ต้อนรับรูปแบบของเวบใหม่ด้วยการบันทึกซักหน่อยครับ

เมื่อวานผมไปประชุมการจัดการความรู้ ในเรื่อง "การพัฒนาระบบการดูแลผุ้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต เครือข่ายนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์"

เป็น KV ที่กำหนดจาก CKO จังหวัด คือท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์

แนวคิดที่กำหนดหัวข้อนี้ ผมได้ยินแล้วรู้สึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ แต่ผมต้องเล่าบริบทของจังหวัดนครสวรรค์ก่อนนะครับ(ในเรื่องการรักษาผู้ป่วยจิตเวช)

นครสวรรค์มีโรงพยาบาลศูนย์คือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีแผนกจิตเวช ตรวจและรักษาผู้ป่วยจิตเวช (มีแพทย์เฉพาะทาง) มีโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ซึ่งรับรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยตรง

ผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลชุมชน บางส่วนรับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่มีระบบการรักษาที่ชัดเจน บางส่วนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทาง (ทั้งเราส่งไปเองและผู้ป่วยขอไป....ซึ่งมีหลายสาเหตุ)

โรงพยาบาลเฉพาะทางดังกล่าวจึงรับภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชค่อนข้างมาก

ท่านนายแพทย์สสจ.มองว่าการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลชุมชนเราเหมือนถอยหลังเข้าคลอง เพราะไม่ได้มีการพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยเลย ทั้งที่สามารถทำได้ในระดับโรงพยาบาลชุมชน หรือการมองโรคจิตเวช/โรคที่เกี่ยวข้องเป็นโรคเฉพาะทาง จึงไม่จัดบริการที่ดีพอ ทำให้ต้องส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ป่วยไม่มั่นใจจึงต้องขอไปเอง 

การจัดการความรู้ในเรื่องนี้ จึงเกิดขึ้นครับ

และก็เป็นความโชคดีที่ในจังหวัดนครสวรรค์เราที่มีความรู้ในเรื่องนี้จาก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลตาคลี ที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนเพียงแห่งเดียวในนครสวรรค์ที่สามารถจัดระบบบริการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้เป็นอย่างดี