ความสำคัญของวิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

            วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่างๆ  เครื่องมือเครื่องใช้   ตลอดจนผลผลิตต่างๆ  เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน   ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์   ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ   ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก    พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากที่จะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

                               

            วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด   ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล   คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้   มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้    วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่  ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้  ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์  เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น   และนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล   สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี   แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์    การดูแลรักษา  ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน   และที่สำคัญยิ่งคือ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ   สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

                     

วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

            วิสัยทัศน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตที่มุ่งหวังว่าจะมีการพัฒนาอะไร   อย่างไร  ซึ่งจะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของสังคม   วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  และชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์  และปฏิบัติร่วมกันสู่ความสำเร็จการกำหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ใช้กรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนในสังคมแห่งความรู้และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ดังนี้

 

 • หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเชื่อมโยงเนื้อหา  แนวคิดหลัก  และกระบวนการที่เป็นสากล  แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  และมีความยืดหยุ่นหลากหลาย
 • หลักสูตรและการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้เรียนทีมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันในการใช้วิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์
 • ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด   ความสามารถในการเรียนรู้  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   โดยถือว่ามีความสำคัญควบคู่การเรียนในสถานศึกษา
 • ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  โดยถือว่ามีความสำคัญควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา
 • ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลาย   เพื่อตอบสนองความต้องการ  ความสนใจ และวิธีเรียนที่แตกต่างกันของผู้เรียน
 • การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
 • การเรียนการสอนต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ   คุณธรรม   จริยธรรมค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมและสิ่งแวดล้อม

        การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้  กระบวนการเจตคติผู้เรียนทุกคน  ควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริม    ให้สนใจและกระตือรือร้น   ที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีความสงสัย  เกิดคำถามในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว    มีความมุ่งมั่น  และมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า    สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ผล นำไปสู่คำตอบของคำถาม  สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล  สามารถสื่อสารคำถาม  คำตอบ   ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

                           

            การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต   เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ   เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา  มีการร่วมกันคิด  ลงมือปฏิบัติจริง   ก็เข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่น  และชีวิต   ทำให้สามารถอธิบาย   ทำนาย   คาดการณ์สิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผล   การประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์   จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ     มุ่งมั่นที่จะสังเกตสำรวจตรวจสอบ     สืบค้นความรู้   ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต   โดยใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายในท้องถิ่น   และคำนึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้   ความสนใจและความถนัดแตกต่างกัน

                        

            การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เป็นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ     ซาบซึ้งและเห็นความสำคัญของธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อม      ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้หลายๆด้าน   เป็นความรู้แบบองค์รวม     อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีความสามารถในการจัดการ   และร่วมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอย่างยั่งยืน

                                   

                          กาลิเลโอ: บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

หมายเลขบันทึก: 306599เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2009 20:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (20)

เอามาฝากค่ะพี่แต๋ม...

มองวิทยาศาสตร์แบบศิลปะ

ในสมัยที่ผมเรียนมัธยม หรือจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์กับศิลปะศาสตร์นั้น ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันใดๆกันเลย

วิทยาศาสตร์ดูเหมือนเป็นวิชาที่ศึกษา เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรา ตอบคำถามโดยการใช้เหตุและผลมาอธิบาย

ส่วนศิลปะนั้น ดูเหมือนเป็นการตอบคำถามโดยใช้อารมณ์ และความรู้สึกเสียมากกว่า

จึงไม่น่าแปลกอะไรถ้าคนหลายๆคนจะเก่งแค่ทางด้านใดด้านหนึ่ง แน่นอนหมายถึงตัวผมเองด้วย

ตั้งแต่เด็กผมรู้ตัวว่าตัวเองไม่ถนัดทางด้านศิลปะอย่างรุนแรง

ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป, เล่นดนตรี, ร้องเพลง, เขียนหนังสือ, หรือแม้แต่ความถนัดทางภาษา

แต่จะไปถนัดทาง คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์เสียมากกว่า

จนมีโอกาสได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ลงลึกจนมาถึงปัจจุบันก็พบว่า วิทยาศาสตร์นั้นก็คล้ายๆกับศิลปะแขนงหนึ่งนั้นเอง

