93. "ครู" คือ "ผู้สั่งสอนศิษย์"

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การอบรมสั่งสอนให้แก่เด็ก...ต้องประกอบด้วย "คำสอนที่ดี" และ "สามารถปฏิบัติได้จริง"
    "ครู" ในความหมายของพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามคำว่า "ครู" หมายถึง "ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์" ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับครู จึงได้มีการประกาศให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันครู"
     ความเป็นมาของ "วันครู" นั้น ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500  สืบเนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติครู ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 ที่ระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า "คุรุสภา" มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา มีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู การออกข้อบังคับหน้าที่ วินัย และจรรยาบรรณของครู รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ และส่งเสริมฐานะให้ได้รับความชวยเหลือตามสมควร ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและวิชาการศึกษาให้แก่กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย 
    ท่านพระพุทธทาสภิกขุุ ได้กล่าวถึงลักษณะคำสอนที่ดี ที่ถูกของครู ไว้ในหนังสือ "ครู คือ ดวงประทีปของโลก" ว่า คำสอนของครูอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยลักษณะ3 ประการ คือ 1. เป็นของใหม่ น่าตื่นเต้น อยากรู้ อยากเห็น น่าสนใจ 2. มีเหตผล ปฏิบัติได้จริง มีประโยชน์ มีคุณค่า และ 3. จะต้องมีปาฏิหาริย์ ทำให้เกิดความประทับใจจนกระทั่งเขาทำตาม...
   ขอบคุณที่มาจาก ครู ความหวังของการสร้างเด็กและเยาวชนของชาติ 
------

      วันที่ 16 มกราคม 2553 ผู้เขียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วันครู" ตามปกติที่ได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้การจัดงานวันครู ของข้าราชการครู ในสังกัดอำเภอปากชม ได้มีการจัดขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

       กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งกิจกรรมทางศาสนพิธี และพิธีการต่างๆ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญวันครู ภายใต้คำขวัญวันครู ปี 2553 ที่ว่า "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที"

      และเนื่องจากครูเปรียบเสมือนความหวังของชาติ ในการอบรมบ่มนิสัยให้แก่เด็ก ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดังนั้น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2553 นี้

      ...ขอเชิญชวนให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้รำลึกถึงพระคุณพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคม ให้เหมือนกับที่ท่านได้ทุมเททั้งแรงกายแรงใจประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราสามารถประกอบอาชีพที่สุจริต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจนถึงทุกวันนี้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาขอบคุณคุณครูที่หาสิ่งดีๆ มาฝากพวกเรา ขอให้คุณครูมีความสุขกับศิษย์ที่น่ารัก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ พระอาจารย์ ธรรมหรรษา

ที่กรุณาเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ

คำกล่าวอ้างอันใด ไม่เป็นสุขใจเท่า คำชื่นชม และอวยพรคะ

สาธุ สาธุ สาธุ

หมายเลขบันทึก

329414

เขียน

20 Jan 2010 @ 10:32
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 22:16
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก