ตอบคุณสำราญเรื่องบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน : คือใคร ? มีสิทธิแค่ไหนในประเทศไทย ?

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๓๓ น. มีอีเมลล์ส่งผ่าน [email protected] จากคุณ sumran โดย XXX@hotmail.com และใช้หัวเรื่องว่า “อยากรู้เรื่องสิทธิ” มาถึงอาจารย์แหววว่า  “คือผมอยากทราบว่าสิทธิของบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ว่ามีสิทธิอะไรบ้างในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย/ เช่นว่าไปไหนมาไหนซื้อรถ/บ้านได้หรือเปล่า...คืออีกมากมายที่เป็นสิทธิที่ควรจะนะคับจึ่งอยากขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบให้กระผมหน่อยนะคับขอขอบพระคุณไว้นะที่นี้เป็นอย่างสูงคับผม.....”

       เพื่อให้คำตอบนี้ เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือใคร ? แล้วจึงค่อยมาเรียนรู้ว่า บุคคลในสถานการณ์ดังกล่าวจะมีสิทธิอย่างใดในประเทศไทย ?

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือใคร ?

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ก็คือ บุคคลที่รัฐไทยรับฟังว่า ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้วว่า เป็นคนต่างด้าวก็ยังส่งกลับประเทศต้นทางไม่ได้ บัตรประเภทนี้จึงถูกออกให้บุคคลในสถานการณ์ดังกล่าวหลังจากการจัดทำทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้ใช้เป็นเอกสารรับรองตัวบุคคลในระหว่างรอการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายใหม่ หรือรอการส่งกลับออกนอกประเทศไทย

สาเหตุที่รัฐไทยยอมรับออกเอกสารรับรองตัวบุคคลให้บุคคลในสถานการณ์ข้างต้น ก็เพราะบุคคลดังกล่าวประสบปัญหาความไร้รัฐ หรือที่เรียกได้เต็มๆ ว่า “ไร้รัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personal State)” กล่าวคือ ไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ คนเข้าเมือง ตลอดจนการทะเบียนราษฎร

โดยกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐไทยหรือนานารัฐบนโลกจึงมีหน้าที่รับรองสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย (Recognition of Legal Personality) และโดยมาตรา ๓๘ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งรองรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศข้างต้น รัฐไทยจึงบันทึก “คนไร้รัฐ” ที่พบในประเทศไทยในทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎรประเภท ท.ร.๓๘ ก. ซึ่งทะเบียนประวัตินี้มีชื่อว่า “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หรือหากจะเรียกให้ครบถ้วนก็คือ “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร” และผลต่อมา ก็คือ การได้รับบัตรประจำตัวบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎรไทยที่มีชื่อว่า “บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร”

เอกสารที่รัฐไทยอาจออกในคนไร้รัฐ หรือ "บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน" ที่ได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ถูกกำหนดรูปแบบไว้ใน ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น  ผู้ที่ถือบัตรนี้จึงไม่ไร้รัฐ และเป็นบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีสิทธิอย่างใดในประเทศไทย ?

๑.           ในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนั้นไม่มีปัญหา

๑.๑.        มีสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

๑.๒.       มีสิทธิทางการศึกษา เรียนได้ จบได้วุฒิการศึกษา

๑.๓.        มีสิทธิได้รับรักษาพยาบาลได้  แต่ยังไม่ได้หลักประกันสุขภาพแบบบังคับ แต่อาจใช้หลักประกันสุขภาพทางเลือก

๑.๔.       มีสิทธิทำมาหาเลี้ยงชีพได้

๑.๕.       มีสิทธิเดินทางเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาล

๒.           สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายที่เหมาะสม

๒.๑.       หากมีข้อเท็จจริงฟังว่า มีสัญชาติไทย ก็ร้องขอพิสูจน์สัญชาติไทยได้

๒.๒.       หากมีข้อเท็จจริงว่า เป็นคนต่างด้าวที่อาจได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมาย ก็ร้องขอสิทธิดังกล่าวได้

๒.๓.       ในระหว่างที่ยังมีสถานะบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ก็ไม่มีสถานะของคนไร้รัฐแล้ว เพราะมีสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไทยแล้ว เพียงแต่ในขณะรอการกำหนดสิทธิในสถานะบุคคลที่เหมาะสมต่อไป ก็ยังมีสถานะเป็นคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้สิทธิอาศัยในประเทศไทยในพื้นที่ที่ได้รับการทำทะบียนประวัติ ก็คือ พื้นที่ที่ระบุในบัตร โดยสรุป มีสถานะเป็นราษฎรไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว แม้จะยังไร้สัญชาติและไร้สถานะคนเข้าเมืองที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๓.           สิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑.        มีสิทธิทำงาน แต่ต้องขออนุญาต และต้องไม่ทำอาชีพที่สงวนให้คนสัญชาติไทย

๓.๒.       มีสิทธิลงทุนประกอบธุรกิจ แต่ต้องขออนุญาต และต้องไม่ทำธุรกิจที่สงวนให้คนสัญชาติไทย

๓.๓.        มีสิทธิในทรัพย์สิน จึงซื้อเช่าหรือทำนิติกรรมตามกฎหมายเอกชนเกี่ยวกับทรัพย์สินได้ แต่ไม่อาจมีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

๓.๔.       ดังนั้น ซื้อบ้านได้ แต่ถือครองกรรมสิทธิในบ้านไม่ได้

๓.๕.       ซื้อรถได้ และถือครองกรรมสิทธิ์ในรถได้ เพราะรถมิใช่อสังหาริมทรัพย์ แต่ในความเข้าใจของสภาความมั่นคงแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยังมีปัญหาซึ่งในขณะนี้ มีข้อเรียกร้องของเอนจีโอให้มีการยกร่างกฎมายในระดับกฎหมายปกครองให้เป็นที่เข้าใจต่อสาธารณชน

๓.๖.        มีสิทธิในการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ แต่ต้องขออนุญาต

๔.          สิทธิในการเข้าร่วมทางการเมือง

๔.๑.       ไม่มีสิทธิเข้าร่วมทางการเมืองเลย

๔.๒.      ถ้าเข้าร่วม ก็จะมีโทษทางอาญาค่ะ  

๕.          สิทธิในการกระบวนการยุติธรรม

๕.๑.       มีสิทธิฟ้องคดีทั้งแพ่ง พาณิชย์ อาญา ปกครอง

๕.๒.      มีโอกาสถูกฟ้องเป็นจำเลยทั้งในคดีแพ่ง พาณิชย์ และอาญา แต่ก็มีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค กล่าวคือ อาจร้องขอทนายความจากศาล ศาลต้องรับฟังคำให้การแก้ฟ้องอย่างเท่าเทียมกับคนที่มีสัญชาติ

๕.๓.       จะถูกจำคุกเพราะไม่ชำระหนี้ทางสัญญาไม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#People-Managementความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
โหย่ว เซียมราย
IP: xxx.230.68.11
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ผมอยากรู้ว้าตอนนี้ผู้ที่ถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถสอบใบขับขี่รถต่างๆได้ไหม?ครับ

แอม
IP: xxx.96.247.84
เขียนเมื่อ 

หนูใช้บัตร“บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เหมือนกัน ไม่มีใบแจ้งเกิด แต่พ่อแม่ที่ระบุในใบที่มีเป็นสัญชาติไทยมีทุกอย่างครบเป็นคนไทยสมบรูณ์ พี่น้องก้อไทย แต่มีหนูคนเดียวที่ไม่ได้แจ้งเกิดเพราะโดนเก็บมาเลี้ยง แบบนี้จะสามารถทำบัตรประชาชนได้ไหมค่ะ

เจี๊ยบ
IP: xxx.29.179.209
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูได้บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนตั้งแต่ม.2แต่ตอนนี้หนูคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงทั้งเรื่องที่เรียนใกล้จบป.ตรีแล้ว แต่ไร้ซึ่งสัญชาติไทย และปัจจุบันก้อทำงานไปด้วยทำของของโรงเรียนรัฐด้วย หนูพอจะมีทางขอสัญชาติได้ไหมคะ หนูควรทำเช่นไรที่จะพอมีทางได้สัญชาติบ้างคะ ทั้งที่หนูเกิดประเทศไทย มีทั้งบ้านเลขที่ แต่ไม่มีสัญชาติ

charee
IP: xxx.77.193.224
เขียนเมื่อ 

ผมขอถามครับอาจารย์ บัตรหหัว0 หรือว่า บัตรคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนนี้สามารถทำใบขับขี้ได้ไหมครับ

่jukkim
IP: xxx.98.4.200
เขียนเมื่อ 

ครับ ผมอยากทราบว่า ตอนนี้ ผมเรียนอยู่ ปวช 3 แล้ว แต่เอกสาร ของผมที่ใช้เรียน ใช้แต่ทะเบียนบ้าน สีเหลือง ตอนที่ไปติดต่อ เขาบอกว่า ทะเบียนบ้านนี้ถูกยกเลิกแล้ว แต่ผม พึ่ง มารู้ตอน ปี 3 แต่ผม จะต่อ ปวส แต่ ทะเบียนบ้าน ผม ถูกยกเลิกโดยปริยาย บัตรผม ก็ไม่มี มีแต่ ทร 38/1 ผมเรียน มาตั้งแต่อนุบาล เพราะผมไม่ค่อยมีคาวมรู้ด้านนี้ผมจึงไม่รู้จะเริ่ม จากตรงไหนดี ผมเป็นพม่า ผมโตเมืองไทย ผมรักเมืองไทย แต่ตอนนี้เอกสาร ของผมม แทบจะไม่มีอะไรเลย ......... ได้ยินว่า ต้องกลับไป ที่บ้าน หรือ ประเทศพม่าแล้วขอวิซ่า นศ เพื่อมาเรียน ในไทย แต่ผม จะสามารถ เรียนปวส เหมือนเดิมได้รึป่าว แล้ว วีซ่า นศ สามารถทำงานในไทยเหมือนคนไทยทั่วไป รึป่าว ครับบบ ขอความกรุณาตอบด้วยครับผมหนักใจมาก ไม่รู้จะอธิบายยังไง