ต่างกันที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้มานั่งมองภาพวาด หรือรูปปั้น แบบศิลปะ แล้วอธิบายว่าภาพนี้สวยแบบไหน

ใช้เทคนิคไหนในการวาดรูป หรือการวาดภาพแบบนี้เกิดในช่วงยุคไหน สังคมหรือศาสนามีอิธิพลอย่างไรต่อผลงาน

แต่ในทางกลับกัน นักฟิสิกส์ ก็ศึกษาว่าธรรมชาติออกแบบผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโลกนี้ได้อย่างไร

นักเคมี ศึกษาว่าโครงสร้างของสีต่างๆที่ธรรมชาติใช้มีอะไรบ้าง และธรรมชาติสร้างสีต่างๆได้อย่างไร

นักชีวะวิทยา ศึกษาว่าทำไมธรรมชาติถึงได้จัดสรร สิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างลงตัว

หรือไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสิ่งมีชีวิตต่างๆให้มีอวัยวะที่เหมาะสม และลงตัวกับความจำเป็นต่อชีวิตมัน

หรือแม้แต่นักคณิตศาสตร์ ก็คิดค้นภาษาเริ่มต้น ที่จะใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

โดยใช้ตัวเลขแทนตัวอักษร และสมการแทนไวยากรณ์

จะว่าไปแล้ว วิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาศิลปะของธรรมชาตินั้นเอง

สรุปสำหรับคนที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ลองหันมามองมันแบบศิลปะ แล้วอาจจะสนุกกับมันมากขึ้นก็ได้นะครั

ขอบคุณที่มา...

http://mavichak-r.spaces.live.com/blog/cns!1BB1EF30E3AE8C2A!221.entry


สวัสดีค่ะ...วิทยาศาสตร์เป็นส่วนพื้นฐานของชีวิตที่จะนำไปสู่โลกจินตนาการที่กว้างใหญ่ไพศาล ขอบคุณค่ะที่เจาะรหัสความสำคัญของวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจน

น้องแมวเหมียวพาพี่ชาย รองหนานมาเยี่ยมพี่แต๋มค่ะ

 • ขอบคุณอ้อยเล็กที่เติมเต็ม
 • ทำให้พี่แต๋มรู้สึกว่ามีเพื่อนที่ดี
 • รักอ้อยจ้า

             P

 • ขอบคุณหนานเกียรติค่ะ

                  P

 • ขอบคุณnoktalayที่ทักทายค่ะ

                  P

ยินดีจ้าน้องสาวแสนสวย

          P

เก่งจังเลย นักวิทยาศาสตร์ของพี่ หายไปนานต้องมาตาม อย่ลืมไปคุยกะพี่บ้าง คิดถึงนะจ๊ะ พี่ส่งงานแล้วกำลังเหงาจ้า

 • ขอบคุณพี่สาวค่ะ
 • มีความสุขทุกวันนะคะ

 • มาเยี่ยมด้วยความคิดถึงนะน้องสาว
 • ฝันดี   ราตรีสวัสดิ์จ้ะ

 

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทาย และขอให้มีความสุขในวันลอยกระทง และในทุก ๆ วันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
  • พาเสือน้อยมาเยี่ยมจ้ะน้องแต๋ม

   

  • สวัสดีค่ะ 
  • แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ
  • อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ปลายฝน ต้นหนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ
  • ระลึกถึงค่ะ
  • ขอบใจแพค
  • ขอให้แพครักษาสัญญานี้ตลอดไป

                    

  • ขอบคุณค่ะ
  • รักษาสุขภาพเช่นกันค่ะ

             P

  • คิดถึงจัง ไม่ได้คุยกันตั้งนาน
  • สบายดีไหมค่ะ
  • บ้านพี่ฝนตกหนักทุกวัน
  • บ้านน้องอากาศคงหนาวแล้ว
  • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

                       มอนิ่งยามเช้า - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์ 

  แวะมาเยี่ยมค่ะ.....

  ไม่ค่อยสันทัดเรื่องวิทยาศาสตร์เท่าไหร่เลย ^_^

  สู้ๆ นะคะ

  อยากมีความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

  วิทยาสาตร์มีประโยช์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไร

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท