GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คำที่มีตัวการันต์

ตัวการันต์

สวัสดีค่ะ วันนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่มีตัวการันต์มาให้ได้อ่านกันนะคะ

บางคำเป็นคำที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว และคำใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จึงเป็นการได้เรียนรู้คำศัพท์คำใหม่ไปในตัวด้วยนะคะ บางครั้งบางที คำศัพท์ที่เราพูดกันทุกวัน นาน ๆ ทีถึงจะมีโอกาสได้เขียน หลายคนอาจจะเคยต้องสงสัยว่าเราเขียนถูกไหมนะ

วันนี้จึงถือได้ว่าเรามาทบทวนความจำกันนะคะ

กกุธภัณฑ์

กณิกนันต์

กถิกาจารย์

กนิษฐ์

กบินทร์

กรณฑ์

กรณีย์

(กิจ)

กรพินธุ์

กรมธรรม์

กรรฐ์

กรรณิการ์

กรรภิรมย์

กรรมพันธุ์

กรรมวาจาจารย์

กรรมสิทธิ์

กรัณฑ์

กรัณย์

กรินทร์

กริยานุเคราะห์

กริยาวิเศษณ์

กลยุทธ์

กลศาสตร์

กลอุปกรณ์

กล้องจุลทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์

กล้องปริทรรศน์

กวีนิพนธ์

กษัตริย์

กษาปณ์

ก่อฤกษ์

กอล์ฟ

กวีนิพนธ์

กะเกณฑ์

กัณฑ์เทศน์

กัลป์

กัลปพฤกษ์

กานต์

(เป็นที่รัก)

กานท์

(บทกลอน)

กาพย์

กามารมณ์

กายวิภาคศาสตร์

กายสิทธิ์

การณ์

การ์ตูน

การันต์

กาสาวพัสตร์

กาฬพฤกษ์

กาฬปักษ์

กิตติมศักดิ์

กิตติศัพท์

กิโลเฮิรตซ์

กีตาร์

กุมภาพันธ์

กุสุมาลย์

เกจิอาจารย์

เกณฑ์

เกลือสินเธาว์

เกษตรศาสตร์

เกาต์

เกาทัณฑ์

เกียรติศักดิ์

แกรไฟต์

โกสินทร์

ขรรค์

ข้าวบาร์เลย์

ขุยอินทรีย์

เข้าเกณฑ์

เข้าเกียร์

คชลักษณ์

คชศาสตร์

คชาภรณ์

คชินทร์

คเชนทร์

คณาจารย์

คณิตศาสตร์

คติพจน์

คนพรรค์นั้น

คนธรรพ์

ครรภ์

คริสต์

คริสต์มาส

ครุฑพ่าห์

คฤนถ์

คฤหัสถ์

คฤหาสน์

คลอโรฟอร์ม

คลอโรฟิลล์

คุณประโยชน์

คุณศัพท์

เคมีภัณฑ์

เคมีอนินทรีย์

เคมีอินทรีย์

เคราะห์

เครือวัลย์

เครื่องยนต์

เครื่องราช-อิสริยาภรณ์

เคาน์เตอร์

แคลเซียม-

คาร์ไบด์

โคบอลต์

เงินดาวน์

จดุรงค์

จตุสดมภ์

จตุรงค์

จริยศาสตร์

จักรยานยนต์

จันทน์

(ชื่อพรรณไม้)

เจดีย์

เจตนารมณ์

เจริญพันธุ์

เจ้าเล่ห์

โจทก์

โจทย์

ฉกรรจ์

ฉันท์

(ชื่อคำประพันธ์)

ฉันทลักษณ์

ชนินทร์

ชลาสินธุ์

ชอล์ก

ชัยพฤกษ์

ชาติพันธุ์

ชิงทรัพย์

ชิงช้าสวรรค์

ชุมสาย-

โทรศัพท์

เช่าทรัพย์

แชร์

โชว์

ซิกข์

ซิการ์

ซื่อสัตย์

ญาณศาสตร์

ฐานานุศักดิ์

ณรงค์

ดราฟต์

ดัตช์

ดับขันธ์

ดึกดำบรรพ์

ดุริยางค์

เดียดฉันท์

ไดนาไมต์

ไดโนเสาร์

ตรรกศาสตร์

ตรวจการณ์

ถวัลย์

เถาวัลย์

แถลงการณ์

ทรลักษณ์

ทรัพย์

ทรานซิสเตอร์

ทศกัณฐ์

ทอร์นาโด

ทับศัพท์

ทับสิทธิ์

ทัศนศาสตร์

ทัศนศิลป์

ทัศนูปกรณ์

ทัศนีย์

ทิพย์

ทิวทัศน์

ทิศาปาโมกข์

ทุกข์

เทพพยากรณ์

เทพารักษ์

เทศน์

เท่ห์

เท้าแชร์

แท็งก์น้ำ

แท่นพิมพ์

แทรกเตอร์

โทรทรรศน์

(กล้องส่อง)

