AAR การทดสอบความรู้การประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะ

AAR การทดสอบความรู้การประกันคุณภาพ

เมื่อวาน 15 พ.ค. 2549  ช่วงพักเที่ยงชาวสำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ได้ทำการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการเพื่อวัดความรู้ว่าชาวสำนักงานเลขาสหเวชมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับใดเพื่อจัดกลุ่มให้ความรู้เพิ่มเติม  ผลออกมาว่าตัวผมเองอยู่ระดับกลางๆและหลังจากทดสอบเสร็จชาวสหเวชได้ทำ AAR กันต่อ

AAR . การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

- สิ่งที่คาดหวังจากการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้?

    อยากรู้ว่าตนเองมีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพมากน้อยเพียงใด

-  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้?

     ผลจากการทดสอบได้คะแนนพอใช้และก็ได้รู้ว่าจากข้อทดสอบเป็นคำถามที่ง่ายแต่ตัวเองไม่รู้และบางข้อรู้แต่จำไม่ได้

-  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังจากการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้?

     ข้อทดสอบน่าจะมากกว่านี้และเอาเรื่องปัจจุบันมาออกให้มากกว่านี้

-  สิ่งที่จะกลับไปทำหลังการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้?

     ศึกษาข้อมูลการประกันคุณภาพในสำนักงานและคณะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ช่างสหเวชความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • จะปรับปรุงการทดสอบในครั้งต่อไปครับ