รุ่งทิพย์. ย่างอรุณรุ่ง
IP: xxx.96.184.68
เขียนเมื่อ 

สสวัสดีค่ะ. หนูชื่อติ๊กค่ะ หนูอยากรู้ว่่าพ่อหนูเป็นคนไทยแม่หนูเป็นพมาและตอนนี้หนูก็ถือบัตร10ปี หนูจะขอสิทธิเป็นคนไทยได้รึึึเปล่าคะ

สวัสดีครับ ผมชื่อ ชลิฎ ครับ เกิดที่ประเทศไทย อ.แม่สอด จ.ตาก ถือบัตร บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนครับ พ่อแม่ เสียชีวิตแล้ว ก่อนเสียชีวิต พ่อและแม่ ไม่มีบัตร แสดง สถานะอะไรเลยครับ ผมอายุ 28 ปีแล้วครั บ เรียนจบระดับ ปริญญาตรี ตอนนี้ผมได้สมรส กับภรรยาผมมาเป็นระยะเวลา 2ปี แล้ว ภรรยาผมเป็นคนไทยครับ ผมอยากทราบ ผมสามารถจะจดทะเบียนสมรสกับภรรยาผมได้ไมครับ

โบ๊ท
IP: xxx.87.124.92
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติถามหน่อยนะครับ บัตรหัว 0 ถ้าจะขอข้ามเขต จากอำเภอหนึ่งเพื่อที่จะหาญาติและอยู่สักพัก ในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร คือไม่ไดไปทำงานครับ สมมุติว่า6เดือน ครับ ขอขอบคุณครับ

น้ำ
IP: xxx.4.90.190
เขียนเมื่อ 

หนูถือบัตรเลข0
กำลังดำเนินเรื่องของสัญชาติไทย แต่ไม่ได้สักที พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยพี่น้องก็มีหมดคะ หนูเลยตรวจ DNA กับพี่ชาย และพาญาติมาสอบปากคำให้ข้อเท็จจริงว่าหนูเกิดที่ไทยจริงๆเป็นคนไทย(ยายเป็นคนทำคลอดให้คะ)ตอนนี้กำลังรอผลอยู่ แต่ยังไม่ตอบกลับมา หนูอยากทราบว่าหนูจะต้องทำอะไรอีกมั้ย เพราะตอนนี้หนูจบผู้ช่วบพยาบาลและไปสมัครงานไว้ที่โรงพยาบาลอยากทราบว่าหนูจะมีสิทธิ์ทำงานในโรงบาลได้ไหมคะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะอาจารย์

ชลิตา
IP: xxx.48.42.243
เขียนเมื่อ 

ขอถามอะไรหน่อยนะคะอาจารย์คือพ่อของหนูเป็นคนที่ถือบัตร10ปีไร้สัญชาติแต่แม่ของหนูเป็นคนไทยหนูก็มีสัญชาติไทยพ่อหนูอยู่เมืองไทยตั้งแต่หนูยังไม่เกิดหนูอยากรู้ว่าพ่อหนูจะมีโอกาสได้รับสัญชาติเป็นคนไทยไหมค่ะ

พริก
IP: xxx.53.101.174
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคือหนูอยากทราบว่าปี2558นี้รับขอสัญชาติไทยอีกมั้ยค่ะช่วยตอบหนูหน่อยน่ะค่ะหนูเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้เลยค่ะช่วงนี้การเมืองคุม .คสช. ตอนนี้ขอสัญชาดิไทยได้มั้ยค่ะอยากรู้จริงๆค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

ต้อม
IP: xxx.204.248.142
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถึงข้อ 2.1 ว่าหากผมมีแฟนเป็นคนไม่มีทะเบียน แล้วไปขอทำบัตรเลข 0 และ (เขามีญาติที่มีบัตรประชาชน 1 คน แต่ได้มาจากการเป็นนักศึกษา)
- อยากถามว่าหากแฟนผมมีบัตรเลข 0 แล้วสามารถเอาความเกี่ยวเนื่องในการสืบสายเลือดเดียวกันกับคนที่มีบัตรประชาชนในกรณีข้างต้น เขาแฟนผมสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนได้ไหมครับ


ขอบคุณครับ

จารุมาศ
IP: xxx.24.84.3
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ หนูอยู่ประเทศไทยมาประมาณ10ปีคะ ตอนนี้เรียนอยู่ม.2แล้วแต่ยังไม่มีบัตรประชาชนหรือบัตรอะไรเลย คือหนูอยากจะเรียนให้จบแล้วหาทำ แต่ว่าไม่มีบัตรอะไรที่จะยืนยันตัวตนเลยคะ ตัวหนูไม่หลักฐานการเกิดหรือใบอะไรเลย อยากที่จะทำบัตรประชาชนต้องทำอย่างไรบ้างค

สอง
IP: xxx.29.176.239
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าผมมีแฟนเป็นคนไทยนะครับแล้วผมแต่งงานกับเขาได้หรือเปล่าครับเขามีบัตรประชาชนไทยแต่ผมมีแต่บัตรเลข0..ต้องทำอย่างไรครับ

เมย์
IP: xxx.172.74.200
เขียนเมื่อ 


หญิง
IP: xxx.47.0.226
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูถือบัตรหัว6ค่ะ ตอนนี้กำลังโอนเป็นบัตรต่างด้าวอยู่ค่ะ หลังจากได้บัตรต่างด้าวแล้ว หนูมีโอกาสจะได้บัตรประชาชนไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

แปง
IP: xxx.98.240.152
เขียนเมื่อ 

ถ้าอยู่ครบ10ปี แล้วเขาให้เปลี่ยนบัตร จะได้หัวอะไร

หรือยังเป็นหัว ศูนย์ เหมือนเดิม ครับ ช่วยตอบหน่อยคับ สำคัญวำหรับผมมาก

ขอบคุณครับ

นายวงศ์ษา
IP: xxx.4.201.170
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมชื่อนายวงศ์ษา อยากทราบว่า บัตรแบบนี้ สามารถทำใบขับขี่ได้ไหมครับ

Dongta yodsuwan
IP: xxx.101.245.112
เขียนเมื่อ 
นายตะวัน
IP: xxx.121.68.211
เขียนเมื่อ 

สวัดดีครับผม ผมอยากทราบว่าบัตร์หัว0นี่ขอย้ายออกนอกพื้นที่ได้มัยครับ?

ก็คือว่าบ้านเดิมที่ถือบัตร์หัว0อยู่แม่ฮองสอนแต่ตอนนี่ได้มามีครอบครัวอยู่ที่เชียงราย(เพราะมาอาใสอยู่กับแฟนแฟนเป็นคนเชียงราย)ก็คือผมต้องไปขอใบอนุยาตออกนอกพื้นที่ทุกๆสามเดีอนชื้ผมอยากทราบว่าผมจะขอเปรื่ยนที่อยู่อาใสหรือขอย้ายที่อยู่เดิมจะได้มัยครับ?ถ้าได้ผมต้องทำเช่นไรและไปยื่นขอที่ไหนช้วยตอบทีครับ ขอคุณมากครับผม

น.ส.อ๊าม ลงแก้ว
IP: xxx.47.134.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูคนนึ่งที่ถือบัตหัว0หนูมาจากพม่าตั้งแต่เด็กหนูเรียนตั้งแต่ป.1จนตอนนี้หนูหนูจะจบม.6แล้วค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูเนี่ยมีสิทขอสัณชาติได้ที่ไหนบ้างค่ะใน.ทร14/1ระบุไว้ว่าชื่อบิดาไม่มีค่ะมีแต่ชื่อแม่และชื่อแม่ก็ไม่มีนามสกุลและตอนนี้แม่ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยส่วนพ่อหนูก็ไม่รู้ว่าเค้าอยู่ที่ไหนและบ้านที่หนูปัจจุบันเป็นห้องเช่าค่ะส่วนบ้านที่อยู่ในบัตอะค่ะหนูยังไม่ทราบเลยว่าเป็นบ้านใครในบัตไม่มีวันเกิดมีแต่พ.ศ.เกิดค่ะบัตหนูจะหมดปี60ค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะสามารถต่อได้มั้ยค่ะและหนูจะขอสัณชาติได้ที่ไหนค่ะและก็ต้องทำยังไงบ้างค่ะเพราะเวลาหนูกลับบ้านทีไรโดนปรับทุกครั้งเลยค่ะหนูอยากเป็นคนไทยเต็มตัวอะค่ะบัตหนูอะค่ะอยู่ทีเขตทวีวัตนากรุงเทพมหานครค่ะได้โปรดนะค่ะชวยตอบคำถามหนูด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

ลิต้า
IP: xxx.26.235.110
เขียนเมื่อ 

ฟังเรื่องราวแล้วมันน่าเศร้า. ลิต้าคนนึงที่ขึ้นชื่อว่าบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร

มองไปทางไหนก้อมืดไปหมด

ดาว
IP: xxx.88.22.247
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูมีเรื่องอยากปรึษาค่ะหนูเป็นคนพม่าแต่มาเรียนในไทยตอนนี้หนูจะเรียนจบป.ุ6แล้วหนูอยากไปเรียนต่อรร.รัฐบาล แต่หนูไม่มีบัตรอะไรเลยค่ะบัตรหัว0ก็ไม่มีแต่หนูใช้นามสกุลของน้าหนูค่ะ น้าหนูมีบัตรหัว 0หนูอยากได้บัตรหัว0ค่ะหนูต้องทำยังไงบ้างค่ะ หนูได้ไปปรึกษาาคุณครูครูบอกว่าต้องรอคำสั่งจากทางอำเภอค่ะเพราะหนูมีเพื่อนอยู่หลายคนที่เขามีบัตรหัว0เขาก็ได้ใบอะไรไม่รู้จากรร.แล้วนำไปทำบัตรหัว0ค่ะหนูอยูรร.มาหลายปีแล้วหนูรอแ่ต่ยังไม่ได้เลยค่ะ หนูขอคำปรึกษาหน่อยน่ะค่ะพ่อแม่หนูก็เสียชีวิตไปหมดแล้วค่ะหนูอยู่กับพี่ชาย และน้าค่ะฐานะครอบครัวก็ไม่ดี หนูอยากเรียนต่อตอนนี้หนูเรียนอยู่รร.เอกชนอยู่ค่ะ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายค่ะหนูอยากได้บัตรค่ะ เพราะตอนนี้ มีการรับสมัครสอบข้อสอบ สสวท.เขาบอกว่าต้องมีบัตรประชาชนหนูอยากสอบดูค่ะ

หนูขอความช่วยเหลือหน่อยนะค่ะ หนูขอขอบคุณมากๆค่ะ


นาย เบน แซ่เฮง
IP: xxx.230.84.166
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่า ในเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องการศึกษา มีโอกาสได้รับการศึกษาถึงระดับไหน และ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถสมัครงานได้ที่สถานประกอบการต่างๆได้ ตามความสามารถ ที่ได้ศึกษามาหรือเปล่า..ขอบคุณครับ

พอดีเขามาจ้างแม่เลี้ยงเด็กตั้วแต่เกิดแล้วไม่มาเอาเลี้ยงจนโตแล้วไม่มีเอกสารใดๆทำเรื่องมีบัตรให้แต่ก็ได้แค่บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข0ตอนนี้เรียนจะจบม.3แล้วแต่ร.ร.บอกว่าออกใบปพ6ไม่ได้เพราะเลข0ขึ้นต้นอยากทราบว่าต้องทำไงแล้วน้องจะเรียนต่อได้ไหมคะช่วยตอบด้วยค่ะและบัตรเพิ่งได้มาตอนปี54ค่ะ


นายธูป มานะ
IP: xxx.46.46.170
เขียนเมื่อ 

คือผมอยากทราบว่าถ้ายืนขอสัญไทยต้องมีเอกสารอะไรบ้างคับตอนนี้ผมได้บัตรผู้ไม่มีสถานนะทางทะเบียนและไม่ได้แจ้งเกิดขอคำตอบด้วยคับผมอยากเป็นคนไทย

ฟาง
IP: xxx.172.15.106
เขียนเมื่อ 

สามารถทำใบขับ

ขี่ได้มั้ยคะ

นางสาว นิ้ง ลุงมาด
IP: xxx.237.135.177
เขียนเมื่อ 


สวัสดีค่ะ หนูชื่อนิ้งค่ะ อายุ17 ค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่กรุงเทพ ได้บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ค่ะ เกิดที่อ.เวียงแหง มีใบเกิดพ่อแม่มีบัตรสีชมพูเลข6 แต่หลายปีก่อนใบเกิดรุ่นหนูถูกจำหน่ายค่ะเลยมาสำรวจทำบัตรนี้แทน ค่ะ ทำเรื่องขอมาตรา7ทวิ ขอสัญชาติหลายครั้งแต่การดำเนินงานเป็นไปได้ยาก และไม่มีผลเลยค่ะ เพราะเอกสารหนู และ รัฐบาลไทยยังมีปัญหาการปกครองคงยากที่จะมาเร่งรัดกำหนดสถานะบุคคลค่ะ แต่หนูอยู่ยากจริงๆค่ะ ทุกวันนี้กลมกลืนกับประเทศนี้ไปแล้วค่ะ ตั้งแต่เกิดอยู่ที่นี่ เรียนที่นี่ ทำงานที่นี่ อยู่กับสังคมประเทศนี้ ร้องเพลงชาติไทยทุกวัน ตั้งแต่ เด็ก รู้เคารพ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของไทย แต่ไม่สามารถมีสิทธิทำได้เล เป็นบุคคลดีเสมอ เรื่องเรียนแม้รู้ว่ายากลำบากแต่ก็ทำงานหาเงินส่งเสียตัวเอง ทั้งที่ไม่สามารถเข้าทำงานดีๆกับบริษัทได้ หนูมีความฝัน ความคิดที่อยากจะทำ หนูรู้ตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่สามารถมีสิทธิทำได้เลย วอนพี่ๆช่วยหน่อยค้ะ ยิ่งเดือนหน้าหนูครบ18 แล้ว คงยากมากขื้นค่ะ ผิดที่หนูเลิอกเกิดไม่ได้ และ เลือกที่จะทำไม่ได้เลย.ค่ะ

สวัสดีค่ะ หนูชื่อนิ้งค่ะ อายุ17 ค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่กรุงเทพ ได้บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ค่ะ เกิดที่อ.เวียงแหง มีใบเกิดพ่อแม่มีบัตรสีชมพูเลข6 แต่หลายปีก่อนใบเกิดรุ่นหนูถูกจำหน่ายค่ะเลยมาสำรวจทำบัตรนี้แทน ค่ะ ทำเรื่องขอมาตรา7ทวิ ขอสัญชาติหลายครั้งแต่การดำเนินงานเป็นไปได้ยาก และไม่มีผลเลยค่ะ เพราะเอกสารหนู และ รัฐบาลไทยยังมีปัญหาการปกครองคงยากที่จะมาเร่งรัดกำหนดสถานะบุคคลค่ะ แต่หนูอยู่ยากจริงๆค่ะ ทุกวันนี้กลมกลืนกับประเทศนี้ไปแล้วค่ะ ตั้งแต่เกิดอยู่ที่นี่ เรียนที่นี่ ทำงานที่นี่ อยู่กับสังคมประเทศนี้ ร้องเพลงชาติไทยทุกวัน ตั้งแต่ เด็ก รู้เคารพ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของไทย แต่ไม่สามารถมีสิทธิทำได้เพราะกฏหมายใหม่ไม่ได้ครอบคลุม บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นบุคคลดีเสมอ เรื่องเรียนแม้รู้ว่ายากลำบากแต่ก็ทำงานหาเงินส่งเสียตัวเอง ทั้งที่ไม่สามารถเข้าทำงานดีๆกับบริษัทได้ หนูมีความฝัน ความคิดที่อยากจะทำ หนูรู้ตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่สามารถมีสิทธิทำได้เลย วอนพี่ๆช่วยหน่อยค้ะ ยิ่งเดือนหน้าหนูครบ18 แล้ว คงยากมากขื้นค่ะ ผิดที่หนูเลิอกเกิดไม่ได้ และ เลือกที่จะทำไม่ได้เลย.ค่ะ

เขียนเมื่อ 

คุณนิ้ง ลุงมาด เรียนที่ไหนคะ

ปััจจุบันนิ้งเรียนอยู่วิทยาลัยเทคโนโยีพณิชยการราชดำเนินค่ะ ในชั้นปวช.ปี2 ระบบทวิภาคี เรียนด้วยทำงานด้วย ฝึกงานของบริษัทเซ็นทรัลเร็สเตอรองส์กรุ้ป แบรนด์เคเอฟซีค่ะ มีข้อสงสัยที่นิ้งเข้าบริษัทนี้ได้เพราะนิ้งได้เรียนศีกษาสงเคราะห์มาค่ะ ซึ่งเขาจะรับเด็กเหล่านี้ นิ้งจะแปลกกว่าคนอื่นเขาค่ะ นิ้งมีความเสี่ยงอยู่ดี จริงไหมค้ะ

รบกวนหน่อยนะคะอาจารย์

ชิงชิง
IP: xxx.237.136.17
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนถามอาจารยน่อยน่ะค้ะว่าบัตรหัว0ขึ้นเครื่องบินจากเชียงรายใปพัทยาใด้ใม . ต้องทำยังใงถึงจะขึ้นเครื่องใด้ . ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ่าง .ขอบคุนน้ะค้ะ

วรรณ์
IP: xxx.108.108.195
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูรบกวนถามอาจารย์หน่อยนะค่ะ คือแม่หนู,พี่ชายหนูและหนูทุกคนมีชาติไทยแต่ น้องชายหนูเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะถ้าหนูจะขอพิสุจน์สัญชาติไทยให้น้องชายได้เปล่าค่ะแต่กรณีขอหนูมีปัญหาดังนี้ค่ะ แม่หนูเสียชีวิตและน้องชายหนูก็ไม่มีใบเกิด และหนูกับน้องชายก็คนละพ่อคะหนูจึงอยากสอบถามอาจารย์คะว่าหนูสามารถที่จะขอสัญชาติให้น้องได้ด้วยวิธีไหนคะ รบกวนอาจารย์ช่วยหนูหน่อยคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ

แนน
IP: xxx.145.78.147
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ พอดีมีเรื่องสอบถามค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีครอบครัวหนึ่งมาสมัครงานที่ร้านอาหารของหนู แต่ทั้ง 3 คน พ่อแม่ลูก ไม่มีเอกสารอะไรสักอย่างเลย ไม่มีทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว สูติบัตร จึงไม่มีใครกล้าจ้างงาน เค้าบอกว่าเป็นคนดอยแต่ไม่รู้พ่อแม่อยู่ไหน เค้าอยู่มากับคนในหมู่บ้านจนโตมีครอบครัว เมื่อก่อนทำงานกรรมกรแต่ตอนนี้ตำรวจตรวจเคร่งมากจนไม่มีใครกล้าจ้างเค้าค่ะ เค้าเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ลูกเค้าก็ยังไม่ถึงขวบเลย ลูกป่วยเค้าก็ไม่มีเงินรักษาลูกเพราะไม่มีงานทำ ถ้าเป็นแบบนี้พอจะทำบัตรไร้สัญชาติได้มั๊ยค่ะ เพราะอย่างน้อยมีบัตรก็สามารถทำงานได้บ้าง แต่ติดตรงที่ว่าไม่มีเอกสารอะไรเลยอ่ะค่ะ อาจารย์พอมีคำแนะนำบ้างมั๊ยค่ะ เห็นแล้วก็อดสงสารลูกเล็กๆของเค้าไม่ได้อ่ะค่ะ แต่เราจะรับทำงานก็กลัวอ่ะค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ

เขียนเมื่อ 

ก็ต้องถามความเป็นมากันล่ะค่ะ ถ้าตั้งบ้านเรือนอยู่ในประเทศไทย ก็พาไปคุยกับหัวหน้าเขต/นายอำเภอ แต่ก็อาจเจอคนไม่รู้เรื่องเหมือนกัน ลองถามความเป็นมาเถอะค่ะ


ศิริพงษ์
IP: xxx.237.11.121
เขียนเมื่อ 

แฟนผมมีใบนี้เหมือนกัน จะทำไงให้ได้บัตรประชาชนคบ

นภาภัทร มีศรี
IP: xxx.158.26.90
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจาร์ยแหววค่ะ หนูชื่อ อร ค่ะ หนูได้ส่งอีเมล์ไปให้อาจาร์ยหนูรบกวนอาจาร์ยช่วยดูและพิจารณาเรื่องของหนูด้วยนะค่ะ หนูหมดหนทางแล้วจริงๆค่ะ ท้อด้วย ทั้งที่สู้มาตลอด 28ปี ช่วยหนูด้วยนะค่ะ

yuangkam
IP: xxx.230.209.90
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะอาจารย์แหวว หนูชื่อ ยวงคำ อุ่นแก้วค่ะ มีบัตรหัว0 หรือไม่มีสถานะทางทางทะเบียนนี่แหละค่ะ ตอนนี้หนูศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาเชียงรายค่ะ เป็นสายอาชีพ หนูอยากรู้ว่า ถ้าจบไปหนูมีสิทธิได้รับวุฒิจบการศึกษาใช่ไหมค่ะ แล้วอีกอย่างหนูอยากทำใบขับขี่ค่ะ ไม่ทราบว่าทำได้หรือเปล่า เพราะหนูต้องขับขี่ไปเรียนไปทำงานทุกวันเลยค่ะ บัตรหนูทำตั้งแต่ปี2551 จนตอนนี้2558 7ปีแล้วค่ะ ถ้าครบ10 ปี มันหมายความว่ายังไงค่ะ จะเกิดอะไรขึ้น แล้วหนูสามมารถมีบัตรประชาชนคนไทยได้ไหมค่ะ ลำบากมากเลยค่ะ ที่บ้านก็ยากจน มีหนูคนเดียวที่อ่านออกเขียนได้ หนูต้องทำยังไงบ้างค่ะถึงจะได้บัตรประจำตัวประชาชนไทย ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
เคน
IP: xxx.229.75.111
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้อยากเข้าเรียนที่ ม.มหิดล ครับ แต่สถานะตอนนี้คือ ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนครับ อยากสอบถามว่าเราสามารถสมัครเข้าเรียนได้มั้ยครับ? รบกวนสอบถามหน่อยครับอาจารย์ ขอบคุณครับ


ฝุ่นค้าา
IP: xxx.229.107.35
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค้าา

ถ้าถือบัตรไร้รัฐจะทำบัตรประชาชนได้ไหมค้าา

กร
IP: xxx.46.228.171
เขียนเมื่อ 

สวัสดิ์ดีคับผมชื่อกรคับ อยากทราบว่าคนไม่มีสถานะทางทะเบียน สามารถขอเป็นบุตบุญธรรมได้ไหมคับ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณยวงคำเรื่องการจัดการอุปสรรคในชีวิตของคนต่างด้าวไร้สัญชาติในประเทศไทย

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

---------

คำถาม

---------

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ คุณยวงคำได้ตั้งคำถามผู้เขียนผ่านโกทูโน[1] ว่า

“สวัสดีค่ะอาจารย์แหวว หนูชื่อ ยวงคำ อุ่นแก้วค่ะ มีบัตรหัว 0 หรือไม่มีสถานะทางทางทะเบียนนี่แหละค่ะ ตอนนี้หนูศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาเชียงรายค่ะ เป็นสายอาชีพ หนูอยากรู้ว่า ถ้าจบไปหนูมีสิทธิได้รับวุฒิจบการศึกษาใช่ไหมค่ะ

แล้วอีกอย่างหนูอยากทำใบขับขี่ค่ะ ไม่ทราบว่าทำได้หรือเปล่า เพราะหนูต้องขับขี่ไปเรียนไปทำงานทุกวันเลยค่ะ

บัตรหนูทำตั้งแต่ปี 2551 จนตอนนี้2558 7 ปีแล้วค่ะ ถ้าครบ 10 ปี มันหมายความว่ายังไงค่ะ จะเกิดอะไรขึ้น แล้วหนูสามารถมีบัตรประชาชนคนไทยได้ไหมค่ะ ลำบากมากเลยค่ะ ที่บ้านก็ยากจน มีหนูคนเดียวที่อ่านออกเขียนได้ หนูต้องทำยังไงบ้างค่ะถึงจะได้บัตรประจำตัวประชาชนไทย ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

----------

คำตอบ

---------

เป็นอีกคำถามหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจที่ให้เวลาในช่วงนี้ที่จะสร้างบรรยากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ประสบปัญหาความไร้สัญชาติ

เมื่อเดือนก่อน ผู้เขียนก็บันทึกถึงแรงงบันดาลในทิศทางนี้ไปแล้ว[2] และคิดว่า จะนับหนึ่งกับการชักชวนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอุปสรรคในชีวิตของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

เราอาจสรุปได้ว่า คุณยวงคำถามมา ๓ คำถาม กล่าวคือ (๑) เรียนจบจะมีวุฒิการศึกษาไหม ? (๒) จะทำใบขับขี่ได้หรือไม่ ? และ (๓) เมื่อไหร่จะมีบัตรประชาชน ?

สำหรับคำถามแรก ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษานั้น ผู้เขียนก็ตอบได้ว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิทางการศึกษา ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ เป็นหน้าที่ของโรงเรียนตามกฎหมาย ดังนั้น หากวิทยาลัยปฏิเสธสิทธิของคุณก็โปรดร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะการปฏิเสธสิทธิดังกล่าวก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างแน่นอน

สำหรับคำถามที่สอง ซึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ในการทำใบขับขี่ อันเป็นนวตกรรมทางกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ถนน โดยหลักกฎหมายสากล ทุกคนที่ขับขี่ในถนน ก็ควรจะมีใบขับขี่ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่จะขับขี่อย่างปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนคนอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยทัศนคติที่ไม่ชัดเจนของกรมการขนส่งทางบก รวมตลอดถึงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ฝ่ายแรกมีหน้าที่ตรวจสอบศักยภาพการในการขับขี่ของมนุษย์บนท้องถนนในประเทศไทย โดยการจัดสอบเพื่อออกใบอนุญาตในการขับขี่ และฝ่ายหลังที่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศไทย จึงมีนโยบายที่ปฏิเสธการทำใบขับขี่ของคนไร้สัญชาติบางกลุ่มที่อาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะคนไร้สัญชาติที่ถูกบันทึกในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.๓๘ ก) และถือเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ๐ ดังนั้น หากนโยบายนี้ยังคงอยู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดเชียงรายก็จะไม่ยอมรับคำขอทำใบขับขี่ของคุณยวงคำ อันเป็นเหตุให้คุณยวงคำต้องขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่และเสี่ยงกับการถูกจับหรือเรียกรับเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ เราที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ก็คงตระหนักได้ว่า การขนส่งสาธารณะในต่างจังหวัด รวมถึงจังหวัดเชียงราย ไม่มีความสะดวก หรืออาจไม่มีเลยด้วยซ้ำไปในบางพื้นที่ ทางแก้ไขในเรื่องนี้ ก็คือ การกลับไปที่สาเหตุ ก็คือ ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและสร้างช่องว่างในการเรียกเก็บเงินโดยมิชอบดังกล่าวของฝ่ายที่มีนโยบาย ดังนั้น จึงควรจะเอาประเด็นนี้มาทำความเข้าใจกับหัวหน้าของทั้งสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ (๑) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ (๒) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้เขียนขอแนะนำให้คุณยวงคำเขียนหนังสือไปเสนอแนะให้สื่อมวลชนทำสารคดีเรื่องความยากลำบากของคนไร้สัญชาติในการขับขี่เพื่อเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยไม่มีใบขับขี่ การเข้ามาของสื่อมวลชนก็จะดึงความสนใจของหน่วยงานทั้งสองมาสร้างนโยบายใหม่สำหรับเรื่องนี้

สำหรับคำถามสุดท้ายในเรื่องของสิทธินัตรประชาชนที่แสดงสิทธิในสัญชาติไทย ผู้เขียนคงตอบไม่ได้ เพราะคุณยวงคำไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจุดเกาะเกี่ยวของคุณยวงคำและประเทศไทยเลย จึงขอให้คุณตอบกลับมาอีกครั้งว่า (๑) คุณเกิดที่ไหน ? เมื่อไหร่ ? (๒) บิดาของคุณถือมีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐใด ? และข้อมูลในทะเบียนราษฎรนั้นระบุว่า บิดามีสถานะเป็นคนสัญชาติของประเทศไหน ? และ (๓) มารดาของคุณถือมีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐใด ? และข้อมูลในทะเบียนราษฎรนั้นระบุว่า บิดามีสถานะเป็นคนสัญชาติของประเทศไหน ? ขอให้ตระหนักว่า จุดเกาะเกี่ยวดังกล่าวจะนำไปสู่การกำหนดสิทธิในสัญชาติของคุณยวงตา ขอโปรดรีบตอบกลับมานะคะ[1] https://www.gotoknow.org/posts/314147?3035263

[2] พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สานฝันคนไร้สัญชาติในสถาบันการศึกษาไทยโดยการเพิ่มโอกาสสร้างคุณภาพชีวิต, เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10153669124253834

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณเคน

สมัครได้ค่ะ กฎหมายไทยรองรับว่าสิทธิทางการศึกษา เป็นสิทธิมนุษยชน

อยากทราบเหมือนกันว่า มหิดลจะรับเข้าเรียนไหมคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณฝุ่นค้า