โทรทัศน์

โทรพิมพ์

โทรศัพท์

ธงไตรรงค์

ธไนศวรรย์

ธนูศิลป์

ธรณินทร์

ธรรมาสน์

ธาตุเจดีย์

ธำมรงค์

ธุดงค์

นงเยาว์

นงลักษณ์

นพเคราะห์

นพรัตน์

นภสินธุ์

นราธิเบนทร์

นราธิเบศร์

นรินทร์

นรกานต์

นฤปเวศม์

นวรัตน์

นวลจันทร์

นอกคัมภีร์

นักปราชญ์

นักขัตฤกษ์

นัยน์

(ดวงตา)

นัยน์ตา

นามสงเคราะห์

นารายณ์

น้ำจัณฑ์

นาฏศิลป์

นิกรอยด์

นิติกรณ์

นิติศาสตร์

นิเทศศาสตร์

นิพนธ์

นิมนต์

นิวัตน์

นิเวศน์

บดินทร์

บทกวีนิพนธ์

บดินทร์

บทกวีนิพนธ์

บทประพันธ์

บทพากย์

บทบงสุ์

บทมาลย์

บรมวงศานุวงศ์

บรรจถรณ์

บรรณารักษ์

บรรดาศักดิ์

บรรยงก์

บริบูรณ์

บริพนธ์

บริพันธ์

บริภัณฑ์

บริรักษ์

บริสุทธิ์

บรอนซ์

บังสูรย์

บัญจรงค์

บัญญัติ-

ไตรยางศ์

บัณฑิตย์

บัณเฑาะก์

บัณเฑาะว์

บัลลังก์

บาทบงสุ์

บาปเคราะห์

บาร์

บาร์เรล

บาร์เลย์

บารอมิเตอร์

บาศก์

บิตุรงค์

บุพพาจารย์

บูรพาจารย์

เบญจขันธ์

เบญจ-

ดุริยางค์

เบญจรงค์

เบญจางค์

เบอร์

เบียร์

แบงก์

โบสถ์

ปกรณ์

ปฏิกรณ์

ปฏิปักษ์

ปฏิพัทธ์

ปฏิพากย์

ปฏิยุทธ์

ปฏิสังขรณ์

ปฐมฤกษ์

ปรมินทร์

ปรเมนทร์

ปรมาจารย์

ปรปักษ์

ประวิสรรชนีย์

ประจักษ์

ประชากร-

ศาสตร์

ประชาราษฎร์

ประชาทัณฑ์

ประชาพิจารณ์

ประชา-

สงเคราะห์

ประชาสัมพันธ์

ประดิษฐ์

ประพันธ์

ประยงค์

ประยุกต์

ประวัติการณ์

ประวัติศาสตร์

ประเวศน์

ประศาสน์

ประสงค์

ประสบการณ์

ประสิทธิ์

ปรับทุกข์

ปรากฏการณ์

ปรางค์

ปราชญ์

ปาฏิหาริย์

ปราโมทย์

ปริทรรศน์

ปริทัศน์

ปฤษฎ์

ปฤษฎางค์

ปลดทุกข์

ปล้นทรัพย์

ปลาสเตอร์

ปอนด์

ปัญจวัคคีย์

ปาติโมกข์

ปาร์เกต์

ปี่พาทย์

ปุ๋ยอินทรีย์

เปรมปรีดิ์

เปอร์เซ็นต์

เป้าประสงค์

แปรพักตร์

โป๊กเกอร์

โปรเตสแตนต์

โปร-

แทรกเตอร์

โปสต์การ์ด

ไปรษณีย์

ผดุงครรภ์

ผลลัพธ์

ผลานิสงส์

ผลิตภัณฑ์

ผสมพันธุ์

เผ่าพันธุ์

แผลงฤทธิ์

พงศ์พันธุ์

พจน์

พนาสัณฑ์

พยัคฆ์

พยัคฆินทร์

พยากรณ์

พยางค์

พรสวรรค์

พรหมจรรย์

พรากผู้เยาว์

พราหมณ์

พฤกษ์

พฤกษศาสตร์

พฤฒาจารย์

พฤติการณ์

พลขันธ์

พลศาสตร์

พหูพจน์

พลังงานจลน์

พลังงานศักย์

พักตร์

พัสดุภัณฑ์

พากย์

พาณิชย์

พาณิชยศาสตร์

พาณิชยศิลป์

ทอร์นาโด

พิเคราะห์

พิจารณ์

พิณพาทย์

พิทักษ์

พิพัฒน์

พิพากษ์

พิพิธภัณฑ์

พิมพ์

พิมพาภรณ์

พิรุฬห์

พิเรนทร์

พิสุทธิ์

พิสูจน์

พุทธเจดีย์

พุทธองค์

พุ่มข้าวบิณฑ์

ฟิล์ม

ฟิวส์

ฟิสิกส์

แฟลกซ์

ภควันต์

ภวังค์

ภัณฑ์

ภัณฑารักษ์

ภาคทัณฑ์

ภาคนิพนธ์

ภาพพจน์

ภาพยนตร์

ภาพลักษณ์

ภิรมย์

ภุชงค์

ภุมรัตน์

ภูบดินทร์

ภูเบนทร์

ภูมิศาสตร์

ภูมินทร์

เภสัชศาสตร์

โภคทรัพย์

โภคภัณฑ์

มณีรัตน์

มนต์, มนตร์

มนุษย์

มนุษยสัมพันธ์

มโนชญ์

มโนรมย์

มโนราห์,

มโนห์รา

มรณ์

(ความตาย)

