ขณะนี้คนไทยมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินเดีย เพิ่มมากขึ้น ในอดีต เมื่อพูดถึงการไปศึกษาต่ออินเดียนั้น มักมองว่ามีแต่คณะสงฆ์เท่านั้นที่เดินทางไปศึกษา แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมีทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ที่เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินดีย

ปัจจุบันประเทศอินเดียมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อ มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก เพราะมหาวิทยาลัยในอินเดียได้ให้การรับรองปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลไทยบางมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยในอินเดียที่นักศึกษาไทยนิยมไปศึกษาต่อในปัจจุบัน จะเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเคยมีนักศึกษาไทยเรียนมาก่อนแล้ว  รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. ไทยให้การยอมรับวิทยฐานะทางกฎหมายด้วย ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยเหล่านี้

1.  มหาวิทยาลัยฮินดู พาราณสี เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ

2.  มหาวิทยาลัยเดลี เมืองเดลี  กรุงนิวเดลี  

3.  มหาวิทยาลัยปูเน่ เมืองปูเน่ รัฐมหาราษฎร์

4.  มหาวิทยาลัยปัญจาบ  เมืองจันดิการ์ รัฐปัญจาบ

5.  มหาวิทยาลัยมัทราส  เมืองเชนไน รัฐทมิฬนาดู

6.  มหาวิทยาลัยไมซอร์ เมืองไมซอร์ รัฐการ์นาตะกะ

7.  มหาวิทยาลัยมคธ เมืองคยา รัฐพิหาร

8.  มหาวิทยาลัยออรังกบาด เมืองออรังกบาด รัฐมหาราษฏร์  

9.  มหาวิทยาลัยนาคปูร์  เมืองนาคปูร์  รัฐมหารัชตะ

10. มหาวิทยาลัยคุรุเกษตรา เมืองคุรุเกษตรา รัฐหรายนะ

11. มหาวิทยาลัยอัครา เมืองอัคร่า รัฐอุตตรประเทศ  

12. มหาวิทยาลัยกัลกัตตา    เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก 

13. วิศวภารตี ศานตินิเกตัน เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก

14. สัมปูรณานัน สันสกฤต เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ

15.  มหาวิทยาลัยออลาหาบาด เมืองออลาหบาด รัฐอุตตรประเทศ

16.  มหาวิทยาลัยไฮเดอราบาด เมืองไฮเดอราบาด  รัฐอันตรประเทศ ฯลฯ 

        มหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ร่วมกันอีกเป็นจำนวนมาก แต่โดยทั่วไปแล้วทุกมหาวิทยาลัยจะมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความสงบร่มรื่น เป็นธรรมชาติ  มีต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้  แต่ความโดดเด่นทางวิชาการนั้น ถ้ามองในแง่คนอินเดีย อาจจะไม่เหมือนคนไทยในแต่ละมหาวิทยาลัย  สำหรับคนไทยก็อาจจะมองแตกต่างกันเช่นกัน เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน 

                ในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในอินเดียของนักศึกษาไทย ก่อนอื่นจะพิจารณาค่าใช้จ่ายก่อน รองลงมาเรื่องวิชาการ ระยะเวลาที่ศึกษา และสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่  ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้ความนิยมทั้งจากคนอินเดียและคนไทยที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ๆ จะได้รับความนิยมมากกว่ามหาวิทยาลัยในเมืองเล็ก เพราะความเพียบพร้อมหลายอย่างที่แตกต่างกัน  เรื่องค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องแรกที่ต้องพิจารณา เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนและค่าครองชีพที่แตกต่างกัน  เรื่องวิชาการ ก็สำคัญ บางมหาวิทยาลัย ต้องวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้เฉพาะด้านก่อนเข้าเรียน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการก็สามารถเข้าเรียนได้ 

                สำหรับสาขาวิชาที่เป็นที่นิยมและยอมรับจากนักศึกษาไทยที่มาเรียนในอินเดียในมหาวิทยาลัยต่างๆ จะแตกต่างกัน  โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ ส่วนใหญ่จะมาศึกษาด้านพุทธศาสตร์  ปรัชญา  สันสกฤต ภาษาศาสตร์  รัฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา   ทุกสาขาวิชาที่กล่าวมามีสอนทุกมหาวิทยาลัยที่บอกไว้ แต่ว่ามีความโดดเด่นและเป็นยอมรับจากคนไทยที่แตกต่างกัน ดังนี้

- ด้านวรรณคดีอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยปูเณ่ ไฮเดอราบาด และไมซอร์

- ด้านภาษาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเดลี  มัทราส กัลกัตตา และไมซอร์ 

- ด้านพุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยฮินดู พาราณสี เดลี และมคธ

- ด้านปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยฮินดู พาราณสี  อัครา ปูเน่ มัทราส และคุรุเกษตรา

- ด้านการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยปัญจาบและเดลี 

- ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยยวาหระลาล เนห์รู (JNU) ออรังคบาดและพาราณสี 

- ด้านจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยออรังคบาด พาราณสี และนาคปูร์

- ด้านสันสกฤต ที่สัมปูรณานัน สันสกตฤ วิศวภารตี ศานตินิเกตันและมัทราส

-ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินที่มหาวิทยาลัยยวาหระลาล เนห์รู (JNU)มหาวิทยาลัยปัญจาบและเดลี 

        อย่างไรก็ตาม ในแต่ละมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เหมือนกัน แต่จะมีเนื้อหารายวิชาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายและการจัดการของแต่ละมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai Sangha Student Group University of Delhi(กพ.ด.)