GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงงานการงานอาชีพ 

เรื่อง 

เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส

 

 

คณะผู้จัดทำโครงงาน

๑.เด็กชายมนต์รัก           หาบุญมา        ชั้น ม . ๒    เลขที่  ๑๒

๒.เด็กชายเอกลักษณ์      ทองราช          ชั้น ม . ๒    เลขที่  ๑๕

๓.เด็กหญิงมินตรา          พระลิต           ชั้น ม . ๒    เลขที่  ๒๗

๔.เด็กหญิงอังคณา          นุสนทรา        ชั้น ม . ๒    เลขที่  ๒๒

๕.เด็กชายสุจินดา            นาเจริญ          ชั้น ม . ๒    เลขที่  ๗

๖.เด็กชายจิรกฤต             ปะสาวะนัง     ชั้น ม . ๒    เลขที่  ๑๓

๗.เด็กหญิงสุริฉาย           ประวันเณย์     ชั้น  ม . ๒   เลขที่  ๒๔

๘.เด็กชายจิรายุทธ           จำเริญขวัญ     ชั้น  ม . ๒   เลขที่  ๑๔

๙.เด็กชายอาทิตย์              สังสีราช         ชั้น  ม . ๒   เลขที่  ๔

๑๐.เด็กชายณัฐกานณ์       สิงห์สถิต        ชั้น  ม . ๒   เลขที่  ๑

 

คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน

นาย จำรัส        เจริญนนท์

โรงเรียนบ้านโสกแดง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานการงานอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทโครงงานสำรวจการเรียนรู้การงานอาชีพ  รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๑

 

 

 

หัวข้อโครงงาน            เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส

ผู้จัดทำ                       

๑.เด็กชายมนต์รัก           หาบุญมา      

๒.เด็กชายเอกลักษณ์      ทองราช        

๓.เด็กหญิงมินตรา          พระลิต         

๔.เด็กหญิงอังคณา          นุสนทรา      

๕.เด็กชายสุจินดา            นาเจริญ       

๖.เด็กชายจิรกฤต             ปะสาวะนัง  

๗.เด็กหญิงสุริฉาย           ประวันเณย์      

๘.เด็กชายจิรายุทธ           จำเริญขวัญ 

๙.เด็กชายอาทิตย์              สังสีราช       

๑๐.เด็กชายณัฐกานณ์       สิงห์สถิต

ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน  นาย จำรัส    เจริญนนท์

โรงเรียน                     บ้านโสกแดง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม

ปีการศึกษา                 ๒๕๕๒

 

บทคัดย่อ

            โครงงานการงานอาชีพเรื่อง เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเกษตรต่าง ๆ  เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและสอดคล้องกับแนวพระราดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยคณะผู้จัดทำได้ออกศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต  และศึกษาสัมภาษณ์จากชาวบ้าน  จากชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงที่ปลูกพืชผักสวนครัว  คณะผู้จัดทำได้ความรู้เรื่องเกษตรต่าง ๆแล้ว  ก็มีแนวความคิดจัดทำขึ้นเป็นโครงงาน  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  มีความรู้เรื่องเกษตรต่าง ๆ  และเมื่อได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้  เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ก็ทำให้เกิด ความพอเพียง พอมี พอกิน

ผลการศึกษาโครงงาน  โครงงานพบว่ามีเกษตรต่าง ๆหลายประเภททั้งจากอินเทอร์เน็ตและจากการสัมภาษณ์ชุมชนใกล้เคียง  เช่น  ผักกาด ผักหอม  เป็นต้น  เราสามารถนำมาปลูกและประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้

โดยสรุป  โครงงานเรื่องเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส  เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาใช้เพื่ออาหาร  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง   เพื่อประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      

 

