KM  อสม.ติดดาว เป็นหนึ่งในโครงการฯ/กิจกรรม ที่อยู่ในการจับตามองของเวที KM ติดดาว ของ สคส.(KMI Thailand) ซึ่งจะมีการดำเนินการในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2549 ระหว่างที่รอเวทีฯ วันนี้ได้มีโอกาสมาสังเกตการณ์..การประชุม"แนวทางการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรงระดับพื้นที่ 2549" ที่ โรงแรม JB หาดใหญ่ ซึ่งในทีมไตรภาคีฯ และทีมวิจัยเกี่ยวกับ"การสร้างความรู้ในการพัฒนาสุขภาพ"มองว่า ยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงนี้เป็นประเด็นที่มีการเอื้อ-สนับสนุนในการดำเนินงานภายใต้โครงการไตรภาคีฯ เพราะ Healthy Thailand หรือ "เมืองไทยแข็งแรง"เป็นยุทธศาสตร์ที่มี เป้าหมายมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

       มิติการส่งเสริมสุขภาพนี้ เป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ใช้งบประมาณในการดำเนินการสิ้นเปลืองน้อยกว่ามิติการบำบัดรักษา หากเมื่อใดคนเราที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรง...โอกาสในการเจ็บป่วยก็จะน้อยลง ในการประชุมวันนี้เน้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติ  โดยรอบแรกเป็นการบรรยาย ชี้แจงแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง และบทบาทภารกิจการสนับสนุนของศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง (ศอม.) โดย นพ.ลือชา  วนรัตน์ - ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริการยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มระดมสมอง โดยมีการแบ่งประเด็นออกเป็น 3 ประเด็น คือ
                 - ทุนทางสังคมในพื้นที่
                 - รูปแบบกลไกและกระบวนการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรง
                 - กรอบและแนวทาง(ร่าง)แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

       ข้อคิด...ที่ได้ในการดำเนินงานการ"สร้าง" หรือการสร้างเสริมสุขภาพ นั้นจะสำเร็จได้ลุล่วงตามเป้าประสงค์ได้หรือไม่นั้น มีปัจจัยสำคัญสองประการ...ที่เราควรให้ความสำคัญ คือ


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

       หากเราสามารถปรับเปลี่ยนสองประเด็นนี้ได้...ย่อมจะทำให้การดำเนินการงานทางด้านส่งเสริมฯ ดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนไปได้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเองได้...ทั้งสองปัจจัยดังกล่าว เหมือนกับเป็นโจทย์ที่เราคนทำงานด้านสุขภาพต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรถึงจะ...สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมของบุคคล ประชาชนไทยได้