แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  

เอกสารประกอบการเรียนวิชา  ท 40216  การใช้ห้องสมุด  

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

หน่วยที่ 1  เรื่อง  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ            


 

คำชี้แจง    1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน

                   2.  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  X  ทับอักษร  ก  ข  ค  และ  ง  ในกระดาษคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.

ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้อันดับแรกที่ให้ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

 

ก.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น               

 

ข.  ศูนย์ข้อมูล                   

 

ค.  แหล่งสารสนเทศ                    

 

ง.  ห้องสมุด                         

2.

ห้องสมุดตรงกับคำใดในภาษาอังกฤษ

 

ก.  Librarian                          

 

ข.  Library                      

 

ค.  Libiory                                  

 

ง.  Libriary                        

3.

ห้องสมุดจัดเก็บและรวบรวมหนังสือ  วารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้อ่านใช้เพื่ออะไร

 

ก.  เพื่อผ่อนคลายความเครียด                                    

 

ข.  เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ                                                      

 

ค.  เพื่อศึกษาหาความรู้                                      

 

ง.  เพื่อความจรรโลงใจ                         

4.

ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ และมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

 

ก.  วัตถุประสงค์ของห้องสมุด            

 

ข.  ความสำคัญของห้องสมุด                                                

 

ค.  ความหมายของห้องสมุด                                   

 

ง.  ประเภทของห้องสมุด    

5.

เป็นห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน  คือห้องสมุดประเภทใด

 

ก.  ห้องสมุดโรงเรียน             

 

ข.  ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

 

ค.  ห้องสมุดประชาชน                   

 

ง.  ห้องสมุดเฉพาะ

6.

เป็นห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงาน  องค์การ  สถาบัน  สมาคม  บริษัท  คือห้องสมุดประเภทใด

 

ก.  ห้องสมุดโรงเรียน             

 

ข.  ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

 

ค.  ห้องสมุดประชาชน                   

 

ง.  ห้องสมุดเฉพาะ            

7.

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของห้องสมุดที่ดี                  

 

ก.  มีวัสดุการศึกษาประเภทต่างๆ ไว้บริการตลอดเวลา                  

 

ข.  มีบริการช่วยค้นคว้าและตอบคำถาม                                          

 

ค.  มีหนังสือมาก ๆ ไม่มีบรรณารักษ์ก็ได้          

 

ง.  จัดสถานที่สะอาดเรียบร้อย  จัดบริการแนะนำการอ่าน

8.

ห้องสมุดที่มีต่อบุคคลและสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม  สะสมความคิด  ช่วยประหยัดในการค้นหาความรู้  สร้างอาชีพให้คน  ตรงกับคำตอบในข้อใด

 

ก.  วัตถุประสงค์ของห้องสมุด            

 

ข.  ความสำคัญของห้องสมุด             

 

ค.  ประโยชน์ของห้องสมุด                                    

 

ง.  ประเภทของห้องสมุด                         

9.

คำตอบในข้อใดที่ถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของไทย                                 

 

ก.  ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง       

 

ข.  คัมภีร์พระไตรปิฏก         

 

ค.   หนังสือผูกใบลาน                

 

ง.  ไตรภูมิพระร่วง                    

10.

ชนชาติแรกที่บันทึกเรื่องราวลงบนแผ่นดินเหนียว  คือชนชาติใด

 

ก.  ชาวบาบิโลเนีย                                             

 

ข.  ชาวอียิปต์                                                            

 

ค.  ชาวสุเมเรียน                                  

 

ง.  ชาวเปอร์กามุม                                 

 


 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

เอกสารประกอบการเรียนวิชา  ท 40216  การใช้ห้องสมุด

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยที่ 1  เรื่อง  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ             

 


 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

 

 

ข้อ

คำตอบ

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10