สวัสดี ชาว KM ทุกท่าน  โรงพยาบาลได้ใช้เครื่องมือชุด KM ตั้งแต่เดือน กพ.49 โดยขั้นแรกเราก็ถือปฏิบัติตามที่ สสจ.สน.มีคำสั่งให้ทำ  ณ วันนี้เป็นต้นไปเราจะใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทั้ง QA  HA  HPH และขอให้หัวหน้างานทุกท่านจัดทำ Web blog ของตัวเองให้เสร็จภายใน 31 พค.49 ด้วย  โดยให้นำ blog สมัครเข้าใน CoP ที่ตัวเองเกี่ยวข้อง 6 CoP ดังนี้

  1.   CoP DM
  2.   CoP DHF
  3.   CoP ER
  4.   CoP LR
  5.   CoP IC
  6.   CoP PCU

หลังจากนั้นเราจะให้แต่ละ CoP พัฒนา Blog ของตัวเอง และจัดให้มีการประกวด Blogd กันในราวเดือน กรกฎาคม 2549  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง