ณ. มุมเดิม
เวลาเปลี่ยน
มุม..
ยังคงอยู่
แต่ภาพ...เบื้องหน้า
ที่เห็น..
เปลี่ยน..
เพราะ...เวลา"เปลี่ยน"