"กระบวนการทางปัญญา"...สู่เมืองไทยแข็งแรง

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

       KM  อสม.ติดดาว เป็นหนึ่งในโครงการฯ/กิจกรรม ที่อยู่ในการจับตามองของเวที KM ติดดาว ของ สคส.(KMI Thailand) ซึ่งจะมีการดำเนินการในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2549 ระหว่างที่รอเวทีฯ วันนี้ได้มีโอกาสมาสังเกตการณ์..การประชุม"แนวทางการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรงระดับพื้นที่ 2549" ที่ โรงแรม JB หาดใหญ่ ซึ่งในทีมไตรภาคีฯ และทีมวิจัยเกี่ยวกับ"การสร้างความรู้ในการพัฒนาสุขภาพ"มองว่า ยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงนี้เป็นประเด็นที่มีการเอื้อ-สนับสนุนในการดำเนินงานภายใต้โครงการไตรภาคีฯ เพราะ Healthy Thailand หรือ "เมืองไทยแข็งแรง"เป็นยุทธศาสตร์ที่มี เป้าหมายมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

       มิติการส่งเสริมสุขภาพนี้ เป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ใช้งบประมาณในการดำเนินการสิ้นเปลืองน้อยกว่ามิติการบำบัดรักษา หากเมื่อใดคนเราที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรง...โอกาสในการเจ็บป่วยก็จะน้อยลง ในการประชุมวันนี้เน้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติ  โดยรอบแรกเป็นการบรรยาย ชี้แจงแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง และบทบาทภารกิจการสนับสนุนของศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง (ศอม.) โดย นพ.ลือชา  วนรัตน์ - ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริการยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มระดมสมอง โดยมีการแบ่งประเด็นออกเป็น 3 ประเด็น คือ
                 - ทุนทางสังคมในพื้นที่
                 - รูปแบบกลไกและกระบวนการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรง
                 - กรอบและแนวทาง(ร่าง)แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

       ข้อคิด...ที่ได้ในการดำเนินงานการ"สร้าง" หรือการสร้างเสริมสุขภาพ นั้นจะสำเร็จได้ลุล่วงตามเป้าประสงค์ได้หรือไม่นั้น มีปัจจัยสำคัญสองประการ...ที่เราควรให้ความสำคัญ คือ


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

       หากเราสามารถปรับเปลี่ยนสองประเด็นนี้ได้...ย่อมจะทำให้การดำเนินการงานทางด้านส่งเสริมฯ ดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนไปได้ ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเองได้...ทั้งสองปัจจัยดังกล่าว เหมือนกับเป็นโจทย์ที่เราคนทำงานด้านสุขภาพต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรถึงจะ...สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมของบุคคล ประชาชนไทยได้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (6)

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
  • ในบางครั้ง เราอาจไม่ได้ใส่ใจสุขภาพตนเองเท่าที่ควร เพราะมีความคิดว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราก็มีที่พึ่ง(คือคุณหมอ)
  • ผลกระทบตามมาคือ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ของประชาชนมีมากขึ้น
  • พี่เม่ยเห็นด้วยกับ Dr.Ka-poom อย่างแรง! ในเรื่องที่ว่า เราต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน (ทั้งการคิดและการกระทำ).....
    .....ทำอย่างไรก็ได้ ให้ทุกคนรู้จักคิดที่จะ  "พึ่งพาตนเอง" ให้มากที่สุด....ไหมคะ?
Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"พี่เม่ย"

ขอบคุณคะ"พี่เม่ย"..สำหรับความคิดเห็นต่อยอด..ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า..การเริ่มต้นที่ตัวเรา ดูแลที่ตัวเรา...เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ง่าย..เมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยไปแก้ไข...

ประถม
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
  • ดีครับที่ให้ทุกคนได้อยู่ด้วยปัญญา
  • หากจะให้ดีขึ้นไปอีกต้องลดกระแสวัตถุนิยมลงให้ได้ แล้วกระบวนการทางปัญญาจึงจะสามารถนำได้
  • ถ้ายังเร่งวัตถุอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดูค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะเกิดปัญญานำ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"ประถม"

พอดียัง online อยู่จึงทันได้เห็น...คห.ของคุณ"ประถม"

เห็นด้วยอย่างแรงคะ...หากเราสนับสนุนให้ภาคประชาชน

ใช้กระบวนการทางปัญญา..นำการเดิน"ชีวิต"

ย่อมจะก่อให้เกิดความยั่งยืนยิ่ง...ทุกๆ ด้านในการดำเนินชีวิต

 

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
     วันนี้เป็นวันที่ผมทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการนำทีมวิทยากรจากต่างหน่วนงานกัน 15 คน ใน จว.พัทลุง เป็นความประทับใจที่ทุกคนเข้าถึงในประเด็น "เมืองไทย - เมืองลุง แข็งแรง" ได้อย่างลงตัวและสมดุล เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ผมจะ Link ให้อีกครั้งนะครับ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"ชายขอบ"

ขอบคุณนะคะ.."ร่วมด้วยช่วยกัน"...

เพื่อคนไทย...แข็งแรง (ยิ้มๆ)