มฤคย์

มหันต์

มหัศจรรย์

มหากาฬ

มหาวงศ์

มหาหิงคุ์

มไหศวรรย์

มอเตอร์

มอเตอร์ไซค์

มอร์ฟีน

มอร์ฟีน

มะม่วง-

หิมพานต์

มัคคุเทศก์

มัณฑนศิลป์

มัธยัสถ์

มัสตาร์ด

มาตุรงค์

มาโนชญ์

มิเตอร์

มิลลิบาร์

เมกะเฮิรตซ์

เมล์

โมเมนต์

ไมโครฟิล์ม

ไมล์

ยติภังค์

ยัติภังค์

เยาว์

เยาวมาลย์

เยาวลักษณ์

รมณีย์

รสสุคนธ์

รอนสิทธิ์

รักษ์

รังสรรค์

รังสฤษฏ์

รังเกียจ-

เดียดฉันท์

รังสิมันตุ์

รัฐประศาสน์

รัฐศาสตร์

รัตนโกสินทร์

รัตนวราภรณ์

รัตนสิงหาสน์

รัตนาภรณ์

รากศัพท์

ราชทัณฑ์

ราชบัลลังก์

ราชวงศ์

ราชูปถัมภ์

ราเชนทร์

ราชพฤกษ์

ราชสีห์

ราชันย์

ราชาฤกษ์

ราชาศัพท์

ราชินูปถัมภ์

รามเกียรติ์

ราษฎร์

ริบทรัพย์

รื่นรมย์

รุ่งโรจน์

รูดทรัพย์

รูปการณ์

เรดาร์

เริงรมย์

ฤกษ์

ลงทัณฑ์

ลงโบสถ์

ลดาวัลย์

ละเมิด-

ลิขสิทธิ์

ลักทรัพย์

ลัพธ์

ลางสังหรณ์

ล้างฟิล์ม

ล้างอาถรรพ์

ล้างอาถรรพณ์

ลายพระหัตถ์

ลายลักษณ์

ลาวัณย์

ลิกไนต์

ลิขสิทธิ์

ลิฟต์

ลูกบาศก์

ลูกโป่งสวรรค์

เลเซอร์

เล่นพิเรนทร์

เลนส์

แล็กเกอร์

โลกันตร์

โลกาภิวัตน์

วรรณยุกต์

วรรณศิลป์

วสันต์

วอลเลย์บอล

วัคคีย์

วัชรอาสน์

วัชรินทร์

วัตถุประสงค์

วันทยหัตถ์

วัยฉกรรจ์

วากยสัมพันธ์

วาทศาสตร์

วาทศิลป์

วายุภักษ์

วิกฤตการณ์

วิเคราะห์

วิจักษณ์

วิจักษ์

วิจารณ์

วิจิตรศิลป์

วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตร์

วิเทศสัมพันธ์

วิบูลย์

วิพากษ์

วิพากษ์วิจารณ์

วิรุฬห์

วิรูปักษ์

วิโรจน์

วิลาวัณย์

วิวัฒน์

วิวาห์

วิศิษฏ์

วิเศษณ์

วิสรรชนีย์

วิสัยทัศน์

วิฬาร์

วิสุทธ์, วิสุทธิ์

ไวยากรณ์

เวชภัณฑ์

เวชศาสตร์

เวทมนตร์

ไวกูณฐ์

ไวฑูรย์

ไวพจน์

ไวน์

ศศิขัณฑ์

ศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ศรี

ศัลยศาสตร์

ศัพท์บัญญัติ

ศัลยแพทย์

ศาสนศาสตร์

ศิราภรณ์

ศิลป์

ศิลปศาสตร์

ศิลาฤกษ์

ศิวโมกข์

ศิวลึงค์

ศิษย์

ศิษยานุศิษย์

ศุกร์

ศุกลปักษ์

ศุภางค์

ศูนย์

เศรษฐ์

เศษมนุษย์

โศกศัลย์

โศภิษฐ์

สกนธ์

สกุนต์

สงกรานต์

