คำที่มีตัวการันต์

ตัวการันต์

สวัสดีค่ะ วันนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่มีตัวการันต์มาให้ได้อ่านกันนะคะ

บางคำเป็นคำที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว และคำใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จึงเป็นการได้เรียนรู้คำศัพท์คำใหม่ไปในตัวด้วยนะคะ บางครั้งบางที คำศัพท์ที่เราพูดกันทุกวัน นาน ๆ ทีถึงจะมีโอกาสได้เขียน หลายคนอาจจะเคยต้องสงสัยว่าเราเขียนถูกไหมนะ

วันนี้จึงถือได้ว่าเรามาทบทวนความจำกันนะคะ

กกุธภัณฑ์

กณิกนันต์

กถิกาจารย์

กนิษฐ์

กบินทร์

กรณฑ์

กรณีย์

(กิจ)

กรพินธุ์

กรมธรรม์

กรรฐ์

กรรณิการ์

กรรภิรมย์

กรรมพันธุ์

กรรมวาจาจารย์

กรรมสิทธิ์

กรัณฑ์

กรัณย์

กรินทร์

กริยานุเคราะห์

กริยาวิเศษณ์

กลยุทธ์

กลศาสตร์

กลอุปกรณ์

กล้องจุลทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์

กล้องปริทรรศน์

กวีนิพนธ์

กษัตริย์

กษาปณ์

ก่อฤกษ์

กอล์ฟ

กวีนิพนธ์

กะเกณฑ์

กัณฑ์เทศน์

กัลป์

กัลปพฤกษ์

กานต์

(เป็นที่รัก)

กานท์

(บทกลอน)

กาพย์

กามารมณ์

กายวิภาคศาสตร์

กายสิทธิ์

การณ์

การ์ตูน

การันต์

กาสาวพัสตร์

กาฬพฤกษ์

กาฬปักษ์

กิตติมศักดิ์

กิตติศัพท์

กิโลเฮิรตซ์

กีตาร์

กุมภาพันธ์

กุสุมาลย์

เกจิอาจารย์

เกณฑ์

เกลือสินเธาว์

เกษตรศาสตร์

เกาต์

เกาทัณฑ์

เกียรติศักดิ์

แกรไฟต์

โกสินทร์

ขรรค์

ข้าวบาร์เลย์

ขุยอินทรีย์

เข้าเกณฑ์

เข้าเกียร์

คชลักษณ์

คชศาสตร์

คชาภรณ์

คชินทร์

คเชนทร์

คณาจารย์

คณิตศาสตร์

คติพจน์

คนพรรค์นั้น

คนธรรพ์

ครรภ์

คริสต์

คริสต์มาส

ครุฑพ่าห์

คฤนถ์

คฤหัสถ์

คฤหาสน์

คลอโรฟอร์ม

คลอโรฟิลล์

คุณประโยชน์

คุณศัพท์

เคมีภัณฑ์

เคมีอนินทรีย์

เคมีอินทรีย์

เคราะห์

เครือวัลย์

เครื่องยนต์

เครื่องราช-อิสริยาภรณ์

เคาน์เตอร์

แคลเซียม-

คาร์ไบด์

โคบอลต์

เงินดาวน์

จดุรงค์

จตุสดมภ์

จตุรงค์

จริยศาสตร์

จักรยานยนต์

จันทน์

(ชื่อพรรณไม้)

เจดีย์

เจตนารมณ์

เจริญพันธุ์

เจ้าเล่ห์

โจทก์

โจทย์

ฉกรรจ์

ฉันท์

(ชื่อคำประพันธ์)