"บัตรคนไร้รัฐ" เป็นอย่างไรคะ เอามาให้ดูหน่อย

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณกร

สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวบุญธรรมเป็นสิทธิมนุษยชนทางแพ่งค่ะ

เข็ม
IP: xxx.46.6.88
เขียนเมื่อ 
  1. อยากรู้ว่าบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนขอสัญชาติได้หรือเปล่าค่ะ
บอย
IP: xxx.109.151.179
เขียนเมื่อ 

ทำไมมันได้อยากได้เย๊นเหลือเกินครับทำไมไม่ออกกฎแบบว่าไครก็ได้ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย20หรือ25ปีขื้นไปก็เอาเอกสารไปแสดงตัวที่อำเภอก้ทำบัตรได้เลย ครับ แบบนี้จะดีต่อทุกคนมากๆเลยครับจะได้ไม่ต้องไปโดนผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัคอหลอกกินเงินไปวันๆผมเสียตังไป5-6หมื่นยังไม่ได้เลยมาอยู่ไทยก็23ปีแล้วครับอยู่มาตั่งแต่3ขวบจงโตก็เป้นเหมือนคนไทยคน1อะครับๆแต่เสียดายอนาคตไม่ก้าวหน้าเพราะบัตรนี้แหละครับฝันอยากทำไรก็ทำไม่ได้แต่คิดๆแล้วท้อๆมากๆครับท้อจงเคยลงมือฆ่าตัวตายมาแล้วแต่มีคนเห็นเลยมาช่วยๆไว้เลยรอด

วิน
IP: xxx.46.135.160
เขียนเมื่อ 

ขอถามน้อยคับ ถ้าจะเปิดร้านขายขอวต้องขอเอกสารอะไรบ้างคับ ถือประจำตัวบุคลที่ไม่มีสถานนะทางเบียงคับ

หลี
IP: xxx.55.67.12
เขียนเมื่อ 

ทำใบขับขี่ได้ไหม่คับ

กระรอก
IP: xxx.58.255.27
เขียนเมื่อ 

เรียบจบ ปวส. มีบัตรเลข ๐ ทำงานไรได้บ้างคะ แล้วจะขอสัญชาติไทยได้มั้ย

ศิริวรรณ
IP: xxx.237.130.127
เขียนเมื่อ 

เกิดที่ไทย โรงบาลไทย อยู่ไทยมา20ปี แล้ว ปีสาวหนูอยู่มา 26 ปีแล้วยังไม่ได้บัตไทยเลย กว่าจะมีเรื่องมาให้ทำแต่ละทีก็นาน ไปทำก็ยังไม่ได้ ปีชายแม่ กับน้องชายแม่ได้บัตไทยแล้ว บ้านหนูยัฃไม่ได้ จะเรียนก็รำบาค บัตก็ไม่เหมือนคนอื่นอายเค้าต้องมาเรียนกศน. จะทำงานแต่ละอย่างก็รำบาค ปีหน้าหนูจะเข้ามหาลัยก็ไม่รู้จะได้บัตไทยไหม บางคนเรียนจบป.ตรียังไม่ได้บัตไทย นั้งร้องไห้ ตอนนั้นไม่เข้าใจความรุ้สึกแต่ตอนนี้เข้าใจแล้ว หลายคนเดือดร้อนค่ะ

ซิ้้้้้ม
IP: xxx.237.153.145
เขียนเมื่อ 

ซิ้้้้้ม
IP: xxx.237.153.145
เขียนเมื่อ 

หนูอยากจะสอบถามค่ะว่าการที่เราได้บัตรบุคคลไร้สัญชาตจะไม่มีโอกาสเป็นคนไทยแล้วใช่ไหมค่ะ.เพราะเวลาถามใครเขาก็จะตอบหนูว่าไปตามหาพ่อแม่ตัวจริงมาก่อน หนูก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหน เกิดมาก็เจอแม่ที่เลี้ยงมาตั้งเล็ก แม่เล่าให้ฟังว่าแม่ที่เกิดหนูเขาเอาหนูมาฝากเลี้ยงแล้วเขาก็หายไป หนูอยากมีบัตรประชาชนเหมือนคนไทย.

แหม่ม
IP: xxx.55.70.107
เขียนเมื่อ 


อาจารย์คะ หนูมีบัตรหัว0 อยู่ในเขต จ ราชบุรีคะ

หนูอยากทราบว่า คนที่ถือบัตรแบบนี้ในเขตนี้ ไม่มีสิทำ

ในการไปเที่ยวไหนเลยหรอคะ อนูไปขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่เข้าไม่ให้คะเค้าบอก ว่า จะให้ก็ต่อเมื่อ

ญาติตาย แล้วก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันเท่านั้นถึง

จะออกนอกพื้นที่ได้คะ หนู อยากทราบจริงๆคะ

อาจารย์ช่วยตอบหนูหน่อยเถอะคะ ขอบคุณคะ

อลิษา
IP: xxx.207.151.28
เขียนเมื่อ 

แฟนหนูมีบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่หนูกำลังจะคลอด แล้วแฟนหนูจะเซ็นเป็นพ่อได้มั้ยค้ะ ?

เขียนเมื่อ 

ได้ค่ะ จะไปคลอดที่โรงพยาบาลไหนคะ

บุตรมีสิทธิในสัญชาติไทยทั้งโดยหลักสืบสายโลหิตจากมารดาและหลักดินแดนค่ะ

ลืมถามว่า คุณแม่ถือบัตรประชาชนนะคะ ใช่ไหม ?

นิตา
IP: xxx.232.125.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูค้นหาข้อมูลในเพจของอาจารย์มานาน เนื่องจากแฟนหนู ถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ขึ้นต้นเลข 0 (ออกโดย อ.แม่สอด จ.ตาก) มีปัญหาหลายอย่างที่สงสัยแต่ไม่พบคำตอบ ดังนี้ค่ะ

1. แม่ของแฟนถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เลข 0 เช่นกัน ท่านพึ่งบอกความจริงว่า แฟนเกิดที่ รพ.บ่อไร่ จ.ตราด เมื่อปี พ.ศ. 2534 แต่ใบรับรองการเกิด (หนูเข้าใจว่าน่าจะเป็น ทร. 1/1) ที่เคยได้จาก รพ.หายไป และจำได้ว่าตอนที่ได้มา ก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิดที่อำเภอ ตอนนี้แฟนเลยอยากจะไปขอใบรับรองเกิดจาก รพ. มาใหม่ แต่แม่บอกว่า เคยมีคนไปขอแล้ว รพ.ตอบกลับว่า ไฟไหม้หมด ไม่มีให้ (แค่คำบอกเล่า ไม่ทราบข้อเท็จจริง) แฟนทำงานที่ กทม. จึงอยากรวบรวมข้อมูลว่า หาก รพ.ไฟไหม้จริงๆ แฟนจะหาหลักฐานการเกิดของตัวเองได้จากที่ใดคะ (ติดต่อไปที่ รพ.เพื่อถามข้อมูลก็ไม่มีผู้รับสาย)

2. น้องสาวแท้ๆของแม่ (น้าของแฟน) ถือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย สีชมพูขึ้นต้นเลข 6 ถ้าให้แฟนตรวจ DNA กับน้าได้หรือไม่คะ เพื่อหาจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย

3. ถ้าทุกอย่างจบลงที่ แฟนหนูไม่สามารถขอสัญชาติไทยได้ แล้วแต่งงานกับหนู เราสองคนต้องการย้ายกลับไปทำธุรกิจที่บ้านของหนู (จ.พระนครศรีอยุธยา) แฟนจะต้องทำเรื่องกับกรมจัดหางาน หรือ อำเภอแม่สอด อย่างไร เพราะการย้ายครั้งนี้เป็นการแต่งงาน ไม่ใช่การจ้างงาน หนูเลยค่อนข้างสับสน

ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ


สวัสดีครับ คือตอนนี้ผมใช้บัตรเลข0 ผมเกิดที่ไทย เกิดที่ ร.พ ทองผาภูมิ ได้ใบเกิด แต่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งที่ทางอำเภอ เนื่องจากถานะยากจน ไม่สะดวกในการเดินทาง ตอนนี้ผมอายุ18แล้ว เดินทางไปไหนก็ไม่ได้ ทำใบขับขี่ก็ไม่ได้ ได้บัตรปี2550 หมด2560 แล้วผมพอจะมีสิทธิได้บัตรไทยมั้ยคับ พ่อแม่จับบัตรสีชมพู คือตอนนี้ลำบากมากเลยคับ เหมือนถูกกะขังบริเวน ไม่สามรถออกนอกพื้นที่ได้ ช่วยตอบด้วยคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ

ฟ้า
IP: xxx.52.132.17
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอ.แหวน หนูมีบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหนูจะร้องขอบัตรประชนได้อย่างไรค่ะ และถ้าหนูขอเอกสารทำงาน หนูสามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะเช่นทำงานเซ่เว่นหรืองานใยห้างโลตัสได้หรือป่าวค่ะ

นายมนัส
IP: xxx.47.11.91
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมนายมนัส - ผมเป็นเด็กกำพร้า มาตั้งแต่เด็ก ผมไม่รุว่าพ่อแม่ยุใหน ผมยุสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้ามาจนตอนนี้ผมกำลังเรียนยุที่มหาวิทยาลัยปีสองจะขึ้นนปีสามแล้ว..ในกรุงเทพ ผมไม่มีบัตรประชาชน ตอนนี้ผมกำลังถือบัตรบุคคลที่ไม่มีถานะทางทะเบียน ยัตรหัวศูนย์ครับ ผมพอจะมีทางที่จะได้สัญชาติยึไหมครับ แล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ...ตอนนี้ผมเรียนยุในมหาลัยแต่ก็ไร้สิทธ์ใดๆเพราะว่าไม่มีบัตร..เช่นจะกู้เงินเป็นค่าล่าเรียนก็ไม่ได้ เอกสารติดตีวก้อไม่มีอะไรใบรับรองการเกิดก็ไม่มี ในกรณีแบบนี้ผมพอจะมีทางออกสำหรับอานาคตให้ยุรอดได้ ได้ไหมครับ

อาจารย์ช่วยชี้แนะผมหน่อยครับผมไม่รุจะทำอน่างไรถึงผมเรียนจบก็ไม่มีงานทำครับ..

