาแม่ แม่มีความสุข

เป็นโรงเรียนตามระบบฯพร้อมกับเป็น โรงเรียนในฝัน

                โรงเรียนสัตยาไส เป็นโรงเรียนตามระบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่เพิ่มเติมองค์ประกอบและมิติต่างๆเข้าไปอีก จากคำพูดของ ดร.อาจอง ถ้านับตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการต้องมี 100 เราเติมเข้าไปอีก 200 นักเรียนของโรงเรียนสัตยาไสเข้าสอบตามระบบของกระทรวงศึกษาตามปกติ และสอบได้ดี ไม่มีปัญหา มีนักเรียนจบ ม.6 มาแล้ว 3 รุ่น ทุกรุ่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน (100%) ดร.อาจอง เป็นครูประจำชั้น ม.6 เอง พร้อมทั้งสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสด้วย

                  นักเรียนที่โรงเรียนสัตยาไส ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่ต้องเสียค่าอาหาร บวกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวม 10,000 บาทต่อเทอม (5 เดือน) และอาหารเป็นมังสวิรัติตลอด

                โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 300 ไร่ ใช้ปลูกข้าวประมาณ 60  ไร่ ข้าวที่ปลูกนำมากินเป็นอาหารสำหรับนักเรียนและครูได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติของนักเรียนด้วย ดร.อาจอง กล่าวว่า ที่นี่เราพยายามใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ทำได้

                ยังมีสาระสำคัญที่น่าประทับใจและน่าสนใจอีกมากเกี่ยวกับโรงเรียนสัตยาไส ซึ่งไม่สามารถนำมากล่าวได้หมดแม้จะพยายาม ถ้าจะสรุปก็อาจพูดว่า

                 นี่คือโรงเรียนในฝันที่เป็นความจริง และทำมาแล้ว 15 ปี 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

20 มิ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#การส่งเสริมคุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 34744, เขียน: 20 Jun 2006 @ 10:27 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 69, อ่าน: คลิก


ความเห็น (69)

ยีนส์
IP: xxx.148.249.158
เขียนเมื่อ 
อยากเรียนที่สัตยาไสมากๆ  ม.2เทอม2รับไหมคะ  อยากรู้จริงๆ  ว่าจะไปดูโรงเรียนหน่อยหนะคะ
เอก
IP: xxx.120.224.126
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ทางโรงเรียนรับแต่ ป.1 -ป.4 เท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนนักเรียนมากพอแล้วครับ

แต่ถ้าจะไปดูโรงเรียนสามารถไปดูได้เลยครับ

ปนัดดา
IP: xxx.91.47.221
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน จะไปสมัครเข้าเรียน ป.1 ให้ลูกชาย อยากทราบว่านอกจากสอบเข้าแล้ว จะมีการพริจารณาเรื่องอื่นๆ อีกด้วยหรือไม่ เช่น ให้สิทธิกับเด็กเก่าที่เรียนอนุบาลก่อน หรือให้สิทธิ ชาวจ.ลพบุรีก่อนจ.อื่นๆ   (จะไปสมัคร วันที่ 25 พ.ย. 49)  นี้แล้วค่ะ

 

พัช
IP: xxx.8.87.129
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า รับเด็ก ม.2 หรือเปล่าค่ะ  น้องชายติดเกมส์กับเพื่อนมาก  ไม่รู้จะทำยังไง อยากให้ทางโรงเรียนช่วยหน่อยค่ะ  เพราะพ่อแม่เขาเสียแล้ว  มีแต่เราเป็นพี่ ไม่รู้จะแก้อย่างไร รบกวนหน่อยค่ะ

 

เกรียงศักดิ์ ทรัพย์เรือง
IP: xxx.183.244.130
เขียนเมื่อ 

ลูกผมเป็นเด็กสมาธิไม่ค่อยดี แต่ว่านอนสอนง่าย(ขี้ลืม) ได้รับรายงานมาก็จะตั้งใจทำ รีบส่งงานดี ผมเป็นห่วงเขา ตอนนี้เรียน ม.2 อยู่ ทำอย่างไรถึงจะได้เข้าเรียนที่นี่ได้ครับ ผมสนใจวิธีการสอน เรื่องการตื่นนอนเช้า นั่งสมาธิ อบรมจริยธรรม

รบช่วยตอบกลับด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

เกรียงศักดิ์ ทรัพย์เรือง

คุณกิ่ง
IP: xxx.19.205.245
เขียนเมื่อ 

มีหลาน อายุย่าง 11 ปี ตอนนี้เรียนอยู่ ป.5 (ย้ายโรงเรียนมาประมาณ  4 โรงเรียนแล้ว )เป็นเด็กสมาธิสั้น ติดเกมส์มาก ๆ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีระเบียบวินัยในตัวเอง ชอบหนีโรงเรียน คุณครูทุกคนที่เคยสอนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหนื่อยมาก ต้องใช้จิตวิทยาในการสอนหลานคนนี้อย่างมาก ทั้ง ๆ ที่พ่อกับแม่ก็ใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งสารพัดในการสอน อยากให้หลานเรียนที่นี่ จะทำยังไงคะ

กิ่งดาว  จุ้ยหนองเมือง

 

มีนา
IP: xxx.123.11.77
เขียนเมื่อ 
อยากทราบว่าทางโรงเรียนเปิดรับสมัครเด็กม.1เมื่อไหร่ค่ะ อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนด้วยค่ะ
ภัทราวดี
IP: xxx.113.56.7
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หนูอยุม.4 ค่ะ  หนูจะไปสมัครเข้าม.5 ได้ไหมค่ะ  ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ปิดเทอมนี้ แม่จะพาไปค่ะ  ช่วยตอบทีน่ะค่ะ

ปานอุมา
IP: xxx.108.202.98
เขียนเมื่อ 
ลูกสาวกำลังเรียน ป.3 ปีหน้าขึ้น ป.4 ทางโรงเรียนรับเข้าเรียนได้ไหมคะ ลูกสาวมีพื้นฐานทางการทำสมาธิ เพราะตามแม่ไปวัดบ่อย รับพิจารณาไหมคะ ถ้ามีโอกาสเข้าเรียนได้จะติดต่อสมัครเรียนได้ที่ไหน อย่างไรคะ จาก ปานอุมา โทร. 034 355 154
เขียนเมื่อ 
อยากให้มีโรงเรียนดีๆ อย่างนี้เยอะๆค่ะ  คิดถึงเวลาที่ต้องหาโรงเรียนใหม่  ช่วงขึ้น ม.1  ม. 4 เครียดมาก  พ่อแม่ก็เครียด เพราะโรงเรียนดีๆ  อัตราการแข่งขันก็สูง  เด็กบ้านนอกอย่างหนูต้องดิ้นรนสอบให้ได้เพื่อจะได้มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนดีๆ ดังๆ ในเมือง  ที่บอกว่าดังๆ นี่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ  โรงเรียนดังๆ มันมีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนบ้านนอกเยอะ ทั้งสื่อการเรียนการสอน  งบประมาณ....โอกาสในการแข่งขันหลายอย่าง   หาความเท่าเทียมยากค่ะ
นารูโตะ
IP: xxx.113.45.196
เขียนเมื่อ 
รับชั้นไหนบ้างคะอยากรู้มากๆคะ
ปอยจ้า
IP: xxx.172.211.202
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนของหนูก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนนี้มาเมื่อไม่นานมาเหมือนกันประมาณต้นปี2550ค่ะ  อาจารย์ชื่นชมอย่างมากมาย น่าเอาเยี่ยงอย่าง  เสียดายที่หนูไม่เคยรู้จักโรงเรียนดีดีอย่างงี้  เพราะหนูอยู่ที่ลำพูน ส่วนใหญ่เพือนๆก็จะเห่อแต่โรงเรียนเชียงใหม่ดังๆที่ไม่ค่อยเน้นด้านจิตใจของนักเรียน  น่าอิจฉาน่ะค่ะ  แต่อยู่ไหนก็เป็นคนดีได้ถ้าทำตัวให้ดีจริงมั้ยค่ะ

แต่ยังไงก็ต้องขอชื่นชมโรงเรียนนี้อย่างใจจริงน่ะค่ะ

มงคล วัชรขจร
IP: xxx.147.123.206
เขียนเมื่อ 

ผมอ่านบทความนี้แล้วอยากส่งลูกไปเรียนที่นั่นบ้าง

ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่

อนุบาลมีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ ผมอยู่นครสวรรค์

ลูกสาวอายุ 2ขวบครึ่งครับ

jj
IP: xxx.55.18.36
เขียนเมื่อ 

ใครมี link โรงเรียนนี้บ้าง ส่งให้หน่อยค่ะ เพราะว่า link นี้เปิดไม่ได้ค่ะ www.sathyasai.ac.th

IP: xxx.7.140.34
เขียนเมื่อ 
หนูอยากกลับไปอีกแต่ไม่มีโอกาสได้กลับ เพราะ แม่ของหนูอยากให้หนูได้ใกล้ตัวกับแม่
บูมค่ะ(ศิษย์เก่ารุ่นที่4)
IP: xxx.133.135.182
เขียนเมื่อ 

คิดถึงโรงเรียนจังเลย คิดถึงอาหารที่โรงเรียนด้วยคะ คิดถึงเพื่อนๆๆน้องๆๆที่โรงเรียนค่ะ ตอนนี้ครูหญิงครูหน่อยครูเพ็ญครูอีกหลายๆๆคนสบายดีกันมัยค่ะ คิดถึงจังเลยค่ะ

บูมค่ะ(ศิษย์เก่ารุ่นที่4)
IP: xxx.133.135.182
เขียนเมื่อ 
มีข้อสงสัยค่ะ .............ทำไมเปิดเว็ปโรงเรียนได้เลยค่ะเปิดหลายครั้งแล้วนะค่ะแต่ไม่ได้ สุดท้ายคิดถึงครูๆๆเพื่อนๆๆน้องๆๆๆๆพี่ๆๆๆๆๆๆทุกคนเลย
บูมค่ะ(ศิษย์เก่ารุ่นที่4)
IP: xxx.133.135.182
เขียนเมื่อ 
คิดถึงคุณครูทุกคนเลยนะ คุณครูเหนื่อยกันบางมัยนะ......ไม่เปงค่ะเดียวบูมจะเปงกำลังให้นะกินน้ำเย็นสักแก้วนะค่ะ..........ไม่มีอะไรมากเลยนะที่จะบอกถึงโณงเรียนแห่งนี้ เปงโรงเรียนที่นักเรียนอย่างบูมไม่มีวันลืมไดเลยแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก้อไม่เคยลืมทุกคนที่โรงเรียนได้เลย วันเวลาดีๆๆๆความรักความผูกพันระหว่างครู เพื่อน และน้องๆๆทุกคน รอยยิ้มเสีงหัวเราะ หรือเวลาที่เราถูกครูว่าตักเตืนอทุกๆๆอย่าง มันยังคงตาตรึงอยู่ในหัวใจไม่มีวันลืมได้ และบูมหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับไปไหว้คุณครูอีกสักครั้งหนึ่งนะค่ะ คิดถึงทุกๆๆคน(อันนี้เปงอีเมล์ส่วนตัวนะค่ะสำหีบเพื่อนและคุณครูทุกคนค่ะติดต่อได้ตลอดเลยนะค่ะ[email protected])
........
IP: xxx.25.84.223
เขียนเมื่อ 

   เราเปน staff ตอนโรงเรียนมีการจัดรับนักเรียน เลย ค่อนข้างรุ้ข้อุล ของโรงเรียน เพราะ เปนหนึ่ง ในกลุ่ม ประสัมพันธ์   ใครที่สนใจ อยากทราบเรื่อง ของโรงเรียน ติดต่อเราได้นะ ยินดีตอบทุกเรื่องเลย [ แค่ฝาก เมลล์ไว้ ก้อพอแล้ว เราจะเข้ามารับเมลล์เปนช่วงๆ นะ ]

ฝากถึง staff
IP: xxx.147.76.78
เขียนเมื่อ 

ช่วยส่งข้อมูลการรับสมัครให้หน่อยนะ เพราะพ่อกับแม่อยากให้น้องไปเรียนมั่งมันติดเกมส์ส่งมาที่

[email protected]

สมบัติ เนตรครุธ
IP: xxx.143.136.101
เขียนเมื่อ 

สนใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส  จังเลย  อยากให้เปิดรับนักรียนมากขึ้นกว่านี้  เพื่อเปิดโอกาส  ให้เด็กไทย  หลายๆคนมีโอกาสดีๆ  อย่างนี้บ้าง  คงช่วยให้สังคมไทยดีขึ้นในอนาคต

อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใจบุญร่วมบริจาคทุนทรัพย์  หรือร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำงานร่วมกับโรงเรียนนี้ด้วยค่ะ

ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ปรารถนาจะเป็นอาสาสมัครในการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนนี้ค่ะ  ในช่วงว่าง  หรือหลังเกษียรอายุราชการ  ติดต่อได้ที่  

 [email protected]

 

 • กราบสวัสดีครับ
 • ผมว่าน่าจะเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นนำไปปรับใช้ดูตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตในการเรียนของเด็กๆ คงจะดีมากๆ เลยครับ
 • แล้วมีการรายงานติดตามผลตามช่วงเวลา เพื่อนำไปสู่การใช้ในทางที่พัฒนาต่อไป ให้สอดคล้องกับพื้นที่และนักเรียน ตลอดไปถึงชุมชนด้วย
 • ขอบคุณมาก ๆ นะครับ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • ราณีเคยเห็นจากที่ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ออกทางสื่อช่อง 9  และช่อง 5 ค่ะ
 • มาร่วมชื่นชมอีกคนค่ะ มีวิธีการในการดำเนินงานและสอนทุกอย่างได้อย่างลงตัว
 • โรงเรียนนี้รับเป็นเด็กประจำ
 • เขาทานมังสวิรัติกันด้วยค่ะ
 • อยากให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องได้อย่างลงตัว ค่ะ
 • ขอบคุณมากที่นำมาเล่าสู่กันฟ้งค่ะ
ม.6รุ่น4/49 ค่ะ
IP: xxx.172.201.1
เขียนเมื่อ 
หนูเพิ่งจบมาจากที่โรงเรียนสัตยาไสค่ะ หนูรักโรงเรียนมากค่ะ เรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่2 ของหนูเลยก็ว่าได้ค่ะ หนูรักคุณครูทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์อาจอง ท่านเป็นครูประจำชั้นของหนูค่ะ ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับทุกคนและตัวหนูเองด้วยค่ะ หนูจะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนบ่อยๆนะคะ คิดถึงเพื่อนๆทุกคน น้องๆ คุณครูทุกท่าน ป้าๆพนักงานทุกคนนะคะ......เอ๋ค่ะ
พ่อน้องแคน
IP: xxx.120.9.143
เขียนเมื่อ 

ผมมีลูกชายคนเดียว มาเรียนที่สัตยาไส ตั้งแต่ป๓ ปีนี้ ม.๒ เคยอยากออกหลายครั้ง แต่ ณ เวลานี้ ยังอยู่ต่อด้วยความสมัครใจ สัตยาไส ไม่ได้ดีที่สุด แต่ดีกว่าทุกโรงเรียนในระบบราชการ เด็กทุกเชื้อชาติ ศาสนา เรียนร่มกัน ไม่แบ่งแยก พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ ผมทราบว่ามีอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่เน้นการสร้างคนเข้มข้นยิ่งกว่านี้ คือ โรงเรียนสัมมาสิกขา ของกลุ่มอโศก ลูกผมเคยไปเข้าค่ายยุวพุทธมา แต่การเรียน การสอน ติดดินมาก เข้ม จนคนที่อดทนไม่พอ อยู่ไม่ได้ ลองจับ สองแนวทางคล้ายกันนี้ เเมทซ์กันดู อาจมีคำตอบที่สมบูรณ์ ทั้งคู่ก็ได้ อาจารย์(ไพบูลย์)เคยไปเยี่ยมมาบ้างหรือยังครับ อยากฟังความเห็นของอาจารย์ เกี่ยวกับโรงเรียนนี้บ้าง  /ขอบคุณครับ 

