บันได..มีไว้..
ไต่ขึ้นไป...
บันได..มีไว้
ไต่ลงมา...
บันได...
คือเส้นทาง
ที่ใช้...
เดินขึ้น
และเดินลง
...
นี่แหละคือบันได