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณฟ้า

ในเรื่องสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาตินะคะ

โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ มนุษย์จะมีสิทธิในสัญชาติโดยการเกิดตามบุพการี และตามสถานที่เกิด ดังนั้น คุณก็ต้องบอกข้อเท็จจริงมาด้วยค่ะว่า คุณน่าจะเกิดที่ไหน บิดาและมารดาเป็นใครกันค่ะ คงต้องเล่าความเป็นมาของตนเองให้ได้ในระดับหนึ่ง ลองเล่าให้ทราบได้ไหมคะ

ในส่วนสิทธิในการทำงาน มนุษย์ทุกคนก็มีสิทธิค่ะ เพียงแต่คนต่างด้าวมีข้อจำกัดบางประการ ในประการแรก ก็คือ จะต้องขอใบอนุญาตทำงานค่ะ


เขียนเมื่อ 

ตอบคุณฟ้าอีกที

ตอบคุณฟ้าเรื่องสิทธิในบัตรประชาชนและสิทธิทำงานในประเทศไทยของคนถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ “คนถือบัตรเลขศูนย์” หรือ “ราษฎรไทยในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.๓๘ ก)”

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.gotoknow.org/posts/602709

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10153963730263834

---------

คำถาม

---------

คุณฟ้า โพสต์ใน https://www.gotoknow.org/posts/314147?3047132 เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เข้ามาถาม อ.แหววว่า “สวัสดีค่ะอ.แหวน หนูมีบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หนูจะร้องขอบัตรประชนได้อย่างไรค่ะ และถ้าหนูขอเอกสารทำงาน หนูสามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะเช่นทำงานเซ่เว่นหรืองานใยห้างโลตัสได้หรือป่าวค่ะ”

------------------

ประเด็นที่ถาม

------------------

คุณฟ้าน่าจะอยากได้คำตอบ ๒ เรื่อง กล่าวคือ (๑) คนถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บัตรเลขศูนย์” อาจร้องขอบัตรประชาชนได้หรือไม่ ? อย่างไร ? และ (๒) คนดังกล่าวอาจร้องขออนุญาตทำงานได้หรือไม่ ? อย่างไร ?

------------------

ตอบคำถามแรก - คนถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บัตรเลขศูนย์” อาจร้องขอบัตรประชาชนได้หรือไม่ ? อย่างไร ?

------------------

“บัตรประชาชน” เป็นเอกสารที่ออกตาม พ.ร.บ.บัตรประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ เพื่อให้คนที่มีสิทธิในสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรไทยใช้แสดงสิทธิในสัญชาติไทย ดังนั้น คุณฟ้าจะร้องขอถือบัตรประชาชนได้ คุณก็จะต้องมีสิทธิในสัญชาติ และคุณจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านประภทคนอยู่ถาวร (ท.ร.๑๔) ตามกฎหมาไทยยการทะเบียนราษฎร

จึงต้องมาพิจารณาต่อมาว่า คนถือบัตรเลขศูนย์จะมีสิทธิในสัญชาติไทยได้หรือไม่ ?

คำตอบเบื้องต้น ก็คือ โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ มนุษย์จะมีสิทธิในสัญชาติโดยการเกิดตามบุพการี และตามสถานที่เกิด มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิในสัญชาติของ (๑) รัฐเจ้าของดินแดนที่ตนเกิด (๒) รัฐเจ้าของสัญชาติของบิดา และ (๓) รัฐเจ้าของสัญชาติของมารดา ดังนั้น คุณฟ้าก็ต้องบอกข้อเท็จจริงมาด้วยค่ะว่า คุณน่าจะเกิดที่ไหน บิดาและมารดาเป็นใครกันค่ะ คงต้องเล่าความเป็นมาของตนเองให้ได้ในระดับหนึ่ง ลองเล่าให้ทราบได้ไหมคะ

แต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์อาจประสบปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติ หากไม่ปรากฏว่า มีรัฐใดเลยบนโลกรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้เลย และในสถานการณ์นี้ การกำหนดสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติก็เกิดขึ้นไม่ได้ มนุษย์ที่ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ก็ย่อมประสบปัญหาความไร้สัญชาติตามไปด้วย จึงต้องย้อนกลับมาถามว่า มารดาของคุณฟ้าได้เคยแจ้งการเกิดของคุณฟ้าในทะเบียนราษฎรของรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วหรือยัง ?

สิ่งที่คุณฟ้าจะต้องทราบ ก็คือ บัตรเลขศูนย์ที่กรมการปกครองออกให้แก่รัฐไทยย่อมหมายถึงการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้แก่คุณฟ้าในสถานะ “บุคคลที่ประสบปัญหาความไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร” ทั้งนี้ เพราะรัฐไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่มนุษย์ คุณฟ้าจึงมีสถานะเป็น “คนมีรัฐ” แต่ “ยังไร้สัญชาติ” เป็นราษฎรไทยใน ท.ร.๓๘ ก

จึงขอแนะนำให้คุณฟ้าไปร้องขอพิสูจน์สัญชาติกับรัฐต้นทางของคุณฟ้าเอง กล่าวคือ (๑) รัฐเจ้าของดินแดนที่เกิด หรือ (๒) รัฐเจ้าของสัญชาติของบิดา หรือ (๓) รัฐเจ้าของสัญชาติของมารดา ไม่ว่ารัฐดังกล่าวจะเป็นประเทศไทยหรือไม่ ก็ขอให้เคารพความจริงของรัฐเอง การกล่าวอ้างเรื่องที่ไม่จริงจะนำเราไปสู่ความเดือดร้อนมากมายในภายหลัง ก็เป็นได้ทีเดียว

แม้สัญชาติโดยการเกิดของคุณฟ้าจะมิใช่สัญชาติไทย คุณฟ้าก็ยังมีสิทธิในสัญชาติไทยได้ ซึ่งเป็นสัญชาติไทยที่เรียกว่า “สัญชาติไทยภายหลังการเกิด” ซึ่งมีที่มาจากหลายเหตุที่สำคัญ กล่าวคือ (๑) มีคู่สมรสตามกฎหมายเป็นคนที่มีสถานะคนสัญชาติไทย หรือ (๒) เป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาจนกลมกลืนกับสังคมไทย

ในประเด็นนี้ ลองเล่าความเป็นมาของคุณฟ้าชัดๆ แล้ว อ.แหววจะช่วยคิดต่อนะคะ

------------------

ตอบคำถามที่สอง - คนถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บัตรเลขศูนย์” อาจร้องขอใบอนุญาตได้หรือไม่ ? อย่างไร ?

------------------

เมื่อคุณฟ้าถือบัตรเลขศูนย์ ก็เท่ากับว่า รัฐไทยยังรับฟังไม่ได้ว่า คุณฟ้ามีสถานะคนสัญชาติไทย คุณฟ้าจึงมีสถานะเป็นคนต่างด้าวในประเทศไทย ซึ่งการทำงานของคนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งยอมรับให้คนถือบัตรเลขศูนย์อาจใช้สิทธิขอใบอนุญาตทำงานได้ตามมาตรา ๑๓ ซึ่งบัญญัติว่า

“คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุดังต่อไปนี้อาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ

(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ด้วยก็ได้

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

จะเห็นว่า ถ้าคนถือบัตรเลขศูนย์มีหลักฐานว่า เกิดในประเทศไทย ก็จะมาสิทธิทำงานในประเทศไทยตามมาตรา ๑๓ (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) แต่ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าเกิดในประเทศไทย สิทธิทำงานก็จะเป็นไปตามมาตรา ๑๓ (๒) แต่ก็สรุปได้ว่า มีสิทธิทำงานค่ะ ทั้งนี้ เพราะรัฐไทยก็มีหน้าที่ในการรับรองสิทธิทำมาหาเลี้ยงชีพให้แก่มนุษย์ในสังคมไทย ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะมีสถานะเป็นคนสัญชาติอะไร หรือยังไร้สัญชาติ ก็ตาม

อ.แหววแนะนำให้คุณฟ้าไปหารือสำนักงานจัดหางาน ซึ่งสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในจังหวัดที่อาศัยอยู่นะคะ เพื่อตรวจสอบถึงอาชีพที่ทำได้

แต่ที่สำคัญ ก็จะต้องมีนายจ้างที่อยากรับคุณฟ้าทำงานค่ะ ลองหารือนายจ้างอีกด้วยนะคะ

หากคุณฟ้าอยากทำงานในร้านค้าของบริษัทโลตัส หรือบริษัทซีพีออล ก็ลองเขียนจดหมายสมัครงานไปที่บริษัทดังกล่าวดีไหมคะ และทำเป็นจดหมายเปิดผนึกเผยแพร่ในเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์เลยนะคะ สาธารณชนจะได้สนับสนุนคุณฟ้าไงนะคะ ดีไหมคะ

เอก
IP: xxx.46.171.217
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.แหวนครับ ผมเป็นคนไทยสัญชาติไทย รับราชการครับ แฟนกระผมถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งเธอเกิดโดยพ่อกับแม่ที่เป็นคนไทยใหญ่ ในดินแดนไทยใหญ่ เมื่อวันที่3 กย.2533 พ่อกับแม่เธอหนีภัยสงครามระหว่างพม่ากับไทยใหญ่ขณะที่เธอยังเล็ก และเธอก็ได้ติดตามพ่อกับแม่เข้ามาในไทยซึ่งเธอยังเด็กมาก เมื่อความขัดแย้งระหว่างพม่ากับไทยใหญ่เบาบางลง พ่อกับแม่เธอจึงกลับไทยใหญ่ แต่เธอไม่ได้กลับไปด้วย โดยอาศัยอยู่กับน้าที่จ.ลำพูน จนกระทั่งมีอายุ25ปีในปัจจุบัน ขณะนี้เธอมีบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 0 ซึ่งออกให้ ณ อำเภอแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เราคบกันมา1ปี และกำลังมีลูกในท้องด้วยกัน ผมอยากจะจดทะเบียนสมรสกับเธอ หากผมสามารถจดทะเบียนสมรสกับเธอได้ ผมจึงอยากจะขอถามอ.ว่า

1.เธอจะถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้หรือไม่ครับ

2.เธอสามารถขอสัญชาติไทยตามสามีได้หรือไม่ มีอุสรรคอะไรบ้างครับ

ธนัท
IP: xxx.130.227.242
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ขออนุญาตถามหน่อยครับ

ถ้ากรณีเด็กเกิดในประเทศไทย(เกิดใน รพ.ไม่มีสูติบัตร)ปัจจุบัน อายุ18 แต่พึ่งได้บัตรเลข 0 พร้อมพ่อแม่เมื่อ พ.ศ. 2548 เด็กกำลังเรียนอยู่ ม.๖

1. เด็กมีสิทธิ์ได้ สชท. ไหมครับ ?

2. (ถ้ามีสิทธิ์)ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ?

3. ถ้าไม่มีสิทธิ์ ขอคำแนะนำจากอาจารย์ น้องควรทำยังไงต่อไป เกี่ยวกับเรื่องบัตรครับ

...ที่พอฟังขึ้นสำหรับการพิจารณาคือ

1. เด็กเกิดใน ปทท. ครับ

2. เด็กได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของ ปทท. ครับ

.

เนื่องจากไม่เห็นกรณีนี้ อยู่ใน กม. ทั้งมาตรา 7 ทวิ และ 23 ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

น้อง แม็กซ์
IP: xxx.158.166.139
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ขออนุญาตถามหน่อยครับ...

คือ...ผมมีบัตรเลข0ครับผมเกิดที่ สังขยะบุรี แต่ไม่มีเอกสารอะไรเลยครับแม่ก้อเช่นกันครับ

ผมโดนพ่อแท้ๆทิ้งไปตั้งแต่เด็กๆจนแม่ได้แฟนเป็นคนไทย เป็นคนภาคอีสาน ผมมีน้องสาว1คนครับแต่เป็นน้องต่างพ่อ พ่อกับแม่ผมเป็นห่วงน้องสาวมากครับกลัวโตขึ้นจะไม่มีคนดูแล

พ่อกับแม่อยากให้ผมได้สัญชาติไทยจะได้ ดูแลน้องวันที่เค้าไม่อยู่เพราะฐานะยากจน

ทุกวันนี้ผมอายุ21ปีแร้วครับน้องผมอายุ10ขวบผมทำงานส่งน้องเรียนอยู่ครับ อยากให้น้องเรียนสูงๆครับ

ผมอยากราบว่า ผมมีสิทธิ์ ขอสัญชาติอย่าไรบ้างครับ เมื่อก่อนผมเคยเรียนแต่เรียนได้แค่ ป.๕ กำลังจะขึ้น ป.๖ แต่ผมต้องออกจากโรงเรียนก่อนเพราะ สงสารพ่อกับแม่อะครับเค้าทำงานกันเหนื่อย ตอนนี้ผมกำลังจะเรียน กศน ต่อครับ อยากเรียนสูงๆอยากให้ พ่อกับแม่ มีชิตรที่สบายครับท่าน อายุก้อมากแล้ว ช่วยตอบผมทีนะครับ อ. แหวว ขอบพระคุณ ล้วงหน้าครับ

มิ้ลล์
IP: xxx.158.166.136
เขียนเมื่อ 

หนูมีบัตร หัว 0 อยากเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนได้ไหมค่ะ


น้ำฝน
IP: xxx.158.167.150
เขียนเมื่อ 

ประสบปัญหาเดียวกับคุณเอกค่ะ รบกวนขอความรู้ด้วยค่ะ

น้ำฝน
IP: xxx.68.6.72
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์หนู๋ชื่อน้ำฝนค่ะรบกวนสอบถามข้อมูลหน่อยค่ะ..

คือหนู๋เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางถะเบียนเป็นบัตรสิบปีจะหมดอายุในปี2560ค่ะ..ครอบครัวหนู๋ถูกจำหน่ายออกหมดค่ะมีแค่หนู๋คนเดียวที่อยู่ในถะเบียนบ้าน...
สำเนาถะเบียนบ้านที่หนู๋อยู่หายไปค่ะ...อยากทราบว่าต้องทำยังไงและต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะและครอบครัว
ของหนู๋ต้องทำยังไงค่ะ....รบกวนอาจารย์ช่วยหนู๋ด้วยค่ะเขียนเมื่อ 

ไม่ทราบตอบคุณเอกช้าไปไหมคะ

รีบพาภริยาไปจดทะเบียนสมรสเลยค่ะ

เอาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้อำเภอดูเลยค่ะ
ชัย วงค์ษส
IP: xxx.158.167.144
เขียนเมื่อ 

ผมตอนนี้ใช้บัตหัว0 คัฟ ผมอยากเปิดร้านเองชื้อของผมเองต้องทำไงบ้างคัฟเปิดร้านได้มัยคัฟช่วยตอบผมหน่อยนะคัฟ (ขอบคุณมากคัฟ)เบอผม0992743354

นาย อาเมีย เชอหมื่อ
IP: xxx.158.166.162
เขียนเมื่อ 

ผมอยากรู้ว่าคนไม่มีบัตรประชาชน แต่มีบัตรเลข0เนี่ย อยากทราบว่าจะมีสิทธ์กู้ กยศ. เพื่อการเรียนได้ไหมครับบ

จีระพงษ์
IP: xxx.158.167.147
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามอาจารย์

บ้ตร10ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข0จะถูกยึดคืนจริงหรือเปล่าครับ

พลอย
IP: xxx.68.6.126
เขียนเมื่อ 
  1. มีบตรหัว 0. ค่ะ. หนูเกิดที่ รพ แต่ไม่ได้แจ้งเกิด ตอนนี้จึงมีแต่ใบฝากครรพ่อแม่ตอนนั้นไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยค่ะ. หลังจากที่หนูเกิด. พ่อกับแม่ถูกเลิกจ้างทำงาน พ่อกับแม่จึงย้ายที่อยู่มาอยู่กับนายจ้างคนใหม่ ซึ่งอยู่ได้ประมาน4-5ปี นายจ้างก้ได้ทำใบอนุญาตทำงานให้พ่อกับแม่ แต่บัตรหมดอายุไม่ได้ไปต่อ จนปี54พ่อแม่ได้บัตรหัว0เหมือนกันแต่คนละนามสกุลกับหนู (หนูได้บัตรหัว0ตอนเรียนหนังสือปี52 แต่ชื่อพ่อแม่ในบัตรเปนชื่อเล่นของพ่อกับแม่ ไม่มีนามสกุล ) ตอนนี้หนูอายุ18แล้วค่ะ เกิด 4/1/41 หนูมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยไหมค่ะ ต้องทำยังไงถึงจะได้สัญชาติไทย
  2. มีแฟนเปนคนไทย อายุ 23 ถ้าจดทะเบียนสมรสกับเขา สามรถขอสัญชาติไทยได้ไหมค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
นิวัฒน์
IP: xxx.158.165.165
เขียนเมื่อ 

บัตรหัว 0 สามารถเป็น รด.ได้หรือไม่

uoo longkam
IP: xxx.158.167.166
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ ผมชื่ออู คับพอดีผมมีเรื่องอย่ากจะถามเกี่ยวกับบัตรหัว0 พอดีตอนนี้ผมมีใบท.ร38/1 ปี2547 คับ พอดีผมอยากจะถามว่าใบท.ร 38/1นี้ จะสามารถเเปลงเป็นบัตรหัว0ได้เปล่าคับ. ช่วยตอบผมมาหน่อยน้ะคับ ขอบคุนคับ

วิโรจน์ เพชรรุณ
IP: xxx.158.165.152
เขียนเมื่อ 

ผมชื่อวิโรจน์ เพชรรุณ ผมมีบัตรขึ้นต้นด้วย0ผมสามารถขอสันชาติไทยได้มัยคัฟ เรื่องของผมคือผมโดนพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กๆๆตอนนั้นผมจำความยังไม่ดัยเรย แต่ตอนนี้ผมอายุ23ปีแล้ว ชึ่งมียายคนนึงที่ตอนนี้ ผมเรียกท่านว่าแม่ เอาผมมาเลี้ยงจนโต ผมต้องทำยังไงคัฟ ซึ่งยายคนที่ผมเรียกว่าแม่ท่านบอกว่าพ่อแม่ผมไม่รู้ว่าคนที่ไหนแร้วผมต้องทำยังไงคัฟ ช่วยตอบผมทีเถอะคัฟ

Jenjira
IP: xxx.158.165.179
เขียนเมื่อ 

หนูก็ใช้บัตรเลข0เหมือนกันค่ะ อยากทราบว่า ถ้าเรียนในระบบทวิภาคี เขาจะรับไหม แล้วถ้าเรียนจบเขาจะรับทำงานไหมค่ะ

ช่วยตอบหนูหน่อยนะค่ะอุไรวรรณ บุญแสน
IP: xxx.68.107.174
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ อยากสอบถามค่ะว่าบริษัทกบนะค่ะมีบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะค่ะ 1 คนแล้วกบต้องทำอะไรบ้างค่ะ ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างไหม แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ อยากทำให้ถูกนะค่ะ เขาขอมาทำงานด้วยนะค่ะ

น.ส.กฤษณิชา ดาเหลา
IP: xxx.158.167.122
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเรื่องการแจ้งเด็กตกหล่นเข้าทะเบียนบ้านและขอมีบัตรประชาชนอย่างถูกต้องกฏหมายหลานของฉันเป็นเด็กตกหล่นมา14ปีแล้วค่ะหลานฉันเป็นเด็กผู้ชายซึ่งตอนเกิดแม่ของเด็กเขาไม่ไปแจ้งเกิดไห้เข้าทะเบียนบ้านเด็กเลยกายเป็นเด็กมีปัญหากลายเป็นคนไม่มีบัตรไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านฉันสงสารหลานฉันมากฉันเลยอยากทราบว่าทำยังไงคะถึงจะแจ้งชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนอย่างถูกกฏหมาย

