นับเป็นความสะดวกสบายกับระบบนวัตกรรมของกรมบัญชีกลางในยุคปัจจุบัน  ที่แต่เดิมเวลาข้าราชการบำนาญจะไปเสียภาษีเงินได้ประจำปี(ภายใน 31 มีนาคม) จะต้องเดินทางไปรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หน่วยงานต้นสังกัดเดิม  แต่ปัจจุบันไม่ต้องเดินทางไปแล้ว  สามารถเปิด Internet ไปที่ "กรมบัญชีกลาง" www.cgd.go.th/wps/portal  แล้วไปดูกรอบทางซ้ายมือ หัวข้อ "ระบบงาน" และคลิ๊กไปที่ "หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย"  ในหน้าถัดไปเพียงเราพิมพ์
"เลขประจำตัวประชาชน" ของเรา 13 หลัก หรือเลือกพิมพ์ "ชื่อ-นามสกุล" (เลือกพิมพ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง) แล้วกด "เลือก" หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเราก็จะปรากฎ และพิมพ์ออกมาได้เลย
     สะดวกสบายดีจัง... ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางนะ ที่อำนวยความสะดวกให้คนแก่