กิตติกรรมประกาศ

            การศึกษาโครงงานเรื่องนี้สำเร็จ  ได้ด้วยความช่วยเหลือให้คำปรึกษาจาก  คุณครู  จำรัส      เจริญนนท์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ที่ได้ให้ความกรุณาชี้แนะแนวทางและการตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงงานจนสำเร็จด้วยดี  คณะผู้ศึกษาจึงขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง

            ขอขอบพระคุณผู้ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูโรงเรียนบ้านโสกแดง  ที่อนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกแหล่งค้นคว้าข้อมูล

            ขอขอบพระคุณเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา

            ขอขอบพระคุณคุณพ่อ  คุณแม่และญาติทุกคนของคณะผู้ศึกษา  ที่คอยเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่งให้แก่คณะผู้ศึกษาค้นคว้าจนประสบผลสำเร็จ

            คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  คณะผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา  มารดาบูรพาจารย์  และผู้มีพระคุณทุกท่าน

                                                                                                                                   

                                                                                                            คณะผู้จัดทำ

 

  

บทที่  ๑

บทนำ

 

ที่มาและความสำคัญ

            เนื่องด้วยคณะผู้ศึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกษตรต่าง ๆ  มีแนวความคิดจัดทำโครงงานการงานอาชีพ  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  อยากมีความรู้เรื่องเกษตรต่าง ๆ  เพื่อประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อที่จะได้ออก  สัมภาษณ์  ลงมือปฏิบัติจริง  และได้ศึกษาค้นค้าหาความรู้เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส ด้วยตนเอง  และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น  บ้านหนองไผ่  บ้านไผ่ล้อม  บ้านโสกแดง  บ้านโนนสะพัง  และมีควาเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรต่าง  ๆ  มาก ๆ  และมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถสอบเรื่องเกษตร  ได้ผลสัมฤทธิ์ ในระดับดี ในภาคเรียนต่อ  ๆมา

 

            วิชาการงานอาชีพทุกคนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเกษตรต่าง ๆ  การศึกษาโครงงาน  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  พระราชดำรัส  จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต้องการรู้จักเรื่องเกษตรต่าง  ๆ ของพืชผักต่าง ๆ

เช่น ผักกาด  ผักหอม  เป็นต้น  ได้ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มาก

 

            จากข้อความดังกล่าว  คณะผู้ศึกษาจึงทำโครงงาน  เรื่องเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อศึกษา สัมภาษณ์  เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส  จากชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  และจาอินเทอร์เน็ต

๒.   เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ มีความรู้เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส

๓.    เพื่อที่จะได้ลงมือปฏิบัติจริง

สมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า

            คณะผู้จัดทำไม่รู้เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัสมากพอ และไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติจริง

 

ความมุ่งหมายของการศึกษา

            เพื่อรวบรวมข้อมูล  เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  จัดทำขึ้นเป็นโครงงานการงานอาชีพ

 

ความสำคัญของการศึกษา

            ทำให้ทราบเรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตาแนวพระราชดำรัส  รู้เรื่องเกษตรต่าง  ๆ มากมาย

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

            การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต  และสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น  บ้านหนองไผ่  บ้านไผ่ล้อม

 

นิยามศัพท์เฉพาะ

            เกษตร  หมายถึง  ที่ดิน , ทุ่ง , นา , ไร่  เช่น  พุทธเกษตร

            พอเพียง  หมายถึง  ได้เท่าที่กะไว้  เช่น  ได้เท่านี้ก็พอแล้ว

            พระราชดำรัส  หมายถึง  คำสั่งสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            ศึกษา  หมายถึง  การเล่าเรียน ,  ฝึกฝน , และอบรม

            ค้นคว้า  หมายถึง  ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา ,  เสาะหาเอามา

           

บทที่  ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่สารที่เกี่ยวข้อง

            การศึกษาครั้งนี้  คณะผู้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโครงงาน  ดังหัวข้อต่อไปนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