ชเนรินทร์ ดาทอง
IP: xxx.113.45.37
เขียนเมื่อ 

ผมได้รับทราบข่าวจากพี่ชายคนหนึ่งว่ามีโรงเรียนดีมาก ๆ ของท่าน ดร.อาจอง  อยู่ที่จังหวัดลพบุรีชื่อโรงเรียนสัตยาไส  ก็เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะให้ลูก ๆ ทั้งสองคนได้เข้าไปเรียน ณ โรงเรียนแห่งนี้ ข้อมูลที่ได้คือเป็นโรงเรียนประจำ และเบอร์โทรศัพท์ ก็เลยรีบจัดแจงโทรถามข้อมูลระเบียบการทันที แต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับสาย วันรุ่งขึ้นโทรใหม่อีก หลาย ๆ ครั้งก็เหมือนเดิมคือติดแต่ไม่มีคนรับสาย จึงลองค้นจากเวปไซด์ ได้เวปมาแต่เข้าไม่ได้ ในที่สุดก็ได้ที่อยู่ของโรงเรียนมา วันรุ่งขึ้นอีกวันก็รีบจัดแจงลางานเพื่อจะออกเดินทางจากสุโขทัยมาหาโรงเรียนในฝันแห่งนี้ให้ได้ เดินทางมาถึง อ.ชัยบาดาล ประมาณ บ่าย 2 โมงครึ่ง แล้วโรงเรียนอยู่ที่ไหนหล่ะไปไม่ถูกแล้ว พอดีเหลือบมองไปเห็นป้อมตำรวจ ก็เลยแวะเข้าไปถามหาโรงเรียนสัตยาไสไปทางไหนครับ พี่ตำรวจใจดีคนนั้นรีบบอกทางด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและเป็นมิตร ตรงไปเจอ 4 แยก เลี้ยวขวาไปเส้นทางอ.ชัยบาดาล - โคกสำโรง - ลพบุรี  จากตัวอ.ชัยบาดาลราว ๆ 4 กม. โรงเรียนจะอยู่ติดถนนซ้ายมือ  ต้องขอขอบคุณพี่ตำรวจใจดีคนนั้นเป็นอย่างสูงครับ และแล้วผมก็มาถึงโรงเรียนในฝันแห่งนี้จนได้ครับ ผมขับรถตรงเข้าประตูโรงเรียน ยามเฝ้าประตูให้แลกบัตรและถามว่ามีธุระอะไรหรือ ผมตอบว่าต้องการมาสอบถามเรื่องระเบียบการสมัครเข้าเรียนที่นี่ ยามแนะนำให้ไปสอบถามที่ตึกอำนวยการ ซึ่งไม่ไกลจากประตูเข้า ประมาณ 100 เมตร ผมเข้าไปสอบถาม ณ ตึกอำนวยการ เจอกับเจ้าหน้าที่ อยู่ 2 ท่าน ได้รับคำตอบว่า โรงเรียนรับเฉพาะ ป. 1 เท่านั้น และปีการศึกษานี้ก็ปิดรับสมัครมานานแล้ว และได้หยิบระเบียบการรับสมัครนักเรียนสำหรับปี 2551 มาให้ผม 1 ใบ ผมได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมคือ โรงเรียนมีนักเรียน 300 กว่าคน  ชั้น ประถมศึกษารับเพิ่มเฉพาะที่ขาดคือไม่ครบห้องละ 30 คนเท่านั้น สำหรับชั้นมัธยม ไม่มีการรับเพิ่ม  พอรับทราบเช่นนี้ผมก็หมดหวังทั้งสองคนเลยครับ เพราะลูกชายผม ม.5 และลูกสาวผม อยู่ ป.6 แล้วครับ หมดหวังจริง ๆ ต้องเดินทางกลับด้วยความผิดหวังเล็ก ก่อนกลับผมถามเจ้าหน้าที่ว่าไม่โครงการขยายสาขา หรือรับนักเรียนเพิ่มมากกว่านี้หรือ ได้รับคำตอบว่าไม่ เพราะโรงเรียนยังอยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบต่อไป

ในครั้งต่อไปผมจะนำระเบียบการรับสมัครนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2551 มานำเสนอต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีบุตรหลานจะเข้าป.1 ในปีหน้าครับ

ชเนรินทร์ ดาทอง
IP: xxx.113.45.37
เขียนเมื่อ 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสัตยาไส  99 หมู่ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 036-462334 ต่อ 101 , 128

ชั้นและจำนวนที่รับ  1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. นักเรียนทั้งชายและหญิง เป็นนักเรียนประจำ  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา

เอกสารประกอบการรับสมัคร  1. แบบฟอร์มใบสมัครของโรงเรียนสัตยาไส  2.  สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร และใบเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล ของเด็ก พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด  3. สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา /ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด   4. สมุดประจำตัวนักเรียนที่แสดงผลการเรียนเดิม ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)    5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

สถานที่รับสมัคร    สมัครได้ที่ ตึกอำนวยการ โรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

วันรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของทุกปีการศึกษา  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

วิธีการคัดเลือกและวันคัดเลือก  โดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนทั้งนี้โรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดการสอบในภายหลัง

กำหนดวันประกาศผลการคัดเลือก  ประกาศผลภายในเดือนมีนาคม ณ โรงเรียนสัตยาไส

การมอบตัวนักเรียน   จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง รวมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบ

ค่าใช้จ่ายนักเรียน   โรงเรียนมีนโยบายไม่เก็บค่าเล่าเรียน  ดังนั้นผู้ปกครองจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายของนักเรียนเป็น ค่าอาหาร ค่าซักรีด  ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่าทัศนศึกษา โดยจ่ายตามความเป็นจริง ประมาณ 10,000.- บาทต่อเทอม  (ค่าเครื่องแต่งกาย หนังสือเรียน ผู้ปกครองเป็นผู้จัดหาให้โดยไม่รวมกับค่าใช้จ่ายเบื้องต้น)  ในส่วนที่เป็นนักเรียนใหม่จะมีค่าใช้จ่ายแรกเข้าจำนวน 3,000 บาท

กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  จะใช้เวลาก่อนวันเปิดเทอมเดือน พฤษภาคม 1 สัปดาห์  ในวัน ศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์  ณ โรงเรียนสัตยาไส

การเปิดภาคเรียนการศึกษา  แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1  กลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 ต้นเดือนพฤศจิกายน  - ปลายมีนาคม 

ขอบคุณที่อ่านจนจบครับ

 

เด็กเก่า
IP: xxx.28.47.11
เขียนเมื่อ 

คิดถึง รร. มากๆๆๆ

อยากกลับไปเยี่ยม คุณครูและน้องๆ

ฝากบอกทุกคนนะคะ  ตอนนี้ web ของ รร. ยังใช้ไม่ได้อ่ะค่ะ

ถ้าสนใจเรื่อง รร.  add มาได้ นะคะ [email protected]com

malatri
IP: xxx.101.103.103
เขียนเมื่อ 

เป็นคนหมู่บ้านชัยบาดาลยุคใหม่ อำเภอ ชัยบาดาล แต่ลูกต้องมาเรียนที่ กทม. เพราะคุณแม่มาทำงานที่ กทม. อยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียน สัตยาไส จังเลย

...ee...
IP: xxx.26.12.165
เขียนเมื่อ 

อยู่มาปีที่6แล้วค่ะตั้งแต่ป.3-ม.2อิอิออยู่จนจะแก่แล้ว

พี่สาวค่ะ
IP: xxx.147.105.54
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ 

หนูอยากขอคำปรึกษาจากทางโรงเรียนน่ะค่ะคือน้องสาวของหนูเค้ามีปัญหาทางด้านการเรียนค่ะเค้ามีสมาธิสั้นกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน  เป็นเพราะตอนเค้าอายุประมาณก่อน 6 ขวบ  เค้าไข้ขึ้นสูงแล้วเค้าชักค่ะ  เป็นแบบนี้ 2 - 3 ครั้ง  คุณหมอก็จ่ายยาให้ทานก่อนอน  ทานยานี้ 2 ปี  แล้วก็หายไม่ชักอีก  แต่ยานี้มีผลข้างเคียงค่ะ  น้องของหนูเลยเป็นแบบนี้   ทำให้เรียนโรงเรียนปกติไม่ค่อยได้น่ะค่ะ  ถ้าเจอครูบางท่านไม่เข้าใจก็ดุเค้า  ทำให้เค้าลืมเรื่องที่ครูสอนมา 

วันนี้หนูไปดูโรงเรียนมาแล้วค่ะ  ไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องด้วย  น้องเค้าชอบที่นั่นมากค่ะ  คุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกัน  คุณพ่อคุณแม่เค้าหวังว่าที่นี่จะช่วยเราได้ค่ะ  คุณพ่อบอกว่าอยากให้น้องอยู่ร่วมกับคนอื่นได้  และเห็นว่าแนวการสอนที่นี่เหมาะสม  ก็เลยอยากให้น้องเข้าเรียนที่นี่มากๆเลยค่ะ  เพราะโรงเรียนในประเทศไทยเก่งวิชาการเยอะแยะ  แต่หาโรงเรียนที่สอนให้เด็กมีจิตใจดีมาจากข้างในจะไม่ค่อยมีค่ะ  ซึ่งทางบ้านเห็นว่าการเป็นคนดีสำคัญกว่าการเป็นคนเก่ง  ความจริงวันนี้ที่ไปจะไปคุยกับท่าน ดร. แต่พอดีว่าท่านติดบรรยาย  แล้วไม่ได้คุยกับท่าน  อยากจะปรึกษาปัญหานี้น่ะค่ะ  ว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไรดี

 หนูอยากจะขอความเมตตา  อยากให้ท่านช่วยให้โอกาสน้องหนูน่ะค่ะ   ตอนนี้น้องหนูเค้าอยู่ ป. 6 กำลังจะขึ้น ม.1 ปีหน้าค่ะ  คุณพ่อกับคุณแม่อยากจะให้น้องเค้าเรียนที่นี่ใน ม.1 ค่ะ  ขอความกรุณาเถอะนะคะ  เห็นว่าที่นี่ดีจริงแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอย่างน้องของหนูด้วย  ทางบ้านอยากเห็นเค้าประสบความสำเร็จค่ะ  รวมทั้งเห็นว่าที่นี่เท่านั้นที่จะช่วยได้ค่ะ

ใครพอจะรู้จักท่าน ดร.  ช่วยติดต่อให้ทีนะค่ะ  ขอความกรุณาล่ะค่ะ  ถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะค่ะ  หรือว่าบอกให้ท่านช่วยเข้ามาอ่านทีนะคะ  ทางบ้านฝากความหวังด้วยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

เบอร์ติดต่อกลับ คุณพ่อ : 081-9945568

คุณแม่ : 089-8006132

น้องสาวหนูชื่อ ไข่มุข ค่ะ

*** ขอบคุณที่อ่านจบนะคะ ***

โรงเรียนในฝันแต่เป็นฝันร้าย
IP: xxx.86.159.147
เขียนเมื่อ 

เป็นโรงเรียนที่สร้างภาพได้เก่งมาก แต่ถ้าได้สัมผัสแล้ว เป็นโรงเรียนที่เกรดต่ำมาก ด้อยพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม เด็กในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหา ครอบครัวแตกแยกพฤติกรรมก้าวร้าว ที่คุณรู้ที่คุณเห็นอาจไม่เป็นเรื่องจริง ใครคิดจะเอาลูกที่เป็นดวงใจของคุณไปฝากกับโรงเรียนนี้ คุณคิดผิดมากไม่มีที่ไหนจะดีเท่าที่บ้านของคุณกับความรักของคุณ จากผู้มีประสบการณ์

ผู้ร่วมชะตากรรมเหมือนกัน
IP: xxx.86.159.147
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเลยค่ะ สร้างภาพจริงๆๆ ค่ะ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีความเมตตากรุณา มีกริยามารยาทที่ดีงาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ ห้องเรียนที่เป็นมิตรอุปนิสัยที่ดีงาม แต่พอให้ลูกเข้าไปอยู่จริง ด่าๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ช่วยเหลือกัน ไม่เป็นอย่างที่คิด หอพักหญิงโหดมาก นักเรียนคนโตๆ ให้เด็กป.1 ล้างห้องน้ำ เด็กเล็กไม่เคยทำถามพี่ แต่พี่กลับบอกว่า อีคว.. โง่แค่นี้ก็ทำไม่เป็น มีการแกล้งเอาของไปทิ้ง ขโมยของกัน ด่ากัน

ปานจิต
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ลูกชายเป็นเด็กสมาธิสั้น ตอนนี้เรียนอยู่ ป.4 แล้วเป็นกังวลว่าจะหาที่เรียนในระดับมัธยมไม่ได้มีใครพอแนะนำได้บ้างอย่างได้โรงเรียนที่สอนเรียนร่วมแต่มีความเข้าใจในปัญหาของเด็ก อยากได้ที่อยู่ในกรุงเทพฯค่ะ

ธีรภัทร ธรรมโพธิ์ดล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นพนักงานอยู่บริษัท การบินไทย ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทำงานกับบริษัทมา 29 ปี ในช่วงนี้บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานที่อยากทำงานอื่นๆที่ตนเองชอบ หรือต้องการพักผ่อน สามารยื่นเสนอขอเกษียณก่อนกำหนดได้

หลายคนอาจมีทิศทางต่างๆ แต่ผมมองถึงการอุทิศตน เพื่อทำความดีสอนสิ่งที่ดีให้กับผู้คนอื่นๆในสังคม

ผมเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องคืนจิตวิญญาณ ประสบการณ์ที่ดีให้กับสังคม ชีวิตอื่นๆที่ต้องสืบต่อไปด้วยพื้นฐานคุณธรรม และ ปัญญาญาณต่อการดำรงค์ชีวิตที่มีความสุข เช่นที่ ศ ดร.องอาจ ได้ทำเป็นตัวอย่าง ผมจึงคิดว่าจะไปศึกษา ดูโรงเรียน และสมัครเป็นครูอาสา โดยสุดท้ายอาจโยกย้ายถิ่นฐานจากคนเมือง ไปสู่วิถีชนบท รับใช้สังคมไปจนบั้นปลายชีวิตก็เป็นได้ครับ

และถ้าเป็นจริง ขออุทิศอานิสงค์ คุนูปการเหล่านี้ แก่บุพการี และ บริษัทการบินไทย

(^_^)
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณ คุณครูทุกๆคนในโรงเรียนนี้เป็นอย่างมากค่ะ ขอบคุณดร.ที่คอยดูแลพวกเราทุกๆคน(เป็นพ่อที่น่ารักของเรา)ภูมิใจมากที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับมิตรภาพดีๆที่มีให้กันนะ สำหรับเด็กที่โดนทำโทษนะคะ มันเป็นความผิดของน้องๆเองนะที่ไม่ค่อยเชื่อฟังครูหอพักสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาสัมผัสในรร.นี้อย่าคิดว่าเราสร้างภาพเลยนะคะ เพราะว่าถ้าพวกเราสร้างภาพแล้ว จะเห็นเด็กประพฤติตัวไม่ดีได้อย่างไรคะ ถ้าเราสร้างภาพ ภาพที่ออกมามันคงสวยงามมากกว่านี้อีกนะ ถ้าไม่เชื่อมั่นในตัวของเด็กรร.นี้ก็อย่ามาเยี่ยมเยียน หรือเอาลูกของท่านมอยู่เลยค่ะ เอาตามความสมัครใจของท่านดีก่วานะ ******แต่เราจะขอบอกเลยค่ะ....ว่า... *****************พวกเราไม่สร้างภาพ***** จริงๆนะ

...34...
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ไม่มีใครที่ทนมานั้งสร้างภาพไดทุกวันหรอกนะ จริงอยู่ทุกๆโรงเรียนก้อมีข้อเสียยิ่งเป็นโรงเรียนประจำคนมาจากร้อยพ่อพันแม่แน่นอนว่ายย่อมมีความแตกต่างกัน การที่จะโทษโรงเรียนที่สามารถผลิตนักเรียนที่เป็นคนดีของสังคมออกมาได้หลายรุ่นแล้วนั้น ลองย้อนกลับไปมองบุตรหลานของท่านแล้วหรือยัง มองดูความประพฤติของบุตรหลานแล้วหรือยัง ก่อนที่จะโทษคนอื่นมองคนของตัวเองหรือยัง

คนดีไม่ได้สร้างกันง่ายๆหรอกนะคะ ไม่ใช่ว่าโรงเรียนจะใช้เวลาแค่1ปีเปลี่ยนเด็กที่มาจากข้างนอกให้กลายเป็นคนดีอย่างที่คาดหวังได้ต้องให้เวลาทั้งตัวเด็กแล้วก้อโรงเรียน ถ้าเชื่อมั่นในโรงเรียน โรงเรียนก้อจะทำให้เห็นได้ค่ะว่าเป็นการสร้างภาพหรือความจริง

ไม่มีใครที่ดีร้อยเปอร์เซ็น แต่คนเราดีขึ้นได้แน่ๆค่ะ

ธีรภัทร ธรรมโพธิ์ดล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ถึง ผู้ร่วมชะตากรรม

เสียใจแทนความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น

โรงเรียนมีความมั่นคง ยึดมั่นในแนวทางการสร้างคนให้ดีโดยการก่อเกิดจากจิตใจภายใน ให้ค่อยเรียนรู้และเกิดปัญญา