สงเคราะห์

สงฆ์

สงวนลิขสิทธิ์

สงวนสิทธิ์

สตางค์

สติอารมณ์

สถาปัตย-

กรรมศาสตร์

สถิตยศาสตร์

สถิติศาสตร์

สปอร์

สมณสาสน์

สมบูรณาญา-

สิทธิราชย์

สมพงศ์

สมานฉันท์

สมุห์

สยามินทร์

สรณคมน์,

สรณาคมน์

สรรค์

สรรพางค์

สร้างสรรค์

สฤษฏ์

สฤษดิ์

สวรรค์

สวัสดิ์

สวาสดิ์

สวิตช์

สังเกตการณ์

สังเคราะห์

สังฆปาโมกข์

สังหรณ์

สัจพจน์

สัญลักษณ์

สัตตบุษย์

สัตย์

สัตวแพทย์

สัตว์หิมพานต์

สัปดาห์

สัมประสิทธิ์

สัมพัทธ์

สัมภาษณ์

สัมฤทธิ์

สาทิสลักษณ์

สาธารณ-

ประโยชน์

สานุศิษย์

สามิภักดิ์

สายัณห์

สารัตถ-

ประโยชน์

สาส์น

สาหัสสากรรจ์

สิ่งตีพิมพ์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิทธิ์

สิ้นพระชนม์

สิ้นฤทธิ์

สินธุ์

สินเธาว์

สีหไสยาสน์

สุขภัณฑ์

สุขารมณ์

สุทัศน์

สุนทรพจน์

สุนทรียศาสตร์

สุนันท์

สุปรีดิ์

สุปรีย์

สุพรรณิการ์

สุรเชษฐ์

สุรางคนางค์

สุรินทร์

สุริยกันต์,

สุริยกานต์

สุริเยนทร์

สุรีย์

สูงศักดิ์

สูติแพทย์

สูติศาสตร์

สูทศาสตร์

เสาร์

เสาวลักษณ์

เสาวคนธ์

เสียฤกษ์

แสตมป์

ไสยศาสตร์

หฤหรรษ์

หัตถ์

หัตถศิลป์

หิมวันต์

หิรัณย์

โหราจารย์

โหราศาสตร์

องค์

อนงค์

อนันต์

อนุเคราะห์

อนุพงศ์

อนุพัทธ์

อนุพันธ์

อนุรักษ์

อนุวงศ์

อนุสรณ์

อนุสาวรีย์

อัปลักษณ์

อุปโลกน์

อภินันท์

อภิรมย์

อภิรักษ์

อภิสิทธิ์

อมนุษย์

อมรรัตน์

อรพินท์

อรหันต์

อหิวาต์

ออกไซด์

ออนซ์


อัปรีย์

อัปลักษณ์

อัศจรรย์

อัมพฤกษ์

อัศเจรีย์

อาชญาสิทธิ์

อาญาสิทธิ์

อาดุลย์

อาถรรพ์

อาทิตย์

อานนท์

อานิสงส์

อาภรณ์

อายุรศาสตร์

อาร์ต

อาร์ม

อารมณ์

อารักษ์

อารัณย์

อารัมภ์

อาลักษณ์

อาวรณ์

อาสน์สงฆ์

อาสาฬห์

อาสิญจ์

อำมาตย์

อิทธิ-

ปาฏิหาริย์

อิทธิฤทธิ์

อินทรวงศ์

อินทรีย์

อิเล็กทรอนิกส์

อิสริยาภรณ์

อุกฉกรรจ์

อุกฤษฏ์

อุดมการณ์

อุทกศาสตร์

อุทธรณ์

อุทาหรณ์

อุบาทว์

อุมงค์,

อุโมงค์

เอกฉันท์

เอกซเรย์

เอเคอร์

เอดส์

เอทิล-

แอลกอฮอล์

เอนไซม์

แอมแปร์

แอมมิเตอร์

แอลกอฮอล์

โอษฐ์

โอห์ม

ฮอร์โมน

ฮอลแลนด์

เฮลิคอปเตอร์

แฮนด์บอล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ตัวการันต์
หมายเลขบันทึก: 336188
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 2
ความเห็น: 216
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

ก่อนปิดเทอมอาจารย์ให้ทํารายงานส่งให้เวลา10วันหนูคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วแต่ว่าถ้าไม่ส่งอาจารย์จะไม่ออกเกร็ดให้พอดีเจอเว็บนี้ดีใจมากคะเว็บนี้ช่วยในการทํารายงานชิ้นนี้มากเลยคะพี่ยังไงหนูต้องขอขอบคุณเว็บนี้มากนะคะ หวังว่าพี่คงเอาคําศัพท์ใหม่ๆมาให้อ่านอีกนะคะแล้วจะเข้ามาอ่านใหม่นะคะ บ๊ายบาย

ขอบคุนค่า -______- เหนื่อยมากมายอ่ะกานบ้าน TT

ดีจังเลยมีงานส่งทีเชอร์แล้ว....^-^

มีความรู้มากค่ะกะว่าจะเอาไปทำรายงาน แต่ว่าไม่มีข้อมูลหรือคำอธิบายค่ะว่าคำที่มีตัวการันต์คืออะไร

มีประโยชน์มากเลยขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณค่ะสะดวกมากเลยค่ะ

ไม่มีแบบสองตัวหรอคะ ครูใช้ให้หาหาไม่เจอเรยอ่าค่ะ ช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

=-=เจ๋ง มากๆๆๆๆ   ขอบคุณ

ขอบคุณมากค่ะที่เสียสละนำความรู้มาให้

ขอบคุณมากนะคะ ดีมากๆ เลยคะ

มันมีจิง

ขอบคุณมากครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ  มากๆๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

--

thank ><

ขอบคุณค่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะุะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

ได้ทำการบ้านแล้ว TT


ถ้าไมได้ทำการบ้านครูตีแน่แน่


ตัวการันต์มีความหมายอย่างไร  ก็คือว่าตัวการันตืกาได้ยากมากจึงให้คนทุกคนมีความจำไปกับตัวการันค่ะ

ความรู้มากมายเลยค่ะ

ทำไมไม่มีตัว ญ์  เลขยะ 

มีกี่ข้อค่ะประมาณ200ข้อป่าวค่ะ


ตัวการันต์ที่มี ญ การ์รันต์มีอะไรบ้างครับ

ขอบคุณมากค้ะ ได้ทำการบ้านจนเสดอ่า โดยใช้เวลาไม่มากอ่า : )

ไม่มีการันต์3ตัวเลยหรอครับ

ดีมากๆๆคะ
ดเเ

5555555555

ำดพำ

ขอบคุณค่ะ

ตัวการันต์มีกี่ตัว   555

ทการบานไดคะ


thank
you
teacher
!!!!!!!!!