นายสมจิต
IP: xxx.158.166.141
เขียนเมื่อ 

คือผมถือบัตรสิบปีครับพอดีว่ามันจะหมดอายุแล้วครับสามรถต่อได้มั้ยครับ ช่วยตอบผมหน่อยนะครับ

พิชัย
IP: xxx.158.165.92
เขียนเมื่อ 

บัตผมหมดอาอุไปแล้ว สามมารต่อได้หมัยครับ หมด14 ก. พ 60 ครบ

นัองปี
IP: xxx.158.167.202
เขียนเมื่อ 

สวัสติค่ะหนูขอถามว่าบัดหัว0ขายของไดัไมยค่ะ

น่ำฝน
IP: xxx.158.167.10
เขียนเมื่อ 
  1. สวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำฝนพ่อแม่เป็นต่สงด้าวเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กตอนนี้อายุ22อยูกินกับแฟนคนไทยหกปีมีลูกสองคนไม่มีหลักฐานอะไรเลยทำงานก็ไม่ได้แฟนช่วยอะไรไม่ได้เลยหนูอยากมีบัตประชาชลค่ะช่วยหนูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
นาย มานะ ครับผม
IP: xxx.158.165.38
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ด้วยเคารบและนับถือครับผม

กระผมอยากจะทราบว่าผมจะมีสิทธิ์ได้สัญชาติด้วยมั้ยครับ

ตัวตนผมเกิดในดินแดนไทยครับผม ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลครับผม(หมอตำแยครับผม)

พ่อแม่ของผมไม่ได้มีชื่อในทะเบียนชาติใดๆครับผม

ท่านเป็นคนกะเหรี่ยงอุพยบมาในปี2534ครับผม รบกวนท่านอาจารย์ให้คำตอบครับผม

กราบขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานตรับผมเขียนเมื่อ 

ถามคุณมานะค่ะ

๑.ถือเอกสารอะไรไหมคะที่ออกโดยอำเภอ/เขต/เทศบาล ? บัตรเลข ๐ ?

๒. พ่อแม่ถือเอกสารอะไร

๓.อาศัยอยู่ในจังหวัดไหน ? อำเภออะไร ?

อ.แหววค่ะ

นาย มานะ ครับผม
IP: xxx.47.41.81
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยเคารพและนับถืออย่างยิ่ง

กระผม นายมานะ -

ได้ตอบข้อที่1กระผมได้ถือบัตรประจำตัวประชาชนบุคคนซึ่งไม่มีสถาณนะทางทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ2550ครับผม

2พ่อแม่ผมไม่มีเอกสารไรใดๆเลยครับผม

3กระผมอาศัยอยู่ใน อ.ท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง จ.ตากครับผม

กราบขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยเคารพและนับถือครับผม

ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงและทุกบุญคุณคุ้มครองท่านครับผม

เขียนเมื่อ 

แนะนำให้คุณมานะไปหารือที่คลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางนะคะ

การสอบปากคำจะทำได้สะดวก มีความละเอียดละออกว่าค่ะ

อ.แหววค่ะ

น้องนุ๊ก
IP: xxx.68.5.40
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูขอรบกวนอาจารย์หน่อยน่ะค่ะ

หนูอยากทราบว่า คนที่ถือบัตรหัว0สามารถ เดินทางออกนอกประเทศได้ไหมค่ะ? เช่นประเทศ ออสเตเรียค่ะ

พอดีหนูถือบัตรหัว0ค่ะ

มีเอกสาร อะไรบ้างค่ะ แล้วต้องเริ่มจากตรงไหน

รบกวนหน่อยน่ะค่ะ พอดีหนูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะ ขออนุญาติรบกวนหน่อยน่ะค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำตอบร่วงหน้าน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ ^^

เจน
IP: xxx.68.241.35
เขียนเมื่อ 

สวัสดี อยากทราบว่าถ้าใบเกิดหายบัตรปชชก้อไม่มีตอนนี้ไม่มีบัตรอะไรเลย เราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ เช่น ขอใหม่ได้ไหมหรือต้องกลายเป็นคนไร้สัญชาติไม่สามารถทำอะไรได้เลย ช่วยแนะนำหน่อยคะ ขอบคุณค่ะ

นายอนุสรณ์. อายา
IP: xxx.122.101.200
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤษภาคม60ที่ผ่านถึงตอนนี้วันที่8/11/60ผมยังไม่สามารถต่ออายุบัตรใหม่ได้ครับไม่ทราบว่าบัตรนี้สามารถต่ออายุได้ไหมครับผมไปยื่นเรื่องแล้วที่อำเภอแต่ทางอำเภอบอกว่าไม่อนุญาติทำใหม่ได้เนื่องจากทางราชการยังไม่เปิดให้ทำใหม่เขาบอกให้ผมรอจนกว่าเขาจะมีนะโยบายทำใหม่ตอนนี้ผมก็ไม่สามารถจะยื่นเรื่องยังไงอีกดีครับ

นายชนา
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผมชื่อชนาครับอยากสอบถามนึดหนึงนะครับตอนนี้ที่อำเภอไทรโยคกาญจนะบุรีออกใบอนุญาติแค่180วันเองครับแล้วผมไปต่อบัต10ปีโดนผู้ใหญ่บ้านเก็บไป6500รายงานตัวบ้านผู้ใหญ่500ที่อำเภอ500ค่าค่ากรอกข้อมูล100บาทรวมรวมแล้ว7600บาทครับไม่เป็นตาม ค.ส.ชประกาศเลยครับ

Archanwell
IP: xxx.183.182.251
เขียนเมื่อ 

Archanwell 

I would like to ask you about who was born in Thailand and had the birth certificate from Municipality. Both of the parents had 10 years ID start with 0. She got the 10 years ID card too but can't travel only for study in Thailand. Can she apply Thai national ID or not? Please answer me thank. If yes tell me the way to do so!  

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่เคารพ กระผมชื่อโทนครับ กระผมอยากทราบว่า บัตร10ปีกระผมที่ถูกจำหน่ายแต่ว่ากระผมก็คืนสภาพตามที่ทางอำเภอและผู้ใหญ่บ้านแน่นำทุกขั้นตอนแล้วครับทางอำเภอบอกว่าต้องรอถึงหกเดือนหรือหนึ่งปีถึงจะใช้งานได้แต่ว่า กระผมรอมาจะสองปีกว่าแล้วยังไม่ได้เลยครับแล้วแล้วกระผมจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับคืนสภาพอยู่ไหมครับหรือยังมีทางอื่นอีกไหมครับ อาจารย์ช่วยแนะนำผมทีได้ไหมครับ ขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ

เขียนเมื่อ 

คือว่าจะสอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน อยากทราบว่ามีวิธีการทำยังไรบางคือว่าหนูเกิดที่เมืองไทย2544พ่อแม่เป็นชาวกัมพูชาสามารถทำบัตรนี้ได้ไหมเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่งานทะเบียนเค้าต้องการเลยสอบถามว่าต้องทำยังไงบางค่ะ

เขียนเมื่อ 

คือว่าจะสอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน อยากทราบว่ามีวิธีการทำยังไรบางคือว่าหนูเกิดที่เมืองไทย2544พ่อแม่เป็นชาวกัมพูชาสามารถทำบัตรนี้ได้ไหมเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่งานทะเบียนเค้าต้องการเลยสอบถามว่าต้องทำยังไงบางค่ะ

[email protected]
IP: xxx.46.46.157
เขียนเมื่อ 

คือว่าจะสอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน​หนูเกิดในไทยมีสูติบัตรแล้วได้บัตร​หัว0แต่ไม่ได้เรียนแล้วพ่อของหูก็​ถือบัตร​หัว0แต่​แม่​หนู​มบัตร​ต่างด้าวหนู​จะสามารถ​ขอ​เป็น​สัญชาติ​ไทยได้มั้ยค่ะต้อนนี้หนู​ก็​อายุ​18เกิด​เมืองไทย

" User: 5t99p2163 Pass: 0821438038
IP: xxx.8.64.222
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจาร หนูคนหนึ่งค่ะที่ถือบัตรตัวนี้ทุกวันนี้หนูได้ออกจากสถานฟืนฟูและพัฒนาเด็ก หนูต้องทำด้วยเรียนไปด้วย หนูลำบาปมากในการใช้ชีวิต บางทีหนูก็โดนคนอื่นว่าต่างด้าว แต่หนูไม่สนใจค่ะ ถึงหนูจะมีบัตรประชาชนเหมือนคนอื่น แต่หนูพูดออกจากใจเลยค่ะว่าหนูรักประเทศไทยค่ะ เพราะหนูโตในไทย ตั้งแต่หนูจำความได้ค่ะ

0864126705
IP: xxx.8.64.222
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจาร หนูคนหนึ่งค่ะที่ถือบัตรตัวนี้ทุกวันนี้หนูได้ออกจากสถานฟืนฟูและพัฒนาเด็ก หนูต้องทำด้วยเรียนไปด้วย หนูลำบาปมากในการใช้ชีวิต บางทีหนูก็โดนคนอื่นว่าต่างด้าว แต่หนูไม่สนใจค่ะ ถึงหนูจะมีบัตรประชาชนเหมือนคนอื่น แต่หนูพูดออกจากใจเลยค่ะว่าหนูรักประเทศไทยค่ะ เพราะหนูโตในไทย ตั้งแต่หนูจำความได้ค่ะ

[email protected]
IP: xxx.46.197.60
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูถือบัตรเลข0อยู่ค่ะ ตอนนี้หนูจะเรียนจบม.6แล้วค่ะ คิดจะต่อมหาลัย และหนูคิดว่าจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยส่งตัวเองเรียนค่ะ หนูอยากทราบว่าถ้าหนูจะทำงานไปด้วยตอนเรียนอยู่นั้น หนูต้องขอใบอนุญาตทำงานด้วยหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น