งานประชาสัมพันธ์กับสาธารณสุข

หลักประชาสัมพันธ์สาธารณสุข
    การประชาสัมพันธ์นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จการพัฒนาสาธารณสุขเป็น อย่างมาก เพราะงานประชาสัมพันธ์จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง หน่วยงานหรือสถานบริการสาธารณสุขกับภาคประชาชนในการที่จะส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการหรือกิจกรรมของแผนงานโครงการต่างๆ ตลอดจนการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน และใช้ประโยชน์จากบริการของรัฐที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะนำไปสู่ ความสำเร็จดังกล่าว
    หลักประชาสัมพันธ์สาธารณสุข การประชาสัมพันธ์สาธารณสุขนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ใน 3 ด้านใหญ่
        1.1 การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมบริการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้บริการสาธารณสุขที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู    
        1.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณสุขของชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของชุมชนและเห็นคุณค่า ทางด้านสุขภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมและการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานนั้นนับว่าแผนงานประชา สัมพันธ์ในส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะมีผลกระทบทั้งความร่วมมือ ของหน่วยงานต่างๆและความร่วมมือของประชาชนโดยตรง
        1.3 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานและสถานบริการ สาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความศรัทธา ความน่าเชื่อถือ และสร้างการยอมรับที่ดีของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)