ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร

                       ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล(data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินงาน หรือที่ได้จากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจได้ทันที จะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วตัวอย่างเช่น คะแนน  จำนวนเงิน  ราคาสินค้า ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่  หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ส่วนคำว่าสารสนเทศ(Information)หมายถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ เป็นข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน เช่นซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายณัฐพงศ์ สันสบู่ความเห็น (0)