เด็กนักเรียนแต่ละคนย่อมมีพัฒนาการ เรียนรู้ และ การอภัย ไปตามลำดับ

คุณครูคงไม่สนับสนุนที่จะให้เด็กนักเรียนทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันหรอกครับ

การพัฒนาการตามวัย ย่อมต้องมีการค่อยๆปรับเปลี่ยน โรงเรียนมีทิศทางสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นจากภายใน ต้องเพาะบ่ม ถนุถนอม รอมชอม รู้จักคิด และ ก่อให้เกิดสติ

เหล่านี้ท่านผู้ปกครองรับทราบแล้ว เหนื่อยแทนคุณครู การเรียนการสอนของโรงเรียน และ อ.อาจอง หรือไม่ โรงเรียนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนแห่งการเสียสละเสียมากกว่า

คุณลูกอยู่กับเรามาทุกวัน ตั้งแต่เขาไม่ประสาอะไร เขาเติบโตขึ้น และ เราก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมภายในมาให้กับเขา ฝากเขามาให้โรงเรียนได้ดูแล เพาะบ่ม

คนไทย สังคมไทย ครอบครัวไทย พวกเราทุกคนต้องคิดนะครับว่า โชคดีที่ยังมีโรงเรียนแบบจิตอาสาเช่นนี้อยู่ในประเทศไทยของเรา ท่าน ศ.ดร.อาจอง ปีนี้อายุท่าน 70 กว่าแล้ว ปลดเกษียณไป 10 กว่าปีแล้ว เลือกมีความสุขตามปรารถนาที่เราๆท่านๆอยากมีได้ แต่ท่านเลือกที่จะสร้างคน สร้างอนาคตของสังคม เป็นความสุขที่ต้องเสียสละอย่างสูงส่งที่เดียว

แม่คนหนึ่ง
IP: xxx.121.102.13
เขียนเมื่อ 

เพิ่งได้รู้จักกับโรงเรียนสัตยาไสครั้งแรกค่ะ ไม่คิดว่าจะมีโรงเรียนแนวนี้ในเมืองไทย รู้สึกชอบมาก เด็กได้อยู่กับธรรมชาติ มีคุณธรรมนำความรู้ บอกตามตรงว่าอยากให้ลูกได้เรียนที่นี้ และค่าเทอมก็พอสู้ไหวไม่โหดมาก แต่ปัญหาคือ การเข้าไปเรียนที่นี้ยากมากมั้ยค่ะ เห็นว่าต้องสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ทั้งเด็กทั้งผู้ปกครอง มีใครพอให้คำแนะนำบ้างได้มั้ยค่ะ แล้วโรงเรียนอยู่ไกลจากในตัวเมืองมากมั้ย เนื่องจากดิฉันไม่ใช่คนลพบุรี จะเดินทางไปไม่ถูก พอมีแผนที่ให้ศึกษามั้ยค่ะ คือถ้าจะไปด้วยรถสาธารณะ ตอนนี้ลูกขึ้นป.1 แล้วถ้าไปเรียนตอนป.2 ได้มั้ยค่ะ ทราบมาว่า รับ 30 คน คงเข้ายากมากเหมือนกัน

IP: xxx.172.26.72
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่เยาวชนส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปเรียนและรับการฝึกอบรม กับ โรงเรียนสัตยาไส ทางโรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนด้วยการแทรกศีลธรรมจรรยาที่ดีให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็ก ปลูกจิตสำนึกและเห็นค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน..ไม่เหมือนกับบาง รร. ที่คิดว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและมีค่าเรียนแพงหูฉี่ แล้วคิดว่าสามารถสร้างเด็กเก่ง (แต่ไม่ใช่เด็กดี)เด็กฉลาด เด็กเก่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากภายใต้ภาวะการกดดันจากสิ่งแวดล้อมที่แข่งขัน โดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติและการพัฒนาการตามวัยของเด็กที่ควรซึมซาบความบริสุทธิ์ตามวัย จนสะสมให้มีความเห็นแก่ตัวในใจ คิดแต่ชิงดีชิงเด่นด้านการเรียน ดิฉันเห็นด้วยที่มีอยากให้มีระบบการเรียนแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย มากขึ้น "การสร้างคนให้เป็นคนดี นั้นสร้างยากกว่า การสร้างคนให้เป็นแค่คนเก่ง" หากมีแต่คนเก่ง แต่ไม่มีศีลธรรมในใจ ประเทศไทยก็คงจะแย่ ในอนาคตอันแน่แท้ ค่ะ

ฝากฝันให้เป็นจริง
IP: xxx.25.208.51
เขียนเมื่อ 

จากข้อความที่ 32 และ 33 เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนได้เจอมากับตนเอง ต่างพบเจอในเรื่องที่ไม่ค่อยปลื้มกันเท่าไรนัก เพราะนโยบายของโรงเรียนทำให้ใครหลายหลายคนต่างมีความเชื่อมั่นว่าต้องสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องหรือเกือบทุกเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดสูงมากกับนโยบายของโรงเรียน เพียงแค่อาจารย์อาจองคนเดียวไม่มีวันสำเร็จแน่นอน ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนต่างหากที่ต้องช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ในแต่ละเรื่องราว มีปัญหาก็พูดคุยกันโดยตรง เอาความจริงมาพูดคุยกันรับฟังปัญหาของกันและกัน ต่างฝ่ายรับฟังกัน ไม่ตั้งแง้ตั้งงอนกันว่ากัน เช่น ครูก็ว่าผู้ปกครองชอบมีปัญหาจัง ถ้าผู้ปกครองของเด็กคนไหนมีปัญหามากครูก็จะปล่อยเด็กคนนั้นเลยไม่สนใจใยดี ผู้ปกครองก็ว่าครูดูแลไม่ดีปล่อยให้เด็กอยู่กันตามลำพังทำให้เกิดอันตราย ผู้ปกครองไปบอกผู้จัดการ บอกผู้อำนวยการว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ พอบอกเรื่องก็เงียบหายไปไม่รู้ถึงหูอาจารย์อาจอง ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขซักกะที เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ใครมีวิธีแก้ไข ใครจะมาแก้ไข ไม่มีใครรู้ รู้แต่ว่าเอาลูกมาเรียนที่นี้ไม่ได้ต้องการฝากครูเลี้ยงเหมือนกับที่เขาจ้างเลี้ยงเด็กกัน หรือเอามาเป็นภาระให้กับโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกมาเรียนที่นี้เพราะนโยบายของโรงเรียนดี และแต่ก่อนเมื่อประมาณ5-6 ปีที่แล้วดีจริงจริงอย่างที่นโยบายตั้งไว้ (ก็นโยบายดี ข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่ออกไปก็เป็นสิ่งที่ดีดีและทำได้ดีจริงแต่เป็นเมื่อก่อน) ที่สำคัญเราอย่างให้สังคมดีเพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคนทำดีดีต่อกันหน่อย ที่ดีอยู่แล้วให้ดีตลอดไป ที่ยังไม่ค่อยดี หรือไม่ดี ก็พยายามแก้ไข ปรับปรุง ให้มันดี อะไรอะไรมันก็จะดีเองตามลำดับ