ฉันทลักษณ์

ชนินทร์

ชลาสินธุ์

ชอล์ก

ชัยพฤกษ์

ชาติพันธุ์

ชิงทรัพย์

ชิงช้าสวรรค์

ชุมสาย-

โทรศัพท์

เช่าทรัพย์

แชร์

โชว์

ซิกข์

ซิการ์

ซื่อสัตย์

ญาณศาสตร์

ฐานานุศักดิ์

ณรงค์

ดราฟต์

ดัตช์

ดับขันธ์

ดึกดำบรรพ์

ดุริยางค์

เดียดฉันท์

ไดนาไมต์

ไดโนเสาร์

ตรรกศาสตร์

ตรวจการณ์

ถวัลย์

เถาวัลย์

แถลงการณ์

ทรลักษณ์

ทรัพย์

ทรานซิสเตอร์

ทศกัณฐ์

ทอร์นาโด

ทับศัพท์

ทับสิทธิ์

ทัศนศาสตร์

ทัศนศิลป์

ทัศนูปกรณ์

ทัศนีย์

ทิพย์

ทิวทัศน์

ทิศาปาโมกข์

ทุกข์

เทพพยากรณ์

เทพารักษ์

เทศน์

เท่ห์

เท้าแชร์

แท็งก์น้ำ

แท่นพิมพ์

แทรกเตอร์

โทรทรรศน์

(กล้องส่อง)

โทรทัศน์

โทรพิมพ์

โทรศัพท์

ธงไตรรงค์

ธไนศวรรย์

ธนูศิลป์

ธรณินทร์

ธรรมาสน์

ธาตุเจดีย์

ธำมรงค์

ธุดงค์

นงเยาว์

นงลักษณ์

นพเคราะห์

นพรัตน์

นภสินธุ์

นราธิเบนทร์

นราธิเบศร์

นรินทร์

นรกานต์

นฤปเวศม์

นวรัตน์

นวลจันทร์

นอกคัมภีร์

นักปราชญ์

นักขัตฤกษ์

นัยน์

(ดวงตา)

