หน่วยที่ 5    การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ต่อ)

3)    การรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและให้ส่วนลดเงินสด  เมื่อให้ส่วนลดเงินสด ให้บันทึกลดยอดขายและจัดทำรายงานภาษีขาย

เดบิต      เงินสดหรือธนาคาร    XX

ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด     XX

ส่วนลดจ่าย     XX

เครดิต    ลูกหนี้การค้า      XX

ภาษีขาย        XX

3.1.3  การให้บริการเป็นเงินสด  เมื่อมีการให้บริการ บันทึกการให้บริการและจัดทำรายงานภาษีขาย

เดบิต      เงินสด        XX

เครดิต    รายได้จากการให้บริการ     XX

ภาษีขาย           XX

3.1.4  การแจกแถมสินค้าที่ประมวลรัษฎากรให้ถือเป็นการขายสินค้าบันทึกค่าใช้จ่ายและจัดทำรายงานภาษีขาย

เดบิต      ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย   XX

เครดิต    สินค้า    XX

ภาษีขาย      XX

3.2  รายการเกี่ยวกับภาษีซื้อ  

รายการเกี่ยวกับภาษีซื้อมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1  การซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินทั้งเงินสดและเงินเชื่อ

1)    เมื่อมีการซื้อ บันทึกการซื้อและจัดทำรายงานภาษีซื้อ

เดบิต      ซื้อสินค้าหรือทรัพย์สิน      XX

ภาษีซื้อ   XX

เครดิต        เงินสดหรือเจ้าหนี้การค้า  XX

2)    เมื่อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า

เดบิต      เจ้าหนี้การค้า    XX

 เครดิต    เงินสดหรือธนาคาร    XX

3)    เมื่อส่งคืนสินค้าและได้รับใบลดหนี้แล้ว บันทึกการส่งคืนและจัดทำรายงานภาษีซื้อ

เดบิต      เจ้าหนี้การค้า   XX

        เครดิต            ส่งคืน   XX

        ภาษีซื้อ        XX        

4)    เมื่อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าและได้ส่วนลดเงินสด

เดบิต      เจ้าหนี้การค้า             XX

เครดิต    เงินสดหรือธนาคาร      XX

ส่วนลดรับ                    XX

3.2.2  การให้บริการเป็นเงินเชื่อ

1)    เมื่อมีการใช้บริการ บันทึกค่าบริการและได้รับใบแจ้งหนี้

เดบิต      ค่าใช้จ่าย (ระบุ)          XX

เครดิต    เงินสดหรือธนาคาร       XX

2)    เมื่อชำระค่าบริการและได้รับใบกำกับภาษี บันทึกการชำระหนี้และจัดทำรายงานภาษีซื้อ

 เดบิต      ค่าใช้จ่าย (ระบุ) ค้างจ่าย    XX

เครดิต    เงินสดหรือธนาคาร      XX

                  และ

เดบิต      ภาษีซื้อ         XX

เครดิต    ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนด     XX

3.3  การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ณ วันสิ้นเดือน ผ่านรายการภาษีมูลค่าเพิ่มในรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายไปบัญชีแยกประเภทและหายอดคงเหลือในบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.3.1  กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

เดบิต      ภาษีขาย       XX

เครดิต    ภาษีซื้อ         XX

เจ้าหนี้กรมสรรพากร     XX

3.3.2  กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย

เดบิต      ภาษีขาย       XX

ลูกหนี้กรมสรรพากร   XX

เครดิต    ภาษีซื้อ    XX

ตัวอย่าง บริษัท ลักษมี จำกัด มีรายการระหว่างเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 25X9 ดังนี้

25X9

 

 

พ.ค.

1

ซื้อสินค้าเป็นเงินสด 100,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

3

ซื้อสินค้าเป็นเงินสด 300,000 บาท (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

5

ส่งคืนสินค้าที่ซื่อเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 3,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

6

จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 800 บาท

 

10

ขายสินค้าเป็นเงินสด 90,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

12

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 165,000 บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

15

จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน 1,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

18

ให้บริการในการซ่อม 500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ลูกค้าขอค้างเงินไว้ก่อน

 

22

จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ 200 บาท

 

25

จ่ายค่าเลี้ยงรับรองลูกค้า 963 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

28

ซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 12,000 บาท จากร้านวิทยาเซ็นเตอร์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

31

ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

มิ.ย.

3

จ่ายเช็ควันนี้ซื้อรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน 450,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

5

ได้รับค่าบริการที่ให้บริการเมื่อวันที่ 18 พ.ค. เป็นเงินสด

 

9

ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 70,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

10

รับชำระหนี้ค่าสินค้าที่ขายเมื่อวันที่ 12 พ.ค. ให้ส่วนลด 2%

 

12

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินสด

 

14

ขายสินค้า 80,000 บาท เป็นเงินสด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

15

ชำระหรือรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

18

ตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 10,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

22

รับคืนสินค้าที่ขายเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 5,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

30

ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้ทำ : บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไปด 

ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป  

ว.ด.ป.

รายการ 

เลขที่บัญชี

เดบิต 

เครดิต 

25X7

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.

1

ซื้อสินค้า

 

100,000

-

 

 

 

 

ภาษีซื้อ

 

7,000

-

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

107,000

-

 

 

ซื้อสินค้าเป็นเงินสด

 

 

 

 

 

 

3

ซื้อสินค้า

 

300,000

-

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

300,000

-

 

 

ซื้อสินค้าเป็นเงินสด

 

 

 

 

 

 

5

เงินสด

 

3,210

-

 

 

 

 

ส่งคืนสินค้า

 

 

 

3,000

-

 

 

ภาษีซื้อ

 

 

 

210

-

 

 

ส่งคืนสินค้า

 

 

 

 

 

 

6

ค่าใช้จ่าย

 

800

-

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

800

-

 

 

จ่ายค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

10

เงินสด

 

96,300

-

 

 

 

 

ขายสินค้า

 

 

 

90,000

-

 

 

ภาษีขาย

 

 

 

6,300

-

 

 

ขายสินค้าเป็นเงินสด

 

 

 

 

 

 

12

ลูกหนี้

 

165,000

-

 

 

 

 

ขายสินค้า (165,000 – 10,794.39)

 

 

 

154,204

61

 

 

เงินสด (165,000×7/107)

 

 

 

10,794

39

 

 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ

 

 

 

 

 

 

15

วัสดุสำนักงาน

 

1,500

-

 

 

 

 

ภาษีซื้อ

 

105

-

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

1,605

-

 

 

จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป  

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

25X9

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.

18

ลูกหนี้

 

535

-

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการ

 

 

 

500

-

 

 

ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

 

 

 

35

-

 

 

ให้บริการลูกค้าที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

 

 

 

 

 

 

22

ค่าหนังสือพิมพ์

 

200

-

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

200

-

 

 

จ่ายค่าหนังสือพิมพ์

 

 

 

 

 

 

25

ค่ารับรอง

 

963

-

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

963

-

 

 

จ่ายค่ารับรองลูกค้า

 

 

 

 

 

 

28

เครื่องใช้สำนักงาน

 

12,000

-

 

 

 

 

ภาษีซื้อ

 

840

-

 

 

 

 

เจ้าหนี้-ร้านวิทยาเซ็นเตอร์

 

 

 

12,840

-

 

 

ซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากร้านวิทยาเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

31

ภาษีขาย

 

17,094

39

 

 

 

 

ภาษีซื้อ

 

 

 

7,735

-

 

 

เจ้าหนี้-กรมสรรพากร

 

 

 

9,359

39

 

 

ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 

 

มิ.ย.

3

รถยนต์

 

481,500

-

 

 

 

 

ธนาคาร

 

 

 

481,500

-

 

 

จ่ายเช็คซื้อรถยนต์ (ภาษีซื้อ 31,500)

 

 

 

 

 

 

 

*ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อหรือเช่าซื้อหรือรับโอนรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร ไม่สามารถนำมาหักภาษีซื้อได้

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

25X9

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย.

5

เงินสด

 

535

-

 

 

 

 

ลูกหนี้

 

 

 

535

-

 

 

รับชำระค่าบริการ

 

 

 

 

 

 

 

ภาษีขายที่ยังมีครบกำหนดชำระ

 

35

-

 

 

 

 

ภาษีขาย

 

 

 

35

-

 

 

โอนภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระไปภาษีขาย

 

 

 

 

 

 

9

ซื้อสินค้า

 

70,000

-

 

 

 

 

ภาษีซื้อ

 

4,900

-

 

 

 

 

เจ้าหนี้

 

 

 

74,900

-

 

 

ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ

 

 

 

 

 

 

10

เงินสด

 

161,915

89

 

 

 

 

ส่วนลดจ่าย (154,205.61×2%)

 

3,804

11

 

 

 

 

ลูกหนี้

 

 

 

165,000

-

 

 

รับชำระหนี้ค่าสินค้า

 

 

 

 

 

 

12

เครื่องใช้สำนักงาน

 

40,000

-

 

 

 

 

ภาษีซื้อ

 

2,800

-

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

42,800

-

 

 

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

14

เงินสด

 

85,600

-

 

 

 

 

ขายสินค้า

 

 

 

80,000

-

 

 

ภาษีขาย

 

 

 

5,600

-

 

 

ขายสินค้าเป็นเงินสด

 

 

 

 

 

 

15

เจ้าหนี้-กรมสรรพากร

 

9,359

39

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

9,359

39

 

 

ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป  

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

25X9

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย.

18

หนี้สูญ

 

10,000

-

 

 

 

 

ภาษีขาย

 

700

-

 

 

 

 

ลูกหนี้

 

 

 

10,700

-

 

 

ตัดบัญชีลูกหนี้เป็นสูญ

 

 

 

 

 

 

22

รับคืนสินค้า

 

5,000

-

 

 

 

 

ภาษีขาย

 

350

-

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

5,350

-

 

 

รับคืนสินค้าที่ขาย

 

 

 

 

 

 

30

ภาษีขาย

 

4,585

-

 

 

 

 

ลูกหนี้-กรมสรรพากร

 

3,115

-