พ่อที่ไม่รังแกลูก
IP: xxx.25.208.51
เขียนเมื่อ 

เรื่องการเรียนที่โรงเรียนสัตยาไสเด็กจะเรียนรู้เป็นไปตามวัย สื่อการเรียนการสอนเป็นไปตามความเหมาะสมกับการเรียนรู้ในช่วงชั้นของเด็ก ไม่เร่งรัด ไม่ยัดเยียด เป็นไปตามธรรมชาติบวกกับหลักวิชาการให้ผสมผสานกลมกลืนกันไป ปรับใช้กันไปตามโอกาส สถานการณ์ ที่เอื้อต่อผู้เรียนให้ดีที่สุด ถ้าเด็กคนไหนช้าก็กระตุ้น ฝึกหัด ฝึกฝนกันไป อาจจะไม่ทันใจเหมือนที่โรงเรียนต่างๆที่เป็นระดับอินเตอร์เขาทำกันให้เด็กเก่งจริงจริง เก่งจัดเลยเพราะนั้นหมายถึงรายได้ที่เขาได้รับเข้ามาอย่างมหาศาล สอนให้เด็กเก่งเท่าไหร่นั้นหมายถึงรายได้มหาศาลของเขา เขาใจว่าผู้ปกครองทุกคนต้องการให้ลูกเก่ง อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ บวก ลบ คูณ หาร ได้ถ้าทำได้ก่อนลูกคนอื่น เก่งกว่าลูกคนอื่นได้ยิ่งดีจัดเลย อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะไม่มีใครอยากให้ลูกโง่ หรือไม่ฉลาด และคงให้คิดเหมือนกันทุกคนคงไม่ได้ แต่อยากให้รู้ว่าเรารังแกลูกหรือเปล่า แบบพ่อแม่รังแกฉันน่ะ เรียนตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วช่วงกลางวันเป็นช่วงเวลาพักกลางวันก็ต้องให้ลูกมานั่งเรียนพิเศษอีก เช่น ดนตรี บันเล่ วาดรูประบายสี ว่าลูกจะได้ผ่อนคลายช่วงกลางวัน บ้าบอคอ เคยมาดูสีหน้าแววตาของลูกไหมว่ามีความสุขสนุกไหม สิ่งที่เราคิดเอาเองว่าเขามีความสุข ที่แน่แน่คือเรามีความสุขชัว เอาใจลูกมาใส่ใจเราบ้าง เรายังไม่อยากถูกบังคับเลย ลูกก็เหมือนกัน เพราะเราต่างคนก็ต่างเคยเป็นลูกมาก่อนด้วยกันทั้งนั้น พอเลิกเรียนก็มานั่งเรียนพิเศษต่อกลับมาบ้านทำการบ้านที่เรียนตามหลักสูตร และทำการบ้านที่เรียนพิเศษต่ออีก เสาร์อาทิตย์ก็เรียนคณิตคิดเร็ว ภาษาต่างประเทศอีก 4-5 ภาษาได้ยิ่งดี นอกจากภาษาอังกฤษที่ไหนดีไปเรียนกัน ถ้าถึงช่วงวัยที่เขาต้องศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังจะไม่ว่าสักกะคำเลย แต่นี้อะไรอนุบาล1,2,3 ป.1,2,3 จะให้เป็นอัฉริยะกันเลยหรือไงพ่อคุณแม่คุณ

พ่อที่ไม่รังแกลูก ภาค 2
IP: xxx.25.208.51
เขียนเมื่อ 

คุณคุณทั้งหลายลองเอาเวลาที่ลูกหยุดเนี้ยไม่ต้องให้ลูกไปเรียนพิเศษหรอก ไปเที่ยวกันไปที่ไหนสักแห่งก็ได้ที่ลูกอยากไป เช่น สวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็น สวนสัตวที่โคราช บึงฉวากที่สุพรรณ สวนสัตว์ที่เชียงใหม่ หรือที่ไหนก็ได้ที่เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ มีภูเขา หรือไปวัดที่อยุธยา ก็ได้ รีสอทร์ที่ไหนสักแห่งก็ได้ ทะเล ที่เที่ยวมีเยอะแยะมากมายสุดจะบรรยายในประเทศไทย ไปทั้งครอบครัว ผมว่ามันได้มากว่าการเรียนพิเศษอีกน่ะ ได้มากกว่ากันอย่างมหาศาลเชียวละ ได้มากกว่ากันอย่างไรนั้นผมบอกไม่ได้เพราะความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความพึงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรกันคนที่ชอบเพคเกจแบบสำเร็จรูป สมบูรณ์แบบ เพอร์เพคทุกอย่าง ต้องเก่ง ต้องเป็นเลิศกว่าทุกคน หรือถ้าตัวเด็กมีความสุขกับการเรียนพิเศษเองก็ไม่ว่ากัน เพราะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เพราะเด็กที่เก่งส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กดีด้วยก็โชคดีของประเทศไทยไป เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับเพราะลูกผม เมียผม เรียกให้ไปกินข้าวกันที่เทียงนาน้อยข้างบ้านแล้ว เรากะว่าบ่ายบ่ายจะไปดูของกันที่ตลาดนัดข้างตำบลเขาว่าที่นั้นจะมีของเล่นเด็กที่ลื่นขนาดยักษ์มาให้เด็กเล่นกัน

คนเป็นแม่คนหนึ่ง
IP: xxx.123.136.133
เขียนเมื่อ 

พ่อแม่บางคนก็ไม่มีทางเลือกมากนักหรอกนะ อยากทำอย่างที่คิดก็ทำไม่ได้เพราะอะไรนะหรือ ก็เพราะไม่มีเวลาว่างต้องทำงานเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวอยากจะพาลูกไปเที่ยวอยากให้ลูกทำกิจกรรมแต่ไม่มีเวลาจะทำได้อย่างไร ครั้นปล่อยให้ลูกอยู่บ้านเฉยๆลูกก็ดูทีวีทั้งวัน ดังนั้นการให้ลูกไปเรียนพิเศษจึงเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับพ่อแม่ที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัว

qweryiop[[
IP: xxx.9.251.197
เขียนเมื่อ 

เราเอาลูกไปอยู่รร.นี้มา7ปีแล้วเจอปัญหามามากมายเหมือนกัน แต่ถลำไปแล้วเลยต้องอดทน อยากให้คนที่คิดจะไปตั้งสติก่อนทบทวนดูว่าคุณสามารถให้ความรักความอบอุ่นเค้าได้แค่ไหนประกอบกับเวลาที่คุณจะต้องดูแลเค้าถ้าคุณคิดว่าคุณมีเวลามากพออย่าเอาไปเลย แต่ถ้าไม่มีตัวเลือกแล้วจำเป็นต้องเลือกคุณก็อย่าทิ้งเค้าให้เวลากับเค้าแล้วปัญหาต่างๆจากผู้มีประสบการณืทั้งหลายข้างบนก็จะน้อยลง ไม่มีรร.ไหนเพอร์เฟ็กทุกที่หรอกได้อย่างเสียอย่างทั้งนั้นต้องใช้ความอดทน

กฤษณา บุญชู
IP: xxx.120.197.199
เขียนเมื่อ 

คิดดี ทำดี ทำต่อไปค่ะ *_*

nno name
IP: xxx.174.69.244
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

ก้อไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องว่าโรงเรียนนี้ด้วย ครูของฉันไปดูมาเเล้ว

ครูเข้าก้อว่า ว่า โรงเรียนีก้อดี เด็กทุกคนตั้งใจ เเต่ทำไมต้องว่า ว่าสร้างภาพด้วย ไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจเลยจริงๆ

ครูคนหนึ่ง
IP: xxx.173.202.111
เขียนเมื่อ 

ด้วยภาระงานในหน้าที่ที่ต้องเป็นครูสอนตามระบบการศึกษาไทย(ที่ยึดแนวการศึกษาตามฝรั่งมาตลอด) ก็มีความอึดอัดกับการจัดศึกษาในปัจจุบันมาก เพราะเห็นแล้วว่าสิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติอยู่นี้ส่วนใหญ่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เป็นระบบเกรด (ตัวเลข) ทั้งๆที่ในเป้าหมายของหลักสูตร คือ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่เมื่อพบว่าเด็กเกเร ไม่ตั้งใจเรียน ก็พยายามผลักดันให้ออกไปจากโรงเรียน เพราะจะทำให้เสียชื่อเสียงของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมตกตำ ผู้บริหาร ครูจะถูกเพ่งเล็งว่าไร้ประสิทธิภาพ แล้วเด็กที่ให้ออกไป เขาจะมีใครอบรม ขัดเกลาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ อยากให้ผู้กำหนดนโยบายการศึกษาของไทย ศึกษาแนวการจัดการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทย เป็นหลักการ วิธีการของตะวันออกเอง เชื่อว่าจะสามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาที่ถูกต้องได้

หลักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อ 2000 กว่าปีก่อน ลุ่มลึกมาก ตรงกับหลักการจัดการศึกษาตะวันตกหลายประการ เช่น การสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูต้องศึกษาผู้เรียนรายบุคคล หลักพุทธศาสนาบอกว่า การสอนต้องตรงกับจริตของแต่ละคนจึงได้ผล หรือ การเรียนรู้ต้องเกิดจากการปฏิบัติจริง หลักพุทธศาสนาบอกว่า ปัญญาเกิดจากการฟัง การอ่าน การคิดใคร่ครวญ แล้วลงมืปฏิบัติด้วยตนเอง ปัจจุบันเน้นสอนกระบวนการคิด ซึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้คิดมานานแล้ว ตามหลักโยนิโสมนสิการหลากหลายวิธี และหลักสูตรใหม่มุ่งเน้นที่ความเข้าใจที่คงทน แต่พระพุทธเจ้าสอนให้มีความเห็นที่ถูกต้อง(สีมมาทิฏฐิ) มีความรู้แจ้ง เห็นจริงก่อน แล้วการปฏิบัติก็จะถูกต้อง

