มนุษย์...มุมมอง
ต่างมอง..ต่างมุม..
มุมที่มอง...มองเห็น..ที่แตกต่าง
มุมมองที่แตกต่าง..เพราะมองต่างมุม
ต่างคิด...ต่างประสบการณ์
ต่างชีวิต...จึงมองต่างมุม
หากเข้าใจ...ในมุมที่แตกต่าง
มุมที่มองก็จะหลากหลาย
เพราะมอง...อย่างเข้าใจ
และยอมรับ...มุมที่เข้าใจนั้น
อย่างแตกต่าง
ในมุมที่มอง