อินเทอร์เน็ต  WWW.GOOGLE. COM   ได้แก่  ได้รู้จักวิธีปลูกพืชผักสวนครัวต่าง  ๆ  คือ  ผักกาด  ผักหอม  ผักซี  ผักคะน้า  ผักกวางตุ้ง  พริก  กะหล่ำปลี  ผักกาดขาว  ผักบุ้ง

 

หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชัน ม. ๒   ได้แก่  ความรู้เพิ่มเติม  เรื่อง เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ตัวอย่างแบบ โครงงานภาษาไทย  ได้แก่  บทคัดย่อ  กิตติกรรมประกาศ  ที่มาและความสำคัญ  วิธีดำเนินงาน

 

หนังสือเสริมความรู้  เรื่อง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  ความรู้  เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีความเป็นมาแบบใด  มีแนวปฏิบัติแบบใด  ประยุกต์ได้แบบใด

 

บทที่  ๓

วิธีดำเนินงาน

 

วิธีดำเนินงาน

 

ลำดับ

ขั้นตอนการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

๑.

กำหนดปัญหา

๑๐  พ.ย  ๕๒

๒.

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส

๑๑  พ.ย  ๕๒

๓.

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ  สัมภาษณ์  ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น  บ้านหนองไผ่  บ้านไผ่ล้อม  เป็นต้น

๑๓  พ.ย  ๕๒

๔.

ศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต

๑๕  พ.ย  ๕๒

๕.

รวบรวมข้อมูลที่ได้

๑๖  พ.ย   ๕๒

๖.

จัดทำรูปเล่มรายงานขึ้น  เพื่อออกเผยแพร่ให้กับนักเรียนชั้น ม. ๒  และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง

๑๗  พ.ย  ๕๒

๗.

ออกเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโครง

๑๙  พ.ย  ๕๒

๘.

นำความรู้ที่ได้มา  จัดทำขึ้นผังโครงงาน

๒๒  พ.ย  ๕๒

๙.

ฝึกซ้อมการนำเสนอโครงงาน  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส

๒๓  พ.ย  ๕๒

๑๐.

นำเสนอโครงงาน

๓๐  พ.ย  ๕๒

 

บทที่  ๔

ผลการศึกษาค้นคว้า

 

ผลการศึกษาค้นคว้า

            ผลการศึกษาค้นคว้า  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  จากการ  สัมภาษณ์ ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  และจากอินเทอร์เน็ต  ปรากฏการศึกษา  ดังต่อไปนี้

 

บทที่  ๕

สรุปผล  อภิปรายผล  ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ

 

            การศึกษาโครงงาน  เรื่อง เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  สรุปผลได้

ดังนี้

 

สรุปผล

            จากการศึกษาและสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้ศึกษาพืชผักต่าง  ๆ  จำนวน  ๙  ชนิด  คือ ผักกาด  ผักหอม  ผักซี  ผักคะน้า  พริก  กะหล่ำปลี  ผักกวางตุ้งผักบุ้ง  ผักกาดขาว  ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักต่าง  ๆ  และอื่น  ๆ  ผู้ศึกษาจึงได้นำผลการเรียนรู้ออกเผยแพร่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  อ.แกดำ  จ.มหาสารคาม  และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและสามารถปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ได้ผลสัมฤทธิ์ในระดับดี

 

อภิปรายผล 

            จากการศึกษา  เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  ทำให้รู้ถึง  ลักษณะการปลูกพืชผักต่าง  ๆ  มีดังนี้

๑. ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักกาด

๒.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักหอม

๓.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักซี

๔.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักคะน้า

๕.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก พริก

๖.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก  กะหล่ำปลี

๗.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักกวางตุ้ง

๘.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักกาดขาว

๙.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก  ผักบุ้ง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑.     รู้และเข้าใจ  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส

๒.   ได้ออกเผยแพร่ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง

๓.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดทำโครงงานนำไปปฏิบัติจริงที่บ้าน  และที่โรงเรียน

