การขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกสำหรับนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามมาตรา 27(2)

     การขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกสำหรับนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามมาตรา ๒๗(๒)

     ๑. นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศโดยอยู่ในความปกครองทั้งฝ่ายวิชาการและความประพฤติของผู้ดูแลนัุกเรียนไทยของรัฐบาลไทยสำหรับประเทศนั้น ๆ  เมืิ่อสำนักงาน ก.พ.ได้ขอผ่อนผันต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนาทหารของทหารกองเกินผู้นั้น  ให้สัสดีจังหวัดและสัสดีอำเภอดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางทหาร เมื่อถูกต้องตรงกันและมีสิทธิที่จะได้รับการผ่อนผันตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ก็จะดำเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ( แบบ สด.๔๑)  เพื่อมอบให้กับทหารกองเกิน(เจ้าตัว) ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน การอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นการผ่อนผันให้เฉพาะคราวกำหนดเป็นจำนวนปีที่อนุมัติให้ผ่้อนผันโดยไม่ต้องมาแสดงตนในวันตรวจเลือก หากหมดเหตุผ่อนผันแล้วจะต้องมาแสดงตนขอรับหมายเรียกเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกต่อไป หรือดำเนินการขอผ่อนผันต่อ

     ๒. นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย (ทุนส่วนตัวและไม่ได้อยู่ในความปกครองดูแลของ ก.พ.) ให้ดำเนินการดังนี้

         ๒.๑ ให้นักเรียนผู้ประสงค์ผ่อนผันหรือ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อ นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ตามภูมิลำเนาทหาร (ตามหลักฐานในใบสำคัญ แบบ สด.๙) เพื่อให้เจ้าหน้าีที่ดำเนินการสอบสวน (สัสดีอำเภอ) และทำเรื่องจากอำเภอ/สำนักงานเขต ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอผ่อนผันให้  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องลงนามก่อนการตรวจเลือก ฯ โดยในการสอบสวนจะต้องปรากฏให้ได้สาระสำคัญ ดังนี้

              ๒.๑.๑ ผู้ขอรับการผ่อนผันจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ใด ปีใด

              ๒.๑.๒ ผู้ขอรับการผ่อนผันได้ไปศึกษาวิชาอะไร จากสถานศึกษาใด ประเทศใด หลักสูตรกี่ปี

             ๒.๑.๓ ผู้ขอรับการผ่อนผันประสงค์จะขอผ่อนผันกี่ปี เมื่้อหมดเหตุผ่อนผันหรือพ้นสภาพของการศึกษาแล้วรับว่าจะต้องมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับหมายเรียก ( แบบ สด.๓๕) เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกำหนด

             ๒.๑.๔ หลักฐานที่จะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่อนผันมีดังนี้

                       ก. สำเนาใบสำคัญ ( แบบ สด.๙)

                       ข. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ( แบบ สด.๓๕) ถ้ามี

                       ค. สำเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชน , หนังสือเดินทาง

                       ง. ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานศึกษาพร้อมสำเนา (ต้องระบุระยะเวลาที่ต้องศึกษา มีกำหนดเวลากี่ปี)

                       จ. ต้นฉบับคำแปลเป็นภาษาไทยของหนังสือรับรองสถานศึกษาพร้อมสำเนา (ต้องลงชื่อและตำแหน่งผู้แปลด้วย)

                        ฉ. ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ได้ไปศึกษาพร้อมสำเนา

       ๓. ถ้าเป็นการยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ให้แจ้งด้วยว่้าจะเดินทางไปประเทศอะไร เมื่อใด โดยยานพาหนะอะไร ผู้ร้องขอผ่อนผันต้องรับรองไว้ว่า เมื่อนักเรียนผู้นั้นเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศแล้ว จะได้รีบส่งหนังสือรับรองของสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือผู้ดูแลนัุกเรียนไทยในประเทศนั้น ๆ ให้แก่ทางอำเภอภูมิลำเนาทหาร ภายใน ๓ เดือน แต่ต้องก่อนการตรวจเลือกนับแต่วันเดินทางออกจากประเทศไทย

          ๔. ถ้ายื่้นคำร้องผ่อนผันภายหลังเดินทางไปต่างประเทศแล้ว นอกจากหลักฐานจะต้องครบถ้วนตามข้อ ๒ แล้ว  ต้องมีหนังสือรับรองสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือผู้ดูแลนักเรียนไทยที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศที่ไปศึกษา รับรองว่านักเรียนผู้นั้นกำลังศึกษาวิชาอะไร อยู่สถานศึกษาใดด้วย

          ๕. เมื่อทางจังหวัดได้รับเรื่องขอผ่อนผันแล้ว ก็ให้พิจารณาตามหลักฐานว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่  ให้พิจารณาว่า เป็นการหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารหรือไม่ ถ้าเป็นที่เชื่อได้ว่าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง ฯ ก็ให้พิจารณาดำเนินการขอผ่อนผันให้ต่้อไป

     จ.ส.อ. ่ชัยพร  จันทร์รัศมี 0 1894 7105 

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)