นัยน์ตา

นามสงเคราะห์

นารายณ์

น้ำจัณฑ์

นาฏศิลป์

นิกรอยด์

นิติกรณ์

นิติศาสตร์

นิเทศศาสตร์

นิพนธ์

นิมนต์

นิวัตน์

นิเวศน์

บดินทร์

บทกวีนิพนธ์

บดินทร์

บทกวีนิพนธ์

บทประพันธ์

บทพากย์

บทบงสุ์

บทมาลย์

บรมวงศานุวงศ์

บรรจถรณ์

บรรณารักษ์

บรรดาศักดิ์

บรรยงก์

บริบูรณ์

บริพนธ์

บริพันธ์

บริภัณฑ์

บริรักษ์

บริสุทธิ์

บรอนซ์

บังสูรย์

บัญจรงค์

บัญญัติ-

ไตรยางศ์

บัณฑิตย์

บัณเฑาะก์

บัณเฑาะว์

บัลลังก์

บาทบงสุ์

บาปเคราะห์

บาร์

บาร์เรล

บาร์เลย์

บารอมิเตอร์

บาศก์

บิตุรงค์

บุพพาจารย์

บูรพาจารย์

เบญจขันธ์

เบญจ-

ดุริยางค์

เบญจรงค์

เบญจางค์

เบอร์

เบียร์

แบงก์

โบสถ์

ปกรณ์

ปฏิกรณ์

ปฏิปักษ์

ปฏิพัทธ์

ปฏิพากย์

ปฏิยุทธ์

ปฏิสังขรณ์

ปฐมฤกษ์

ปรมินทร์

ปรเมนทร์

ปรมาจารย์

ปรปักษ์

ประวิสรรชนีย์

ประจักษ์

ประชากร-

ศาสตร์

ประชาราษฎร์

ประชาทัณฑ์

ประชาพิจารณ์

ประชา-

สงเคราะห์

ประชาสัมพันธ์

ประดิษฐ์

ประพันธ์

ประยงค์

ประยุกต์

ประวัติการณ์

ประวัติศาสตร์

ประเวศน์

ประศาสน์

ประสงค์

ประสบการณ์

ประสิทธิ์

ปรับทุกข์

ปรากฏการณ์

ปรางค์

ปราชญ์

ปาฏิหาริย์

ปราโมทย์

ปริทรรศน์

ปริทัศน์

ปฤษฎ์

ปฤษฎางค์

ปลดทุกข์

ปล้นทรัพย์

ปลาสเตอร์

ปอนด์

ปัญจวัคคีย์

ปาติโมกข์

ปาร์เกต์

ปี่พาทย์

ปุ๋ยอินทรีย์

เปรมปรีดิ์

เปอร์เซ็นต์

เป้าประสงค์

แปรพักตร์

โป๊กเกอร์

โปรเตสแตนต์

โปร-

แทรกเตอร์

โปสต์การ์ด

ไปรษณีย์

ผดุงครรภ์

ผลลัพธ์

ผลานิสงส์

ผลิตภัณฑ์

ผสมพันธุ์

เผ่าพันธุ์

แผลงฤทธิ์

พงศ์พันธุ์

พจน์

พนาสัณฑ์

พยัคฆ์

พยัคฆินทร์

พยากรณ์

พยางค์

พรสวรรค์

พรหมจรรย์

พรากผู้เยาว์

พราหมณ์

พฤกษ์

พฤกษศาสตร์

พฤฒาจารย์

พฤติการณ์

พลขันธ์

พลศาสตร์

พหูพจน์

พลังงานจลน์

พลังงานศักย์

พักตร์

พัสดุภัณฑ์

พากย์

พาณิชย์

พาณิชยศาสตร์

พาณิชยศิลป์

ทอร์นาโด

พิเคราะห์

พิจารณ์

พิณพาทย์

พิทักษ์

พิพัฒน์

พิพากษ์

พิพิธภัณฑ์

พิมพ์

พิมพาภรณ์

พิรุฬห์

พิเรนทร์

พิสุทธิ์

พิสูจน์

พุทธเจดีย์

พุทธองค์

พุ่มข้าวบิณฑ์

ฟิล์ม

ฟิวส์

ฟิสิกส์

แฟลกซ์

ภควันต์

ภวังค์

ภัณฑ์

ภัณฑารักษ์

ภาคทัณฑ์

ภาคนิพนธ์

ภาพพจน์

ภาพยนตร์

ภาพลักษณ์

ภิรมย์

ภุชงค์

ภุมรัตน์

ภูบดินทร์

ภูเบนทร์

ภูมิศาสตร์

ภูมินทร์

เภสัชศาสตร์

โภคทรัพย์

โภคภัณฑ์

มณีรัตน์

มนต์, มนตร์

มนุษย์

มนุษยสัมพันธ์

มโนชญ์

มโนรมย์

มโนราห์,

มโนห์รา

มรณ์

(ความตาย)

มฤคย์

มหันต์

มหัศจรรย์

มหากาฬ

มหาวงศ์

มหาหิงคุ์

มไหศวรรย์

มอเตอร์

มอเตอร์ไซค์

มอร์ฟีน

มอร์ฟีน

มะม่วง-

หิมพานต์

มัคคุเทศก์

มัณฑนศิลป์

มัธยัสถ์

มัสตาร์ด

มาตุรงค์

มาโนชญ์

มิเตอร์

มิลลิบาร์

เมกะเฮิรตซ์

เมล์

โมเมนต์

ไมโครฟิล์ม

ไมล์

ยติภังค์

ยัติภังค์

เยาว์

เยาวมาลย์

เยาวลักษณ์

รมณีย์

รสสุคนธ์

รอนสิทธิ์

รักษ์

รังสรรค์

รังสฤษฏ์

รังเกียจ-

เดียดฉันท์

รังสิมันตุ์

รัฐประศาสน์

รัฐศาสตร์

รัตนโกสินทร์

รัตนวราภรณ์

รัตนสิงหาสน์

รัตนาภรณ์

รากศัพท์

ราชทัณฑ์

ราชบัลลังก์

ราชวงศ์

ราชูปถัมภ์

ราเชนทร์

ราชพฤกษ์

ราชสีห์

ราชันย์

ราชาฤกษ์

ราชาศัพท์

ราชินูปถัมภ์

รามเกียรติ์

ราษฎร์

ริบทรัพย์

รื่นรมย์

รุ่งโรจน์

รูดทรัพย์

รูปการณ์

เรดาร์

เริงรมย์

ฤกษ์

ลงทัณฑ์

ลงโบสถ์

ลดาวัลย์

ละเมิด-

ลิขสิทธิ์

ลักทรัพย์

ลัพธ์

ลางสังหรณ์

ล้างฟิล์ม

ล้างอาถรรพ์

ล้างอาถรรพณ์

ลายพระหัตถ์

ลายลักษณ์

ลาวัณย์

ลิกไนต์

ลิขสิทธิ์

ลิฟต์

ลูกบาศก์

ลูกโป่งสวรรค์

เลเซอร์

เล่นพิเรนทร์

เลนส์

แล็กเกอร์

โลกันตร์

โลกาภิวัตน์

วรรณยุกต์

วรรณศิลป์

วสันต์

วอลเลย์บอล

วัคคีย์

วัชรอาสน์

วัชรินทร์

วัตถุประสงค์

วันทยหัตถ์

วัยฉกรรจ์

วากยสัมพันธ์

วาทศาสตร์

วาทศิลป์

วายุภักษ์

วิกฤตการณ์

วิเคราะห์

วิจักษณ์

วิจักษ์

วิจารณ์

วิจิตรศิลป์

วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตร์

วิเทศสัมพันธ์

วิบูลย์

วิพากษ์

วิพากษ์วิจารณ์

วิรุฬห์

วิรูปักษ์

วิโรจน์

วิลาวัณย์

วิวัฒน์

วิวาห์

วิศิษฏ์

วิเศษณ์

วิสรรชนีย์

วิสัยทัศน์

วิฬาร์

วิสุทธ์, วิสุทธิ์

ไวยากรณ์

เวชภัณฑ์

เวชศาสตร์

เวทมนตร์

ไวกูณฐ์

ไวฑูรย์

ไวพจน์

ไวน์

ศศิขัณฑ์

ศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ศรี

ศัลยศาสตร์

ศัพท์บัญญัติ

ศัลยแพทย์

ศาสนศาสตร์

ศิราภรณ์

ศิลป์

ศิลปศาสตร์

ศิลาฤกษ์

ศิวโมกข์

ศิวลึงค์

ศิษย์

ศิษยานุศิษย์

ศุกร์

ศุกลปักษ์

ศุภางค์

ศูนย์

เศรษฐ์

เศษมนุษย์

โศกศัลย์

โศภิษฐ์

สกนธ์

สกุนต์

สงกรานต์

สงเคราะห์

สงฆ์

สงวนลิขสิทธิ์

สงวนสิทธิ์

สตางค์

สติอารมณ์

สถาปัตย-

กรรมศาสตร์

สถิตยศาสตร์

สถิติศาสตร์

สปอร์

สมณสาสน์

สมบูรณาญา-

สิทธิราชย์

สมพงศ์

สมานฉันท์

สมุห์

สยามินทร์

สรณคมน์,

สรณาคมน์

สรรค์

สรรพางค์

สร้างสรรค์

สฤษฏ์

สฤษดิ์

สวรรค์

สวัสดิ์

สวาสดิ์

สวิตช์

สังเกตการณ์

สังเคราะห์

สังฆปาโมกข์

สังหรณ์

สัจพจน์

สัญลักษณ์

สัตตบุษย์

สัตย์

สัตวแพทย์

สัตว์หิมพานต์

สัปดาห์

สัมประสิทธิ์

สัมพัทธ์

สัมภาษณ์

สัมฤทธิ์

สาทิสลักษณ์

สาธารณ-

ประโยชน์

สานุศิษย์

สามิภักดิ์

สายัณห์

สารัตถ-

ประโยชน์

สาส์น

สาหัสสากรรจ์

สิ่งตีพิมพ์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิทธิ์

สิ้นพระชนม์

สิ้นฤทธิ์

สินธุ์

สินเธาว์

สีหไสยาสน์

สุขภัณฑ์

สุขารมณ์

สุทัศน์

สุนทรพจน์

สุนทรียศาสตร์

