จะพัฒนาโรงเรียนอย่างไรสู่มาตรฐานสากล

World-Class Standard School

โรงเรียนมาตรฐานสากล

1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
1) การจัดการเรียนการสอน
2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้
1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard)
3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

พัฒนาใน 5 ด้าน

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคีียงหลักสูตรมาตรฐานสากล นำจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ มาประยุกต์ปรับใช้
- ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้นข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work)

2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
- พัฒนารูปการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

3. พัฒนาครู
- พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การนำนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
- พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พร้อมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

5. พัฒนาระบบการบริหาร
- พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์

คุณลักษณะ

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้
1) เป็นเลิศวิชาการ
2) สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
3) ล้ำหน้าทางความคิด
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1) ด้านคุณภาพวิชาการ
2) ด้านคุณภาพของครู
3) ด้านการวิจัยและพัฒนา

3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
2) ด้านระบบการบริหารจัดการ
3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน
4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา

ภาระกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับดำเนินการสู่มาตรฐานสากล

1. ศึกษาทำความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธ์ต่อประธานกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
3. จัดทำสาระรายวิชาเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ
4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอหลักสูตรต่อประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
5. จัดทำห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ ปรับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล
6. สำรวจข้อมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา
7. ดำเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดำเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา
8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีส่วนร่วม
9. นำเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. รายงานผลการประเมินโครงการ

--------------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานโรงเรียน#พัฒนาโรงเรียนสู่สากล#มาตรฐานโรงเรียนสากล

หมายเลขบันทึก: 344874, เขียน: 16 Mar 2010 @ 23:03 (), แก้ไข: 24 Nov 2016 @ 14:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

กำลังศึกษาอยู่ค่ะ

ยังจับจุดไม่ได้

เพระ ยังไม่มีความพร้อม

ครูแป้น
IP: xxx.173.134.234
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้ค่ะ

eefefee
IP: xxx.29.182.187
เขียนเมื่อ 

dvxdfdvdffbdfbdffdfdbfdrebrgbfgtdberve

ศน.กรุณา
IP: xxx.108.172.10
เขียนเมื่อ 

พยายามคิด/หารูปแบบที่จัดพัฒนาให้เกิดตามกรอบที่เสนอมาโดยตลอด ขอให้เขียนและเสนอเพิ่มเติมต่อไปนะคะ