Beast      practice    การสอนโดยใช้กิจกรมBBL ( Brain – Based Learning )

พัฒนาทักษะพื้นฐานเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย ให้รู้ค่า จำนวน 1 - 5  

นางสาวกิตติมา    เสารักษา  คุณครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

……………………………………………………………………………………………………….

ในการจัดการเรียน  การสอนโดยใช้กิจกรมBBL ( Brain – Based Learning )พัฒนาทักษะพื้นฐานเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย ให้รู้ค่า จำนวน 1 - 5 ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในพัฒนาการทั้ง   4 ด้านจากการที่สังเกตพฤติกรรมในห้อง  อ.1/3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  พบว่าพัฒนาการด้านสติปัญญา ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน  เป็นปัญหาที่พบในห้องเรียน และเนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา หากครูผู้สอนปฐมวัยเตรียมความพร้อมโดยจัดประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย    ความแตกต่างและความถนัดในการใช้สมองเรียนรู้ของเด็กได้อย่างหลากหลาย อาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  และสร้างชุดกิจกรรม  เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาโดยให้เด็กมีประสบการณ์สำคัญเรื่อง  จำนวน  และสภาพที่พึงประสงค์  เกี่ยวกับการรู้ค่าจำนวน  1- 5 สนองตอบต่อความสามารถ และความถนัด ในการใช้สมองที่มีต่อการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของแต่ละบุคคล  โดยการฝึกให้ปฏิบัติซ้ำ ๆ ประกอบด้วยกระบวนการใช้กิจกรรม 4 ขั้นตอน

1)    ขั้นสร้างความสนใจ   กิจกรรมที่ใช้ เพลง, เกม/การเคลื่อนไหวประกอบเพลง,

การเล่นบทบาทสมมติประกอบเพลง

2)    ขั้นให้ประสบการณ์    กิจกรรมที่ใช้ การเล่านิทานประกอบภาพ, การนิทานประกอบแผ่นป้ายสำลี, การเล่านิทานประกอบการแสดงท่าทาง

3)      ขั้นปฏิบัติงานฝึกทักษะ   กิจกรรมที่ใช้ เกมการศึกษา, แบบฝึกทักษะ, หนังสือเล่มเล็ก,

กิจกรรมศิลปะ

4)  ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ( การประเมินพัฒนาการ ทางสติปัญญา) กิจกรรมที่ใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้

                          ตัวอย่างภาพผลงานเด็กหลังการใช้ชุดกิจกรรม

                                ตัวอย่างนิทานเรื่อง   ตัวเลขสวัสดี

 นิทานเรื่อง ตัวเลขสวัสดี    ( ผู้แต่ง  นาถศจี สงค์อินทร์ )

สวัสดีเด็กน้อยน่ารัก                   ใครรู้จักช่วยบอกฉันที

ว่าตัวฉันนี้ชื่อเลขอะไร

            ใช่แล้ว ใช่แล้วคนเก่ง                  ตัวฉันเองชื่อเลข หนึ่งไง

เด็กๆจำหน้าฉันไว้                                    ฉันเลข หนึ่งไง สวัสดี สวัสดี

สวัสดีเด็กน้อยน่ารัก                               ใครรู้จักช่วยบอกฉันที

ว่าตัวฉันนี้ชื่อเลขอะไร

            ใช่แล้ว ใช่แล้วคนเก่ง                  ตัวฉันเองชื่อเลข สองไง

เด็กๆจำหน้าฉันไว้                                    ฉันเลข สองไง สวัสดี สวัสดี

สวัสดีเด็กน้อยน่ารัก                                ใครรู้จักช่วยบอกฉันที

ว่าตัวฉันนี้ชื่อเลขอะไร

            ใช่แล้ว ใช่แล้วคนเก่ง                  ตัวฉันเองชื่อเลข สามไง

เด็กๆจำหน้าฉันไว้                                    ฉันเลข สามไง สวัสดี สวัสดี

สวัสดีเด็กน้อยน่ารัก                                ใครรู้จักช่วยบอกฉันที

ว่าตัวฉันนี้ชื่อเลขอะไร

            ใช่แล้ว ใช่แล้วคนเก่ง                  ตัวฉันเองชื่อเลข สี่ไง

เด็กๆจำหน้าฉันไว้                                   ฉันเลข สี่ไง สวัสดี สวัสดี

สวัสดีเด็กน้อยน่ารัก                               ใครรู้จักช่วยบอกฉันที

ว่าตัวฉันนี้ชื่อเลขอะไร

            ใช่แล้ว ใช่แล้วคนเก่ง                  ตัวฉันเองชื่อเลข ห้าไง

เด็กๆจำหน้าฉันไว้                                    ฉันเลข ห้าไง สวัสดี สวัสดี

            เรียนรู้เลขหนึ่งถึงห้า                   ว่าหน้าตาฉันเป็นอย่างนี้

เด็กๆช่วยนับอีกที                                              หนึ่งถึงห้านี้นับพร้อมๆกัน

1….     2 ….    3 ….    4 ….    5 ….

          สรุปผลการจัดการเรียนการสอนกิจกรมBBL ( Brain – Based Learning )พัฒนาทักษะพื้นฐานเด็กปฐมวัยโดยใช้โดยใช้นิทานพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยห้รู้ค่า จำนวน 1 – 5  เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน  1 – 5  เพิ่มมากขึ้น   พบว่าเด็กชอบนิทานประเภทคำคล้องจอง เพราะมีภาษาและเสียงที่มีคำสัมผัสคล้องจอง ทำให้เด็กเพลิดเพลิน และง่ายต่อการจดจำ นำไปพูดต่อได้ค่ะ………