ขอต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี สู่การเรียนการสอนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์