ประสบการณ์จากการอ่านหนังสือ  อังกฤษก้าวแรก  เขียนโดยอาจารย์มาลี   ยรรยงค์

ซื้อมาวันที่  21 กุมภาพันธ์  2548

    เมื่อ่ได้อ่านอังกฤษก้าวแรก  แล้วทำให้เรารู้สึกว่าการจัดการเรียนภาษาอังกฤษนั้น

เด็กจะต้องรู้จักเทียบเสียงพยัญชนะก่อนในขั้นแรก   เพื่อเป็นเครื่องมือในการสะกดคำและชื่อบุคคลอื่นๆ ได้ ซึ่งหลักการสำคัญในการเทียบนั้นมีมากมาย แต่ในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดจึงหยิบยกมาถ่ายทอด......

การเทียบเสียงตัวพยัญชนะไทยและอังกฤษมีดังนี้

          เท่ากับ              K  , G

          เท่ากับ             Kh

          เท่ากับ              K  , C

          เท่ากับ              Ng  , Nk

          เท่ากับ              J  , Ch

          เท่ากับ              Ch

          เท่ากับ           Ch  , Sh

         เท่ากับ              S  , Z

         เท่ากับ              Sh

         เท่ากับ              Y

          เท่ากับ              D  , Th

          เท่ากับ              T

,     เท่ากับ              T

          เท่ากับ              Th

         เท่ากับ              N

         เท่ากับ              B

         เท่ากับ              P

          เท่ากับ              Ph

          เท่ากับ              Ph

         เท่ากับ              P

          เท่ากับ             F , Ph , V (เมื่อเป็นตัวสะกด)

          เท่ากับ              Ph  , P

          เท่ากับ             M

          เท่ากับ              Y

          เท่ากับ              R

          เท่ากับ               L

          เท่ากับ              W  , V

,,              เท่ากับ              S

         เท่ากับ              H

          เท่ากับ             O

          เท่ากับ              H

 

 

หวังว่าความรู้ที่นำมาถ่ายทอดน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูภาษาอังกฤษ

ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้เป็นอย่างดี