เล่ามาหลายเรื่องหลายตอน ดิฉันก็ลืมเล่าไปว่าที่มาที่ไปของการที่มาพุดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีครั้งนี้ คืออะไร ซึ่งคุณ"ลิขิต" คือ คุณไออุ่น คุณหรอย ต่างได้ลิขิตไว้ให้ ดิฉันก็เพิ่งมาเปิดเจอ...Mind map ก่อนอีแหลง ได้ความเล่าว่า สำหรับ อสม. นั้นเราต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องราวประสบการณ์ในการทำหน้าที่ของแต่ละคน แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความมุ่งมั่น มีผลงานดีเด่น จากความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวนำไปสู่การขยายแนวคิดเครือข่าย และการจัดตั้งเครือข่าย อสม.

 

 

 

โครงการไตรภาคีฯ