๔.    ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

๕.    ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อเสนอแนะ

๑.     ในโอกาสต่อไปอยากออกเผยแพร่ทั่ว  ตำบลโนนภิบาล

๒.   อยากทำแผ่นพับออกเผยแพร่ให้ได้มากที่สุด

๓.    อยากนำความรู้ที่ได้มาทำเป็นกิจการขนาดใหญ่  และนำผักปลอดสารพิษออกขายในท้องตลาด

 

 

 

บรรณานุกรม

 

อินเทอร์เน็ต .WWW.GOOGLE.COM

ดร. ยุทธ     ไกยวรรณ์  และคณะ . หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน “การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี”. พิมพ์ครั้งที่  ๓.กรุงเทพ ๒๕๔๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 319168
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 73
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (73)

อยากรู้จังว่า ...ผลการศึกษาค้นคว้า

ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัส จากการ สัมภาษณ์ ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง และจากอินเทอร์เน็ต ปรากฏการศึกษา ดังต่อไปนี้

....เป็นอย่างไรบ้าง (หมายถึงรายละเอียดน่ะค่ะ)

ขอโทษครับข้อมุลลงไม่ครบต้นฉบับผมลบทิ้งแล้ว เอาเป็นว่าเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นนะครับ

ไม่เป็นไรค่ะ ถึงอย่างไรก็ได้ความรู้ไปแล้วแหละค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบใจนะเราทำงานส่งทันแล้ว

ของคุณมากเลยครับสำหรับตัวอย่างเป้นประโยชน์อย่างยิ่ง

รายงาน

เรื่อง ดินผสม

จัดทำโดย

1. นาย ณัฐพงศ์ เพชรแก้ว ม.4/2 เลขที่ 2

2. นาย พิพัฒน์ สุดสวาสดิ์ ม.4/2 เลขที่ 5

3. นาย อัครวิชญ์ สิริเศรษฐทวี ม.4/2 เลขที่ 9

4. นาย ธีรพันธ์ โพธิ์สกุล ม.4/2 เลขที่ 10

5. นาย ชาลีพัฒน์ บกดำ ม.4/2 เลขที่ 13

6. นาย อิสลา แดงเดช ม.4/2 เลขที่ 14

เสนอ

อ. จรัสศรี ปานรังสี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา งานเกษตร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

โรงเรียน เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2

คำนำ

โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนี่งของวิชาเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้

เกี่ยวกับการทำดินผสมในท้องถิ่นมีนบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทำดินผสมไม่มากก็น้อย

คณะผู้จัดทำ

นาย ณัฐพงศ์ เพชรแก้ว ม.4/2 เลขที่ 2

นาย พิพัฒน์ สุดสวาสดิ์ ม.4/2 เลขที่ 5

นาย อัครวิชญ์ สิริเศรษฐทวี ม.4/2 เลขที่ 9

นาย ธีรพันธ์ โพธิ์สกุล ม.4/2 เลขที่ 10

นาย ชาลีพัฒน์ บกดำ ม.4/2 เลขที่ 13

นาย อิสลา แดงเดช ม.4/2 เลขที่ 14

สารบัญ

หน้า

คำนำ ก.

ชื่อโครงงาน 1.

ความสำคัญ 1.

จุดมุ่งหมาย 1.

คุณสมบัติของดินผสมที่ดี 2.

วัสดุที่ใช้ผสมดินปลูก 2.

วิธีการผสมดินปลูก 2.

ตัวอย่างสูตรดินผสม 3.

ดินผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ 4.

การดำเนินการ 6.

ผลที่คาดหวังที่จะได้รับ 6.

เอกสารอ้างอิง 7.

ภาคผนวก

ชื่อโครงงาน การทำดินผสม

ชื่อผู้ทำโครงงาน

1. นาย ณัฐพงศ์ เพชรแก้ว ม.4/2 เลขที่ 2

2. นาย พิพัฒน์ สุดสวาสดิ์ ม.4/2 เลขที่ 5

3. นาย อัครวิชญ์ สิริเศรษฐทวี ม.4/2 เลขที่ 9

4. นาย ธีรพันธ์ โพธิ์สกุล ม.4/2 เลขที่ 10

5. นาย ชาลีพัฒน์ บกดำ ม.4/2 เลขที่ 13

6. นาย อิสลา แดงเดช ม.4/2 เลขที่ 14

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์จรัสศรี ปานรังศรี

ความสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบันดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยธรรมชาติหาได้ยาก การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจึงต้องปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงดินนั้นต้องให้เหมาะกับชนิดของพืชและจะต้องคำนึงถึงวัสดุที่จะมาปรับปรุงดิน หรือนำมาผสม เพื่อปลูกพืชต่างๆตามความต้องการ ซึ่งการผสมดินปลูกพืชนั้นสามารถสร้างอาชีพและทำรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นอีกด้วย

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อศึกษาสำรวจข้อมูลการดินผสมในท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินที่ใช้ผสม

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับดินผสมในท้องถิ่น

4. เพื่อให้ได้ดินผสมที่มีประสิทธิภาพกว่าสูตรเดิม

5. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติของดินผสมที่ดี

1. มีน้ำหนักเบาโปร่งรวนซุย

2. ระบายน้ำและอากาศได้ดี

3. อุ้มน้ำได้ดีพอสมควร

4. มีธาตุอาหารพืชเพียงพอ และเหมาะสมกับพืช

5. มีค่าความเป็น กรด-ด่าง ประมาณ 6.5-7

6. มีปริมาณเกลือแร่ต่ำ และไม่มีสารพิษ

7. ไม่มีโรคและแมลง

8. หาง่ายราคาถูก

9. มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างที่เหมาะสมกับพืช

วัสดุที่ใช้ผสมดินปลูก

1. อินทรีย์วัตถุ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ขี้เถ้าแกลบ แกลบ เปลือกถั่ว ขุยมะพร้าว

เศษชานอ้อย ซังข้าวโพด ลำนารายณ์

2. อนินทรีย์วัตถุ ได้แก่ ทรายหยาบ ปุ๋ยวิทยาศาตร์

วิธีการผสมดินปลูก

เมื่อสามารถกำหนดสัดส่วน ของวัสดุที่จะนำมาผสมดินปลูก หรือ หาสูตรดินผสมตรงกับความต้องการและความเหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูกได้แล้ว นำวัสดุที่จะปลูกเหล่านั้นมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน

คล้ายกับการผสมปูน (ไม่ต้องผสมน้ำ) หากมีปริมาณมาก อาจใช้เครื่องจักรเช่นเดียวกับการ ผสมปูน

แต่ถ้าปริมาณน้อยให้ใช้พลั่ว หรือ จอบ ผสมดินก็เพียงพอ หรืจะผสมอย่างง่ายๆ อาจทำได้โดย นำดิน ปุ๋ยคอก และวัสดุช่วยให้ดินโปร่ง กองเป็น 3 กอง แล้วตักสาดทับกันทีละพลั่ว ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกที

ก็สามารถนำไปใช้ได้

ตัวอย่างสูตรดินผสม

1. สูตรดินผสมทั่วไป

สูตรที่ 1 สำหรับตอนกิ่ง กิ่งชำ ต้นอ่อนที่เพาะกล้า และย้ายปลูก

- ทรายหยาบ 1 ส่วน

- ดินร่วน 1-2 ส่วน

- ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน

- ขุยมะพร้าวหรือใบไม้แห้ง 1 ส่วน

- ปุ๋ยคอก ½-1 ส่วน

สูตรที่ 2 สำหรับพืชที่ปลูกในภาชนะตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