การบ้านเสร็จเลย

ดีจังมาทีเดียวการบ้านเส็จเลย


ยากจะ

การบ้านยากจุงเบย

มีอีกไหมครับ

ขอบคุนค่า

:)

ทำไมเยอะจัง

อยากให้แยกหมวดหมู่ ดังนี้

 ๑.คำที่มีตัวการันต์หนึ่งตัว

๒.คำที่มีตัวการันต์มากกว่าหนึ่งตัว

๓.คำที่มีตัวการันและสระ

ขอบคุณ

เทw มๅกครับทพี่

ขอบคุณค้าาาาาาา ><

ขอบคุงคะ่


 

น่าจะมี ทน์   แต่แค่นี้ก็เยอะมากแล้วครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณพี่มากๆนะค่ะ ถ้าไม่ได้พี่หนูคงทำการบ้านไม่เสร็จแน่ๆเลย ^-^


ผมเขียนได้สักทีเขียนไปตั้งนาน

555555

  • เขียนดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่พี่พิชญากร  คำใสช่วยให้หนูทำรายงานนี้เสร็จขอให้มีความสุขมากๆนะคะขั้นเทพจร๊า ฮ่าๆๆๆๆ

ขอบคุณที่ให้มีรายงานส่งครูครับ

ดีมากค่ะ ช่วยได้เยอ เพราะ โดนครูสั่งตั้ง 40 คำ

อัตโนมัติ ไม่มีการันต์น่ะค่ะ ควรตรวดสอบให้ดี

ทำไหมไม่มีความหมาย

ผมไม่ได้ว็อบนี็ไม่ได้ทำการส่งแน่o_o

 

ดีมากค่ะ เกือบโดนครูตีเลย5555555อิอิอิอิอิอิอิอิอิ

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขอบคุณครับ

 

ไม่มีก์

5555555

สนุก

 

เยอะมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

เยอะมากเลยค่ะ

8520

เม่งโคดเยอะ

ขอบคุณมั๊กมั๊กคร่า  ที่มีเว็บนี้ พอดีคุนครูมีการบ้านให้หาคำที่มีตัวการัน  หาเว็บนี้หนูไม่ต้องหาคำใน "พจนานุกรมไทย"  เลยค่ะะะะ

<3 <3 <3 <3 <3 <3  

เยอะ

เออ

. . .

ขอบคุนครับ  ผมชื่อ เอ็ก

ขอบคุนที่ทำให้งานหนูเร็จเร็วขึ้นคะ

ขอบคุนมากกกกกคะ

 

ได้ความรู้เยอะนะ

ขอบคุณมากนะ

มาดู ครั้งที่ 1มาดูครั้งที่ 2มาดูครั้งที่ 3
ได้ 20 คำ ได้ 42 คำได้ 43 คำ

saขอบคุณคะ

ดี มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

การบ้านเยอะมากเพราะทำงานช้า ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

decctggnvddh ice

ขอบคุณ นะค่ะ ที่ช่วยทำให้การบ้านไวๆ

ขอบคุณมากค่ะ

  • น้องมายด์ คนสวย สวยฟุดฟุดอ่ะ เสียงเพราะด้วยอ่ะ รับสมัครเป็นแฟนน่ะ
    IP: xxx.173.98.138
    เขียนเมื่อ 

เยี่ยมค่ะ ชอบอ่ะ สุดยอดค่ะ ดีค่ะ  แต่น่าจะมีการออกเสียงด้วยน่ะค่ะ

jakicmdjuchdysjvoospcytsdhuhiufgjdjaoiajfiohughkdfhcjxhlxza;poautiufihghdgoihsoihgioufhuhiudhfuighdfhgisuhfgiusfhguishfihfgrleoaiojgofijhghso8ry8toeiyueruy

น่าจะลอกท่านไปใช้นะ Lik นี้  http://www.chomphra.net/krujum/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/

jjjjjj

คำมากจัง

รักครีม

ความรู้มากๆๆๆโลว

ขอบคุณมากครับ ผมดูจนการบ้านเสร็จเลยครับ

ขอบคุณมากๆเลยนะคะะที่ช่วยทำการบ้านให้หนู

น่ารัก

เป็นแฟนกันน

เก่งมากดีเยี่ยม

น่ารักอ่ะ

ไม่มีการัน2ตัว


หา ฬ์ ไม่เจอเลยค่ะต้องทำการบ้านมีไหมค่ะ

สิทธิ. กับ. สิทธิ์. แตกต่างกันอย่างไร อ่านในราชบัญทิต ยัง งง ง

ขอบคุณครับ

ขอถามหน่อยค่าบใครรู้ว่าชื่ออาหารที่มีตัวการันต์มีอะไรบ้างค่าบ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น