สารสนเทศและข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างไร

มาอ่านกันเถอะ
     สารสนเทศและข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างไร
ความหมายของข้อมูล

     ข้อมูล  หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมจากสิ่งที่เราสนใจ เช่น คะแนนสอบของนักเรียน ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของนักเรียน  หรือเรื่องราวต่างๆ
ที่เราสนใจ เป็นต้น      ข้อมูลที่รวบรวมอาจเป็น ตัวเลข ข้อความ ภาพ เสียงของคน สัตว์ สิ่งของ และเหตุการณ์ต่างๆ

ชนิดของข้อมูล
     1. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักขระและตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ  ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศ เช่นทะเบียนรถยนต์ ชื่อ นามสกุล  หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ ฯลฯ
     2. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข  คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 ใช้ในการคำนวณ เช่น คะแนน จำนวนเงิน ราคาสินค้า ฯลฯ 
     3. ข้อมูลภาพ  คือข้อมูลที่เป็นภาพ อาจเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพจากวีดิทัศน์  ภาพจากรูปถ่าย ฯลฯ  อาจเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์   หรือแผ่นซีดีรอม เป็นต้น
     4. ข้อมูลเสียง คือข้อมูลที่ประสาทสัมผัสทางหูรับได้  จัดเก็บอยู่ในสื่อคอมพิวเตอร์  สามารถแสดงผลข้อมูลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมิเดีย
 

ความหมายของสารสนเทศ                              
           
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีในส่วนของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงกระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยจะรวมถึง
     1.    เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน 
     2.    กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน รวบรวมข้อมูล จัดเก็บประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
        ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System) 
        ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) 
        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 
        ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) 
        ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)
 
อ้างอิง   
http://school.obec.go.th/winais/lesson-I/content.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกวลี เพชรศรีชาติ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 31340, เขียน: 27 May 2006 @ 16:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)