- ดินร่วน 2 ส่วน

- ทรายหยาบ 1 ส่วน

- ใบไม้แห้งหรือขุยมะพร้าว 1 ส่วน

- ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

2. สูตรดินผสมพืชสวน

- ดินร่วน 1 ส่วน

- เปลือกถั่ว 1 ส่วน

- ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

- ทราย 1 ส่วน

3. สูตรดินผสมสำหรับปลูกไม้หัวบางชนิด

- ขุยมะพร้าว 1 ส่วน

- ใบไม้แห้ง 1 ส่วน

- ทราย 1 ส่วน

- ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

4. สูตรดินผสมสำหรับปลูกกุหลาบ

- แกลบ 3 ส่วน

- ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

- ทราย 1 ส่วน

- ดินร่วน 1 ส่วน

ดินผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ

ดินผสมปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นดินผสมตามกรรมวิธีทางชีวภาพ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหาร N, P, K และจุลินทรีย์อย่างครบถ้วน เหมาะแก่การนำไปเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง รองพื้นสวนหญ้า สวนหย่อม ปูรองพื้นไม้ผล หรือพืชผักทุกชนิด โดยไม่ต้องผสมดินและปุ๋ยอื่นๆ ดินจะไม่แข็งตัว ออกซิเจนถ่ายเทได้สะดวก ช่วยในการย่อยสลาย และทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม ทนทานอยู่ได้นาน

1. สูตรดินผสมเพาะกล้า

- ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน

- ขุยมะพร้าว 1 ส่วน

- แกลบเผา 1 ส่วน

- ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

สูตรผสมดินต่างๆ เราสามารถหาวัสดุอื่นๆมาทดแทนได้ ถ้ามีคุณสมบัติไกล้เคียงกัน และทดลองหาสูตรดินผสมเพื่อปรับปรุงดินให้ดียิ่งขึ้นได้ หากมีการปฏิบัติด้วยตนเอง และปลูกพืชได้ประสบผลสำเร็จมนดินผสมนั้น

2. สูตรดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ในกระถาง

- ขุยมะพร้าว 2 ส่วน

- เปลือกมะพร้าวสับ 2 ส่วน

- ดินร่วน 2 ส่วน

- ปุ๋ยคอก 2 ส่วน

- น้ำและยาป้องกันเชื้อรา

วิธีการผสม

1. นำดินร่วนผสมกับปุ๋ยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าวสับผสมให้เข้ากัน

2. เติมปุ๋ยคอกลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน

3. เอาน้ำผสมยาป้องกันเชื้อรา สัดส่วน 1 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร โดยใช้ลาดลงในกองดินที่

ผสม และให้มีความชื้นประมาณ 50 % (กำดินผสมแล้วดินผสมเป็นก้อน)

4. นำดินผสมเก็บไว้ในที่ร่ม ประมาณ 7 วัน จึงสามารถนำไปใช้ได้

หมายเหตุ : การผสมดินคุณต้องรู้วัตถุประสงค์ของวัสดุที่ใส่ลงไปด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่มีปุ๋ย

คอกก็จะใส่ปุ๋ยเคมีลงไปแทนไม่ได้ เพราะวัตถุประสงค์ของการใช้นั้นแตกต่างกัน

โดยสิ้นเชิง เพราะปุ๋ยเคมีนั้นมีคุณสมบัติของธาตุอาหารที่สูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ถึง 10

เท่า หากใส่มากต้นไม้ก็อาจตายได้

การดำเนินการ

1. ระยะเวลา

เริ่มทำโครงงานวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สิ้นสุดโครงงานวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

รวมระยะเวลาการดำเนินการ 3 สัปดาห์

2. สถานที่

36 หมู่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

3. การเตรียมงาน

3.1 ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต

3.2 ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์

3.3 เขียนโครงงานและนำเสนออาจารย์

3.4 ถ้าอาจารย์เห็นชอบก็เตรียมอุปกรณ์ เช่น ดิน มูลสัตว์ ฯลฯ

4. การประเมินผลและรายงาน

สังเกตว่ามีข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไขปรับปรุงตรงไหน

การรายงาน

สังเกตการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้จากการทำดินผสม ทำให้มีทักษะและประสบการณ์ในทำดินผสม

2. ได้ความภูมิใจกับผลงานที่ได้สร้างขึ้นมา

3. สามารถนำไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้

4. ได้ดินผสมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากการทดลองสูตรต่างๆ

6. ทำให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ

เอกสารอ้างอิง

ทางอินเตอร์เน็ต www.google.co.th

36 หมู่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เป็นตัวอย่างโครงงานภาษาไทยที่ดี สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนภาษาไทย ขอให้ผู้จัดทำโครงการมีกำลังใจในการเผยแผ่ความรู้ต่อไป เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้ต้องกาศึกษา

ดีมากค่ะ

คิดว่าจะทำส่งครูไม่ได้ซะแล้ว

โห...ระดับ ม.4 ทำวิทยานิพนธ์ แล้วเหรอ

โห.....เก่งมากเลย เรายังทำไม่เป็นเลยอะ

เซ็งเป็ด

มาก

คับ

เกม

ขอบคุณ

โครงงานนี้มีสาระเเละให้ความรู้เเก่น้องๆรุ่นหลังๆมากเลยค่ะ

วันนี้เราเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามก็ได้ความรู้กลับไปมากมายเลยค่ะ

ขอขอบพระคุณที่จัดทำโครงานนี้ขึ้นมาให้เราได้ศึกษาค้นคว้าเเก่พวกเรา......

ขอบคุณคะที่ให้ความรู้

มันดีมากค่ะๆๆๆๆๆๆจากต้มมาบบัว ออิอิอิอิอิอิอิอิอิอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ................................

มันดีมากค่ะๆๆๆๆๆๆจากต้มมาบบัว ออิอิอิอิอิอิอิอิอิอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ................................

ขอบคุณมากค่ะ

ดีค่ะ เกือบทำส่งไม่ทัน

แจ๋วๆๆๆๆๆๆๆๆ

จักเอากุ้งตายหาแล้ว

จักเอากุ้งตายหาแล้ว

จักเอากุ้ง

ไอ้ปัญาอ่อนเอ้ย ไอ้ฟุต

ไม่มีตัวแปรค่าที่เกี่ยวข้องเหรออค้ะ ^^"

ถ้ามีก็บอกกันด้วยน้ะค้ะ :' )

ต้องการค้ะ ๆ #

ถ้าไม่มีก็ช่วยคิดหน่อยยน้ะค้ะ ว่ามันคืออะไร ?

คิดไม่ออกค้ะ ! 5555

ขอบบคุนมากกน้ะค้ะ ได้ความรุ้เย่อะเรยยย 'xD

ทำให้ได้นะคัฟ

กระจอก ว๊ะ เจอกรุไหม 124/4 หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นคราชสีมา กรุคุมปากช่อง ค่วย กลุ่มกรุ เหมือน FBi เจอกรุได้ บ้านกรุขายลูกชิ้น อร่อยน๊ สาสมา ซื้อดิ ไม่อยากจะบอก ลูกชิ้นกรุทำมา จาก เนื้อได้โนเสาร์

ภถุ้เก่กก

เว้บนี้เป็นเว็บสำหรับผู้มีการศึกษาการแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมให้เหมาะกับคนที่มีความรู้ด้วยครับ

กรุส์ก้อผุ ศึกษาเหมือนกัลแต่กรุส์เทพพอ ที่จะด่ามุงไง กรุณาซื้อลูกชิ้นบ้านผมสิ คริ๊ๆๆๆ I Love ลูกชิ้น เว็บนี้เฉพาะขายสินค้า คัฟกิวีๆๆยึต

