ทางโพนนาแก้วได้จัดทำหลักสูตรสำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกันตนหรือสิทธิข้าราชการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประกันตนและข้าราชการ  เป็นหลักสูตรไป-กลับ 5 วัน  ประกอบด้วย ตารางอบรม 5 วัน   รายการอาหารและวัสดุสาธิตที่ใช้  สูตรอาหารที่ใช้  CUP ใดสนใจให้ส่ง e-mail address มาที่ [email protected] คะ