น้อง"จอร์น"-เขาชัน

บันทึกภาพโดย Dr.Ka-poom วันที่ 20 พ.ค. 2549

 

เด็กน้อย...
นิ่งๆ...สลับวิ่ง"ซน"
ค้น..หา..สิ่งที่สงสัย
ใคร่รู้..ยิ่งนัก..สิ่งที่เห็น
เรียนรู้...ก่อเกิด...
สิ่งที่พบ...
สนใจยิ่งนัก...เบื้องหน้า
ใส..ใส..น่ารัก..วันซน
ค้นหา..และค้นหา...
สิ่งที่เห็น..และสงสัย