จากที่ยกมาเห็นว่าหลักพุทธศาสนาสามารถประยุกต์เป็นหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ได้ดีมาก ไม่ต้องคอยฟังแต่หลักการของนักการศึกษาฝรั่ง ซึ่งนำไปสู่ความวิกฤตของโลกดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ผู้ปกครองคนหนึ่ง
IP: xxx.67.33.78
เขียนเมื่อ 

อยากให้โรงเรียนทั่วประเทศ มีการสวดมนต์ยาวทุกวันศุกร์และสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กอย่างจริงจัง รวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ที่แต่ก่อนเคยเป็นวิชาที่สำคัญ แต่เดี๋ยวนี้กลับไม่ได้รับความสนใจใส่ใจจากผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทำให้เด็กสมัยนี้ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ีงามและลืมเลือนรากเหง้าของตน หลงงมงายไปกับอบายมุขได้ง่าย ที่บ้านดิฉัน ตอนนี้ก็พยายามส่งลูกหลานไปนั่งสมาธิตามวัดในช่วงปิดภาคเรียนตลอด ให้อยู่ใกล้ศาสนาเข้าไว้ เพราะกลัวพวกเค้าไหลไปตามกระแสที่ไม่ดีอย่างในปัจจุบัน ถ้าทุกโรงเรียนเป็นแบบโรงเรียนสัตยาไสคงจะดีไม่น้อย พวกพ่อแม่ก็คงไม่ต้องส่งลูกไปไกลหูไกลตา เด็กๆก็คงไม่ต้องไปแย่งกันเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวด้วย

ผู้ร่งมแสดงความเห็น
IP: xxx.142.45.45
เขียนเมื่อ 

ถ้าเด็กที่ได้เข้าไปเรียนที่นี่เป็นเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่อยู่ที่บ้าน ก็หมายความว่าจะต้องมีเด็กไม่ดีอยู่เยอะแน่ ๆ แต่ดิฉันว่าเขาแน่จริง เพราะกล้ารับเด็กมีปัญหา จะใช้เวลานานแค่ไหนก็คุ้มไม่ใช่เหรอคะ ? ที่จะเปลี่ยนเด็กที่มีปัญหาเป็นคนที่ดีได้ ในที่สุดเด็กก็จะมีแต่เพื่อนดี ๆ เหมือนอย่างที่ตัวเองเป็น

แล้วอีกอย่าง เยี่ยมไปเลยล่ะค่ะ กล้ารับเด็กมีปัญหา ในขณะที่โรงเรียนที่ห่วงหน้าตารีบผลักเด็กมีปัญหาออก เพราะกลัวเรื่องชื่อเสียง

จะคิดอย่างนั้นบ้างรึปล่าวล่ะ?

เด็กสัตฯ
IP: xxx.42.103.158
เขียนเมื่อ 

เด็กสัตฯนิสัยดีทุกคนนะค่ะ

แต่ก้อไม่ไช่สถานดัดนิสัยเด็กหรือลูกของคุนนะค่ะ

กรุณาเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยค่ะ เพราะ โรงเรียนพวกเราไม่ใช่สถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือ สถานที่ดัดนิสัยเด็กค่ะ

เด็กในโรงเรียนที่คุณว่า
IP: xxx.42.103.158
เขียนเมื่อ 

แล้วที่เราบอกให้เด็ก ป.1 ล้างห้องน้ำ เพราะว่าเรา อยากให้เด็กทำอะไรเปนโตขึ้นจะได้ไม่ลำบาก

แล้วส่วนคำหยาบก้อมีบ้าง แต่ถ้าเราจะ ด่าใคร เราจะคิดก่อนว่าเราจะด่าเขายังไง หรือไม่ควรด่านะค่ะ

ตามจริงพวกเราก้อไม่คิดที่จะด่าน้องๆๆด้วยค่ะ

แต่ที่พวกเราด่า ก้อเพราะว่า น้องทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลย อารมพวกเราก้อไปเร็วนิดนึงซะด้วย

แต่พวกเราก้อยอมรับผิดค่ะ

เราขอโทษ นะค่ะ ที่ด่าลูกของคุน แต่ว่วงนั้นน้องทำไม่เป็นเลย เราก้อต้องขอโทษจริงๆๆค่ะ

แม่ลูกสอง
IP: xxx.26.190.208
เขียนเมื่อ 

คุณความเห็นที่ 32 กับ 33 เป็นคนเดียวกัน

พิมพ์ข้อความจากคอมฯ เครื่องเดียวกัน

สังเกตจาก [IP: 210.86.159.147]

เลข IP เดียวกัน

โดยหลอกว่าเป็นคน 2 คนที่ร่วมชะตากรรมเดียวกัน

ข้อความที่คุณเล่ามานั้น ไม่ทราบจริงเท็จมากน้อยแค่ไหน

แต่พฤติกรรมการปลอมเป็นอีกคนเพื่อเพิ่มน้ำหนักคำพูดของตัวเอง

มันแสดงถึงความไม่จริงใจแล้วค่ะ

ความคิดเห็นของคุณจึงดูไม่น่าเชื่อถือ

ถ้าคนเขาทำดี แต่คุณใส่ร้ายเพื่อทำลายเขา

มันบาปนะคะ แต่ถ้าคนที่มีประสบการณ์ไม่ดีจริงๆ

มาเล่าให้กันฟังอย่างเปิดเผย จริงใจ ไม่ใส่สี

จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์มากกว่าค่ะ

แม่ลูกสอง
IP: xxx.26.190.208
เขียนเมื่อ 

ยังมี IP อื่นๆ ที่ซ้ำกันอีกแฮะ

มีหลายคนในกระทู้นี้ที่อยู่บ้านเดียวกัน

หรือใช้ internet จากร้านเดียวกัน

หรือ office เดียวกัน ใช่มั้ยเนี่ย

เฮ้อ..แล้วจะได้ข้อมูลอะไรที่มีประโยชน์

จากความคิดเห็นในกระทู้นี้บ้าง

rach
IP: xxx.8.126.226
เขียนเมื่อ 

ลูกสาวกำลังเรียนชั้นป6 รรอยู่แถวฝั่งธน บ้านอยู่ห้าแยกลาดพร้าว ตื่นตีห้า ไปถึงรร 7 โมงกว่า รรเลิกบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ้านหกโมงเย็น (นั่งรถรร) มีการบ้านเยอะมากทุกวันและรายงานเป็นประจำ นอนดึกทุกวัน เช่นวิชาคณิตทำวันละ 30-50ข้อและต้องเขียนบรรยายอธิบายอย่างละเอียด วันไหนป่วยหยุดเรียนต้องโทรไปถามการบ้านและรายงานเพื่อน ถ้าไม่ทำไปรรอีกวันจะโดนครูดุและหักคะแนเก็บทันที เมื่อก่อนเคยอยู่ประจำ แต่ไม่สามารถทำรายงานส่งทัน หรือเตรียมอุปกรณ์ที่ครูสั่งมาให้ได จึงสอบได้คะแนนไม่ดีเรียนตกมาก จึงนำออกจากประจำ รายงานทุกวิชาการทุกวิชาต้องช่วยลูก แม่ต้องเรียนแทนลูก ไม่อยากให้ลูกเรียนรร วิชาการหนักแบบนี้เครียดทั้งแม่และลูก อยากให้ลูกเป็นคนดีก็พอ อยู่ในสังคมได้ไม่จำเป็นต้องเรียนหนัก เพื่อให้เรียนเก่งทันเพื่อนในรรได้ ช่วยแนะนำรรที่ไม่เน้นวิชาการได้มั้ยคะ ต้องการรรที่พัฒนาอีคิว มากก่วาไอคิว ปัจจุบันนี้พ่อแม่ต้องเรียนคู่ไปกับลูก ตลอดเวลาไม่เหมือนสมัยก่อนลูกรับผิดชอบตัวเองได้ มีเวลาได้เล่นได้คุยกับครอบครัวหลังกลับจากรร ปจัจุบันพ่อแม่เปิดเนตหาข้อมูลทำรายงานช่วยลูก ส่วนลูกนั่งทำการบ้าน ไม่ต้องการให้ลูกมีชีวิตแบบนี้ ไม่เก่ง ไม่ป็นไร ขอให้ลูกเป็นคนดี รักครอบครัวอยูในสังคมได้ก็พอแล้ว มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ไม่ต้องการให้ลูกเป็นแบบนี้ ช่วยแนะนำรรให้ด้วยนะคะ