โหผมหาเพิ่งเจอ

เกือบไม่มีงาน ส่ง อิอิ

เกือบไปแล้วไหม ละ

เขียนยาว หาพ่oมุงหรoกรุส์ขี้เกียจจด บ้านยุไหร สาสบอกรุดิ กรุส์จะไป ขาย•••—ลูกชิ้นบ้านมุงไง กรุส์ขายลูกล๊ะ1000บาท เนื้ออย่างดี กระดูกไดโนสาว ผสมกระดูก ช้าง ทีหลังมุงเขียนสั้นด้วย กรุ จะไป แระ ขอไห้มุงซื้อลูกชิ้นกรุส์ด้วย บ๊ายๆๆ

ดีมากครับ มีเนื้อหาดี

เนื้อหาดีมากมายคะ ^^

very good

ดีมากเลย

 

ทำให้เรามีความรู้เรื่องดีๆๆ

 

 

ทำให้เรามีควายรู้

 

เนื้อหาดีใก

ดี

เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้งานจร้า

555+ เจ๋ง ไปเลย

ได้ความรู้มากมาย

เออ....เนื่อหาดีนะ

พอดีเราเข้ามาดูตัวอย่างโครงงาน

กระจ่างแก่สายตาเลยแหละจ้า

happy...happy...happy...valentine  dayจ้า

เนื้อหาดีมากๆๆๆเลยว่างๆๆๆจาแวะมาใหม่

ได้ความรู้มากๆๆๆ..รักนะฉึกฉึก

ขอบคุงมากค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ  

ขอบคุณมากเลยครับ  

อยากได้ตัวอย่างโครงงานเรื่องน้ำยากำจัดศัตรูพืช(จัง)เลย

 

ขอขอบคุณครับ.......

 

พิจิตร

ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้

ทำไมนายก.ไก่นิสัยไม่ดี เนื้อหาออกจะดี

พูดไม่เพราะ เค้าอุตส่าห์เอามาลงให้ก้อบุญเท่าไหร่แล้ว

เนือหาดีมากคราบ

ดีมาก เลยครับ

l6fpvf

ขอขอบคุณ

ทำดีจังเลยนะ  เข้ามาดูแล้วรู้ึกดีมักมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย

เจ๋งมั๊กๆ เลย

ทำดีแล้ว  ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดนะค่ะ  เป็นกำลังใจให้พวกหนู ๆ ค่ะ

ขอบคุณครับ

ดีมาก เพราะจะได้มีคนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ เก่งมากค่ะ

ทำได้อย่างเขาป่าวทำมาพูดดีสาสเอ๊ย ไอ้สาสก.ไก่

เนื้อหากระชับดีคับขอบคุณครับ จากเด็กเพชร...

ชอบมากการทำไร่นา อาจเป็นได้ความพอเพียง ค่ะ จากใบเตย

ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากเรย ^^

ขอบคุนมากเช่นกันคับ

เรื่องหาดีมากคับ เข้าใจง่ายผมชอบมากคับ

ขอบคูณคับดีมากเลย

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เยี่ยมสุดๆเลยยย ^^


โครงงานส่วนมากจะใช้วิธีกอปกันส่งแต่อยากให้ทุกคนนำโครงงานนี้เพื่อเป็นตัวอย่างเรียนรู้วิธีการทำฝึกเอาไว้เผื่อได้ทำวิทยานิพนธ์จะได้เข้าใจง่าย

adfาสัส

ผมทำไใ่ได้ตั่งแต่เดือนที่แล้วอะยากมากเบยคับ ขอลอกได้ปะอย่าดกรธนะ

 

แต่ก็ขอบคุนคับ

ชอบมาก

แอดิแิือืิทิทิทิ่ทมิทิทิทิทิืทิทิทิท

โครงงานนี้มีสาระเเละให้ความรู้เเก่น้องๆรุ่นหลังๆ มากเลยค่ะวันนี้เราเด็กนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ก็ได้ความรู้กลับไปมากมายเลยค่ะ ขอขอบพระคุณที่จัดทำโครงานนี้ขึ้นมาให้เราได้ศึกษาค้นคว้าเเก่พวกเรา