สุนันท์

สุปรีดิ์

สุปรีย์

สุพรรณิการ์

สุรเชษฐ์

สุรางคนางค์

สุรินทร์

สุริยกันต์,

สุริยกานต์

สุริเยนทร์

สุรีย์

สูงศักดิ์

สูติแพทย์

สูติศาสตร์

สูทศาสตร์

เสาร์

เสาวลักษณ์

เสาวคนธ์

เสียฤกษ์

แสตมป์

ไสยศาสตร์

หฤหรรษ์

หัตถ์

หัตถศิลป์

หิมวันต์

หิรัณย์

โหราจารย์

โหราศาสตร์

องค์

อนงค์

อนันต์

อนุเคราะห์

อนุพงศ์

อนุพัทธ์

อนุพันธ์

อนุรักษ์

อนุวงศ์

อนุสรณ์

อนุสาวรีย์

อัปลักษณ์

อุปโลกน์

อภินันท์

อภิรมย์

อภิรักษ์

อภิสิทธิ์

อมนุษย์

อมรรัตน์

อรพินท์

อรหันต์

อหิวาต์

ออกไซด์

ออนซ์


อัปรีย์

อัปลักษณ์

อัศจรรย์

อัมพฤกษ์

อัศเจรีย์

อาชญาสิทธิ์

อาญาสิทธิ์

อาดุลย์

อาถรรพ์

อาทิตย์

อานนท์

อานิสงส์

อาภรณ์

อายุรศาสตร์

อาร์ต

อาร์ม

อารมณ์

อารักษ์

อารัณย์

อารัมภ์

อาลักษณ์

อาวรณ์

อาสน์สงฆ์

อาสาฬห์

อาสิญจ์

อำมาตย์

อิทธิ-

ปาฏิหาริย์

อิทธิฤทธิ์

อินทรวงศ์

อินทรีย์

อิเล็กทรอนิกส์

อิสริยาภรณ์

อุกฉกรรจ์

อุกฤษฏ์

อุดมการณ์

อุทกศาสตร์

อุทธรณ์

อุทาหรณ์

อุบาทว์

อุมงค์,

อุโมงค์

เอกฉันท์

เอกซเรย์

เอเคอร์

เอดส์

เอทิล-

แอลกอฮอล์

เอนไซม์

แอมแปร์

แอมมิเตอร์

แอลกอฮอล์

โอษฐ์

โอห์ม

ฮอร์โมน

ฮอลแลนด์

เฮลิคอปเตอร์

แฮนด์บอล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้

คำสำคัญ (Tags)#ตัวการันต์

หมายเลขบันทึก: 336188, เขียน: 13 Feb 2010 @ 13:31 (), แก้ไข: 09 Apr 2015 @ 11:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 219, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
อุ้ม
IP: xxx.49.248.137
เขียนเมื่อ 

มีความรู้มากค่ะกะว่าจะเอาไปทำรายงาน แต่ว่าไม่มีข้อมูลหรือคำอธิบายค่ะว่าคำที่มีตัวการันต์คืออะไร

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยขอบคุณมากค่ะ

ลีน่า
IP: xxx.25.132.29
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสะดวกมากเลยค่ะ

ปะแป้ง
IP: xxx.143.160.20
เขียนเมื่อ 

ไม่มีแบบสองตัวหรอคะ ครูใช้ให้หาหาไม่เจอเรยอ่าค่ะ ช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

KUroOCKKVoY
IP: xxx.4.147.202
เขียนเมื่อ 

=-=เจ๋ง มากๆๆๆๆ   ขอบคุณ

Nawaporn seubsing
IP: xxx.1.138.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะที่เสียสละนำความรู้มาให้

wannamu
IP: xxx.96.14.37
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ ดีมากๆ เลยคะ

อมร ณ.ราช
IP: xxx.53.36.0
เขียนเมื่อ 

มันมีจิง

cemwivt
IP: xxx.51.153.45
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ  มากๆๆๆๆๆๆๆ

ืNong Tew Indy
IP: xxx.121.210.165
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

kak
IP: xxx.98.93.109
เขียนเมื่อ 

--

kak
IP: xxx.98.93.109
เขียนเมื่อ 

thank ><

อองฟอง
IP: xxx.67.132.242
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะุะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

แบงค์
IP: xxx.171.171.218
เขียนเมื่อ 

ได้ทำการบ้านแล้ว TT


มิ้นท์
IP: xxx.207.190.36
เขียนเมื่อ 

ถ้าไมได้ทำการบ้านครูตีแน่แน่


ขิง
IP: xxx.27.169.106
เขียนเมื่อ 

ตัวการันต์มีความหมายอย่างไร  ก็คือว่าตัวการันตืกาได้ยากมากจึงให้คนทุกคนมีความจำไปกับตัวการันค่ะ

กานดารัตน์ อนุภาพ
IP: xxx.49.31.46
เขียนเมื่อ 

ความรู้มากมายเลยค่ะ

ปักทอง
IP: xxx.49.225.100
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีตัว ญ์  เลขยะ 

โชติกา สัณหจันทร์
IP: xxx.207.172.118
เขียนเมื่อ 

มีกี่ข้อค่ะประมาณ200ข้อป่าวค่ะ


คน
IP: xxx.53.132.209
เขียนเมื่อ 

ตัวการันต์ที่มี ญ การ์รันต์มีอะไรบ้างครับ

น้อง บีม
IP: xxx.49.226.131
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค้ะ ได้ทำการบ้านจนเสดอ่า โดยใช้เวลาไม่มากอ่า : )

worawut
IP: xxx.26.140.197
เขียนเมื่อ 

ไม่มีการันต์3ตัวเลยหรอครับ

ปอดใจ
IP: xxx.26.132.159
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆคะ
ำภ
IP: xxx.205.83.63
เขียนเมื่อ 

ดเเ

สาว ราวยา
IP: xxx.205.83.63
เขียนเมื่อ 

5555555555

ตองๆ กายๆๆๆๆ
IP: xxx.205.83.63
เขียนเมื่อ 

ำดพำ

เส้น หมี่
IP: xxx.98.147.165
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ภูเขา
IP: xxx.53.225.34
เขียนเมื่อ 

ตัวการันต์มีกี่ตัว   555

ธีร์จุฑา จงใจภักดิ์
IP: xxx.51.191.196
เขียนเมื่อ 

ทการบานไดคะ

เด็กหล่อ เรียนเก่ง
IP: xxx.204.46.254
เขียนเมื่อ 


thank
you
teacher
!!!!!!!!!

เสันติภาพ กรมรินทร์
IP: xxx.53.5.37
เขียนเมื่อ 


การบ้านเสร็จเลย

กันตินันท์ พฤกษ์พนม
IP: xxx.67.71.76
เขียนเมื่อ 

ดีจังมาทีเดียวการบ้านเส็จเลย


นภเกตน์
IP: xxx.204.98.109
เขียนเมื่อ 
ยากจะ

bom105
IP: xxx.130.171.246
เขียนเมื่อ 

การบ้านยากจุงเบย

bom105
IP: xxx.130.171.246
เขียนเมื่อ 

มีอีกไหมครับ

ฟ้า
IP: xxx.2.241.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนค่า

คุณชายพุฒิภัทร
IP: xxx.2.241.142
เขียนเมื่อ 

:)

ดรีม
IP: xxx.93.211.79
เขียนเมื่อ 

ทำไมเยอะจัง

non
IP: xxx.98.141.219
เขียนเมื่อ 

อยากให้แยกหมวดหมู่ ดังนี้

 ๑.คำที่มีตัวการันต์หนึ่งตัว

๒.คำที่มีตัวการันต์มากกว่าหนึ่งตัว

๓.คำที่มีตัวการันและสระ

โฟกัส
IP: xxx.206.67.234
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ

Classic Rew na kab
IP: xxx.168.173.229
เขียนเมื่อ 

เทw มๅกครับทพี่

Toey
IP: xxx.99.249.196
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค้าาาาาาา ><

ปนัดดา กมลวิบูลย์
IP: xxx.4.148.160
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงคะ่


 

ชนนปกรณ ภูสังข์ฉาย
IP: xxx.180.193.18
เขียนเมื่อ 

น่าจะมี ทน์   แต่แค่นี้ก็เยอะมากแล้วครับ ขอบคุณครับ

น้องใบเฟิร์น
IP: xxx.168.0.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่มากๆนะค่ะ ถ้าไม่ได้พี่หนูคงทำการบ้านไม่เสร็จแน่ๆเลย ^-^


จิรภัทย์
IP: xxx.63.78.250
เขียนเมื่อ 

ผมเขียนได้สักทีเขียนไปตั้งนาน

Q123456789101112131415161718192021222324252627282930
IP: xxx.109.11.186
เขียนเมื่อ 

555555

patharavadee chommanee
IP: xxx.2.255.178
เขียนเมื่อ 
  • เขียนดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่พี่พิชญากร  คำใสช่วยให้หนูทำรายงานนี้เสร็จขอให้มีความสุขมากๆนะคะขั้นเทพจร๊า ฮ่าๆๆๆๆ
เอกวุฒิ
IP: xxx.4.236.244
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้มีรายงานส่งครูครับ

FAH HAHAHA
IP: xxx.121.214.89
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ ช่วยได้เยอ เพราะ โดนครูสั่งตั้ง 40 คำ

เอม
IP: xxx.7.16.96
เขียนเมื่อ 

อัตโนมัติ ไม่มีการันต์น่ะค่ะ ควรตรวดสอบให้ดี

z12348
IP: xxx.173.6.144
เขียนเมื่อ 

ทำไหมไม่มีความหมาย

ภารดา
IP: xxx.172.98.11
เขียนเมื่อ 

ผมไม่ได้ว็อบนี็ไม่ได้ทำการส่งแน่o_o

 

ฟ้าซ่า ภาษาดอกไม้
IP: xxx.4.120.240
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ เกือบโดนครูตีเลย5555555อิอิอิอิอิอิอิอิอิ

ชอบเล่นเกม zone4
IP: xxx.89.83.187
เขียนเมื่อ 

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขอบคุณครับ

 

ฟร้อน
IP: xxx.122.111.113
เขียนเมื่อ 

ไม่มีก์

อู๋
IP: xxx.51.131.30
เขียนเมื่อ 

5555555

ยิริมา
IP: xxx.67.133.202
เขียนเมื่อ 

สนุก

 

มิ้น
IP: xxx.230.97.172
เขียนเมื่อ 

เยอะมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

มินนี่
IP: xxx.230.107.185
เขียนเมื่อ 

เยอะมากเลยค่ะ

8
IP: xxx.230.112.252
เขียนเมื่อ 

8520

มิ้นนี่เม้าส์
IP: xxx.230.96.29
เขียนเมื่อ 

เม่งโคดเยอะ

Jezz zaa
IP: xxx.230.96.29
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมั๊กมั๊กคร่า  ที่มีเว็บนี้ พอดีคุนครูมีการบ้านให้หาคำที่มีตัวการัน  หาเว็บนี้หนูไม่ต้องหาคำใน "พจนานุกรมไทย"  เลยค่ะะะะ

<3 <3 <3 <3 <3 <3  

,bho
IP: xxx.230.124.65
เขียนเมื่อ 

เยอะ

8
IP: xxx.230.153.13
เขียนเมื่อ 

เออ

. . .
IP: xxx.53.243.71
เขียนเมื่อ 

. . .

ชานน วรวงศ์
IP: xxx.10.94.58
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนครับ  ผมชื่อ เอ็ก

บีม
IP: xxx.51.40.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนที่ทำให้งานหนูเร็จเร็วขึ้นคะ

บีม
IP: xxx.51.40.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนมากกกกกคะ

 

แอ๊น
IP: xxx.26.144.16
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เยอะนะ

wannasa keawrasri
IP: xxx.55.219.154
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะ

มาดู ครั้งที่ 1มาดูครั้งที่ 2มาดูครั้งที่ 3
ได้ 20 คำ ได้ 42 คำได้ 43 คำ
HipHop
IP: xxx.9.123.239
เขียนเมื่อ 

sa

HipHop
IP: xxx.168.216.42
เขียนเมื่อ mew
IP: xxx.120.18.52
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ

ด.ช.กฤษณะ เขียวสนั่น
IP: xxx.53.212.208
เขียนเมื่อ 

ดี มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ด.ช.กฤษณะ เขียวสนั่น
IP: xxx.53.212.208
เขียนเมื่อ 

การบ้านเยอะมากเพราะทำงานช้า ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

ด.ญ. กัญยาณี สอนหล้า
IP: xxx.98.224.94
เขียนเมื่อ 

decctggnvddh ice

ด.ญ. กัญยาณี สอนหล้า
IP: xxx.98.224.94
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ นะค่ะ ที่ช่วยทำให้การบ้านไวๆ

bb
IP: xxx.47.166.65
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

น้องมายด์ คนสวย สวยฟุดฟุดอ่ะ เสียงเพราะด้วยอ่ะ รับสมัครเป็นแฟนน่ะ
IP: xxx.173.98.138
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมค่ะ ชอบอ่ะ สุดยอดค่ะ ดีค่ะ  แต่น่าจะมีการออกเสียงด้วยน่ะค่ะ

รีวทาโร่
IP: xxx.53.124.153
เขียนเมื่อ 

jakicmdjuchdysjvoospcytsdhuhiufgjdjaoiajfiohughkdfhcjxhlxza;poautiufihghdgoihsoihgioufhuhiudhfuighdfhgisuhfgiusfhguishfihfgrleoaiojgofijhghso8ry8toeiyueruy

555
IP: xxx.51.32.189
เขียนเมื่อ 

น่าจะลอกท่านไปใช้นะ Lik นี้  http://www.chomphra.net/krujum/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/

เเ
IP: xxx.1.186.138
เขียนเมื่อ 

jjjjjj

้ศักดิ์กวี
IP: xxx.93.212.13
เขียนเมื่อ 

คำมากจัง

้ศักดิ์กวี
IP: xxx.93.212.13
เขียนเมื่อ 

รักครีม

ภู
IP: xxx.183.171.242
เขียนเมื่อ 

ความรู้มากๆๆๆโลว

Loriki475
IP: xxx.88.135.95
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ผมดูจนการบ้านเสร็จเลยครับ

เบญญาภา
IP: xxx.25.109.37
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยนะคะะที่ช่วยทำการบ้านให้หนู

ฮัก นะ
IP: xxx.42.78.171
เขียนเมื่อ 

น่ารัก

บูม
IP: xxx.196.141.183
เขียนเมื่อ 

เป็นแฟนกันน

เกรซ ปราย
IP: xxx.204.249.12
เขียนเมื่อ 

เก่งมากดีเยี่ยม

ธีราพร
IP: xxx.0.210.255
เขียนเมื่อ 

น่ารักอ่ะ

ไอควย
IP: xxx.53.135.246
เขียนเมื่อ 

ไม่มีการัน2ตัว


ไข่นุ้ย
IP: xxx.109.88.46
เขียนเมื่อ 

หา ฬ์ ไม่เจอเลยค่ะต้องทำการบ้านมีไหมค่ะ

แค่สงสัย
IP: xxx.51.64.254
เขียนเมื่อ 

สิทธิ. กับ. สิทธิ์. แตกต่างกันอย่างไร อ่านในราชบัญทิต ยัง งง ง

ขอบคุณครับ

Nattkul
IP: xxx.158.165.194
เขียนเมื่อ 

ขอถามหน่อยค่าบใครรู้ว่าชื่ออาหารที่มีตัวการันต์มีอะไรบ้างค่าบ

คริสตร้า
IP: xxx.158.165.170
เขียนเมื่อ 

น่าอ่านมากได้ความรู้เยอะมากค่ะ


Dracalis Reputa
IP: xxx.68.6.50
เขียนเมื่อ 

Are you kidding? That's great,man

ก้ร ใบส
IP: xxx.158.161.22
เขียนเมื่อ 
lm,kmzss

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น