สิบเอกศุภชัย เดชโคบุตร

ไฟล์นำเสนอประชุม DOTS สคร. 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2553‏

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เขต 14
 ยุทธศาสตร์และเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรค

พญ.ผลิน  กมลวัทน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

 

ภาระโรควัณโรค

 • ความชุกวัณโรค  125,000  ราย ( 197/100,00)
  • ผู้ป่วยใหม่ 90,000  ราย (142/100,000)
  • ผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ 40,000  ราย (62/100,000)
 • ผู้ป่วยเสียชีวิต  13,000  ราย ( 20/100,000)
 • ผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยประมาณ 17%
 • ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ~ 2843  ราย
 • ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรุนแรง ~ 5% ของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

นโยบายหลัก สธ. ในการป้องกันควบคุมวัณโรค

 1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายเข้าถึงบริการมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาและดูแลรักษาวัณโรค

Mr. TB สสจ./รพศ./รพท./รพช

  อำนวยการกำกับติดตามการดำเนินงานวัณโรคของจังหวัด/ รพ. ตามแนวทางการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ

กระบวนการดำเนินงาน

–        สสจ.จัดให้มีกลไกการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการดำเนินงานวัณโรค

–          กำกับติดตามและประเมินผลวัณโรคนำเสนอการตรวจราชการ(วิคราะห์ นำเสนอ ชี้เป้า เข้าช่วยเหลือ)

–          เน้นการเร่งรัดสนับสนุนงานวัณโรค รพศ./รพท.

–          เป็นแกนกลางภาคส่วนต่างๆรัฐ(รพ.สธ. และนอก สธ.เอกชน(NGOs/รพ.เอกชนชุมชน(สอ./อสม./แกนนำ/อปท.)รพ.

–          จัดบริการวินิจฉัยรักษาดูแลตามแนวทางมาตรฐานสากลการดูแลรักษาวัณโรค(International Standards of TB Care: ISTC)

–          ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน

–          ความรวดเร็วการรายงานรอบ 3 เดือน

โครงการกองทุนโลก  รอบที่  6

1. ภายใต้การรับผิดชอบโดย สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

 • พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตร
 •  สคร.12  เขต
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลเอกชนให้สอดคล้องตามแนวทางของแผนงานวัณโรคของประเทศ
 •   โรงพยาบาลเอกชน 20 แห่ง 11 จังหวัด

2. ภายใต้การรับผิดชอบโดย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (Thai Business Coalition on Aids: TBCA)

 •  
  • การควบคุมวัณโรคในสถานประกอบกิจการ
 • 10,000 + สถานประกอบกิจการ ในประเทศไทย

3 . ภายใต้การรับผิดชอบโดย มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand)

 •  
  • การควบคุมวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ6  จังหวัด

โครงการกองทุนโลก  รอบที่  8

1. ภายใต้การรับผิดชอบโดย สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

 • เร่งรัดคุณภาพการดูแลรักษาตามกลยุทธ์ DOTS เน้นการดูแลโดย อสม. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและการผสมผสานวัณโรคและเอดส์ (เน้นการให้ ARV แก่ผู้ป่วย TB/HIV)
  •   อำเภอเมืองใน 73 จังหวัด (เชียงราย  6  อำเภอ  กรุงเทพ  14  เขต
 • การคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยชมรมผู้ติดเชื้อต่าง ๆ
  •   15 ชมรม ใน 14 จังหวัด
  •   การดูแลรักษาผู้ป่วย MDR-TB ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโล
 •  4 แห่ง สำนักวัณโรค สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลกลาง กรมราชทัณฑ์
 •  วัณโรคในเรือนจำ การค้นหาและรักษา ติดตามผู้ป่วยที่พ้นโทษก่อนรักษาครบ และการผสมผสานวัณโรคและเอดส์
 •  41 เรือนจำใน  22  จังหวัด
 •  การตรวจวินิจฉัยวัณโรคเด็กสัมผัส และให้ยา isoniazid ป้องกันวัณโรค
 •  25  โรงพยาบาล ใน  10  จังหวัด

2. ภายใต้การรับผิดชอบโดย สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)

 • ส่งเสริมมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายวัณโรคในโรงพยาบาล31 โรงพยาบาล  ใน  31  จังหวัด

3. ภายใต้การรับผิดชอบโดย  มูลนิธิรักษ์ไทย

 • การควบคุมวัณโรคและเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ11  จังหวัด

ตัวชี้วัดงานวัณโรค ปี 2553

  นโยบาย  TB  ปี  53  ทำ D D ซัก T  ลด

       D   =  Defaulted + TO               5℅  

       D   =   Death +Failed    ไม่เกิน 10℅

 • อัตราสำเร็จของการรักษา Success rate   ≥    85 ℅
 • อัตราตาย Died                 =    5 ℅    (น่าจะเป็น Death +Failed 10℅)
 • ขาดยา Defaulted rate    =    5 ℅    (ขาดยา+ TO   = 5℅)
 • ความครอบคลุมของการค้นหารายป่วยใหม่เสมหะบวก (Coverage Case Finding) > 70 % ของ New M+ ที่คาดว่าจะมีในชุมชน
 • บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการประชุมสัมนา

  คำสำคัญ (Tags)#สิบเอกศุภชัย เดชโคบุตร

  หมายเลขบันทึก: 343302, เขียน: 10 Mar 2010 @ 15:45 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 15:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (1)

  คนลาว
  IP: xxx.123.54.88
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณค่ะ

  สำหรับความรู้ใหม่ๆ