โรงพยาบาลโพนนาแก้วมี  ข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  เพื่อนำไปใช้ วิเคราะห์ภาระงานในการขออนุมัติตำแหน่ง 8 วช.ทางการพยาบาล