เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ผู้เขียนพร้อมด้วยครูและผู้บริหาร จากโรงเรียนเชียงกลมวิทยา รวมจำนวน 7 คน เข้าร่วม"การประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสนามสอบและดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน" กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ต.เชียงกลม   อ.ปากชม จ.เลย
     จากการรับฟังการชี้แจง สรุปได้ว่า ในกลุ่มคุณภาพฯ จะมีการดำเนินการจัดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในเขตพื้นที่ ใน 3 ลักษณะ คือ การสอบ O-NET , การสอบ LAS และการสอบ NTซึ่งขออธิบายลักษณะของการทดสอบแต่อย่าง โดยสังเขปดังนี้
  
การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)
     O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 (หรือเรียกว่าการสอบ NT), ม.3 และ ม.6  ซึ่งกำหนดรายวิชาในการทดสอบ ในแต่ละระดับ ดังนี้
  • ป.6 จัดทดสอบ จำนวน 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย+คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี, สังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ
  • ม.3 จัดทดสอบ จำนวน 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย+คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี, สังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ
  • ม.6 จัดทดสอบ จำนวน 6 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี
การสอบ LAS (Local Assessment System)
    LAS คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดิมมีการกำหนดรายวิชาในการทดสอบ ในแต่ละระดับ 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ วิทยาศาสตร์ 
    แต่ปัจจุบันจะมีการทดสอบให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, และการงานอาชีพเทคโนโลยี

 

การสอบ NT (National Test)
      NT คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ซึ่งมีความหมายเดียวกับ O-NET แต่แตกต่างกันตรงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่ง NT จัดสอบโดย สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
      ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไปการเรียกชื่อการทดสอบในระดับชั้น ป.6 ซึ่งดำเนินการโดย สพฐ. จะเรียกการสอบว่า การสอบ NT ระดับชั้น ป.6 ส่วนการทดสอบระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ซึ่งดำเนินการโดย สทศ. จะเรียกว่า การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6 นั่นเอง

  

กำหนดการสอบ O-NET และ NT (พร้อมกันทั่วประเทศ)
  • NT ป.6        สอบในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2553
  • O-NET ม.3  สอบในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553
  • O-NET ม.6  สอบในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553
กำหนดการสอบ LAS ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 
  •  LAS ป.2, ป.5, ม.2, ม.5  สอบในวันที่ 3-4 มีนาคม 2553
 -----
     การทดสอบทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ อันนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองได้อย่างแท้จริงต่อไป