วัลภา หิรัญรัตน์
IP: xxx.121.12.138
เขียนเมื่อ 

เรากำลังจะไปสมัครเรียนให้ลูก ใช้เวลาตัดสินใจมา 1 ปี แล้ว หาข้อมูลมาตลอด คิดว่าน่าจะดี เพราะคนต่อตั้งก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคนดีในสังคม ถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่เปิดมาได้ถึง 15 ปี ถ้าสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นประสบการณ์ ส่วนบางข้อความที่ติทางโรงเรียน เราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่า แต่ก็เป็นเสียงส่วนน้อยที่วิจารณ์ ก็ไม่อยากไขว้เขว่ อยากคุยกับศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ ถ้าโพสต์ข้อความมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตอนที่เรียนอยู่ว่าเป็นยังไงบ้าง ก็จะดีนะ

รวีวรรณ ตั้งจรูญจิตต์
IP: xxx.89.106.8
เขียนเมื่อ 

เป็นคนหนึ่งกำลังหาโรงเรียนประถมให้ลูกอยู่ค่ะ คุณแม่คิดว่าโรงเรียนนี้น่าสนใจ เพียงแต่ว่าต้องอยู่ห่างลูกเป็นห่วงลูกเหมื่อนพ่อแม่ท่านอื่นๆ

ผู้ปกครองท่านไหนตัดสินใจดีแล้ว ก็ส่งไปเรียนเถอะค่ะเพราะการตัดสินใจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกครั้งสำคัญ

แต่ถ้าลังเล ก็ควรเดินสายกลางดีกว่า การได้อยูกับลูกก็ดีกว่าห่างลูกนะค่ะ

ถ้าอยากให้ลูกเป็นคนดี เราก็ทำตัวเราเป็นต้นแบบ พาลูกไปทำกิจกรรมทางศาสนาบ้าง หาคติธรรมดีๆ ติดตามสถานที่ต่างๆในบ้าน ให้ดูนิทานธรรมะ อ่านนิทานธรรมะให้ลูกฟังก่อนนอน ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิด

จะรับธรรมะเข้าสู่จิตได้ดี รับรองได้ผลจริง100%ทดลองมาแล้ว

แต่ถ้าท่านใดไม่พื้นฐาน ทางด้านธรรมะเลย แนะนำว่า สวดมนต์ให้ลูกเห็น ลูกเห็นเราทำก็จะทำตามเรา การสวดมนต์คือการสรรเสริญพระรัตนไตร(ควรสวดคำแปรด้วยเด็กจะได้เข้าใจ) เราต้องศรัทราก่อน ปฎิบัติก่อน แล้วเด็กจะทำตาม เรื่องนี้พิสูทน์ได้

ค่อยทำทีละขั้น แต่ต้องเริ่มจากตัวเรา และห้ามบังคับลูก ค่อยเป็นค่อยไปให้ลูกซึมซับวันละนิด

พ่อแม่ คือเทวดาของลูก เลียงลูกใหดี คือหน้าทีสำคัญระดับชาติ

เขียนเมื่อ 

ชอบแนวคิดของโรงเรียนมากเลยครับอ.ครับ

ปีใหม่นี้ขอนำดอกกล้วยไม้มาอำพรครับ

Large_redorchid2

IP: xxx.28.52.221
เขียนเมื่อ 

อาตมาอ่านแล้วน่าไปเยี่ยมชมมากเป็นอย่างยิ่งญาติโยมทั้งหลาย เรื้่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ต้องไปสัมผัสให้ได้ ให้เห็นกับตานะ ก่อนจะเชื่ออะไรต้องใช้ปัญญานิดหนึ่ง ส่วนตัวอาตมาจะไปชมในเชิงทัศนศึกษาเร็วๆนี้ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯนะ ยิ่งครอบครัวของคุณโยมท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กท่ีไม่ไฝ่เรียนนะ น่าจะไปเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะ อนุโมทนากับ Dr. องอาจ จริงๆถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชน 100 % จริงๆ ความดีทำยาก แต่ทำแล้วมีความสุขทางจิตใจจริงๆ ดั่งพุทธดำรัสท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความดีคนดีทำง่าย ความชั่วคนดีทำยาก ความชั่วคนชั่วทำง่าย ความดีคนชั่วทำยาก เจริญพร จ๊ะ................งง

IP: xxx.121.68.26
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนที่มีแนวคิดที่ดีและน่าชื่นชม แต่ทำไมพ่อแม่ผู้ปกครองถึงคิดแค่อยากจะให้ลูกไปเรียน ทำไมไม่คิดที่จะสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นอย่างโรงเรียนนี้บ้าง ไม่ต้องถึงขั้นให้เป็นทุกกระเบียดนิ้วแค่มีเวลาวันละห้านาทีสิบนาทีสวดมนต์ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านร่วมกัน ก่อนนอนเล่านิทานให้ลูกฟัง รับฟังเรื่องราวที่ลูกๆไปพบเจอมาด้วยความสนใจทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านแค่นี้ก็เป็นสัตยาไสเล็กๆในครอบครัวได้แล้ว..ฝากถึงคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเวลาเล็กๆน้อยๆแค่นิดเดียวก็สามารถสร้างลูกให้เป็นเด็กในฝันของสังคมได้เหมือนกัน

เดือน
IP: xxx.4.49.58
เขียนเมื่อ 

ลูกมีปัญหาที่ร.ร.เดิมเนื่องจากเรียนม.4มา1เทอมแล้วแต่ทางร.ร.จะให้ดร็อปเนื่องจากแจ้งว่า ติด 0 ตอนม.3 ยังแก้เกรดไม่ทันตามกำหนด เราสามารถย้ายลูกไปเรียนที่ร.ร.สัตยาได้ใหมและต้องทำยังไงบ้างค่ะ เพราะเราไม่เข้าใจว่าเหตุการนี้เรามีความผิดด้วยเหรอแล้วทำไมเราต้องมารับโทษด้วยการดร๊อปด้วย

ผู้ปกครองคนหนึ่ง
IP: xxx.122.93.49
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสัตยาไสที่กระผมรู้จัก ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้ว ผมคิดว่าเป็นโรงเรียนในฝันที่มีจริง-สัมผัสและพิสูจน์ได้จริงครับฉะนั้นผมขอสรุปได้ว่าเป็น "โรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก" สั้นๆแค่นี้แหล่ะครับ

สนใจพาลกชายเขาเรยน รบสมครตงแตกขวบคะเจนจิรา
IP: xxx.55.148.5
เขียนเมื่อ 

มีหลักเกณยังไงบ้างคะสมัครเรียนอนุบาล1

น.ส ชลัยรัตน์ พ่อครวงค์
IP: xxx.230.106.220
เขียนเมื่อ 

ดิฉันรู้อยากให้ลูกชายไปเรียนที่โรงเรียนนี้ค่ะ อยากให้ลูกชายเป็นคนจิตใจดี ความเป็นแม่อยากให้ลูกเป็นคนดี และเก่ง

ีปาณิศา
IP: xxx.47.98.73
เขียนเมื่อ 

กำลังหาโรงเรียนประจำให้ลูกชายค่ะ ป.1 รับไหมค่ะ

อยากให้ลูก มีความอดทน มีระเบียบวินัย

ต้องดำเนินการยังไงบ้างค่ะ


ชญานิศ.ตั้งสกุล
IP: xxx.48.240.179
เขียนเมื่อ 

เปิดรับสมัครช่วงใหนคะ

ธีระนุช วุฒิสามัคคี
IP: xxx.5.251.74
เขียนเมื่อ 
 1. ปีหน้าม.4รับมั้ยคะ ตอนนี้ลูกชายอยู่ม.3อยากให้ไปเรียนค่ะ
นางสาวจิรัชยา คำหารพล
IP: xxx.229.65.212
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ดิฉันเคยไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาสัย รู้สึกชื่นชมและชอบบรรยากาศและชอบระบบการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมากๆคะ จึงอยากให้ลูกชายซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ชั้น ป.6 อยากให้ไปเรียน ชั้น ม.1ที่โรงเรียนสัตยาสัย หรือเรียนชั้น ป.6 ภาคเรียนที่2 จะต้องทำอย่างไรคะ แล้วโรงเรียนเปิดรับสมัครช่วงไหนคะ