"ลูก KM" คลอดแล้วใน กสก.

ในขณะนี้ กอง/สำนัก ต่างๆ ในกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังบุกเบิก "การจัดการความรู้".....

   ช่วงนี้ เหลียวมองไปทางไหนใคร ๆ ก็พูดถึง "KM"  จึงติดตามสถานการณ์และข่าวคราวความเคลื่อนไหว และสรุปได้ว่า

   ในขณะนี้ กอง / สำนักต่างๆ ในกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังบุกเบิก "การจัดการความรู้" ขึ้นในหน่วยงานของตนเอง คือ

     1.  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดย คุณอรสา ดิสถาพร และคณะ  เป็นหน่วยงานแรกที่บุกเบิก และทำอย่างต่อเนื่อง "ก้าวหน้ามากที่สุด"

     2.  กองแผนงาน โดย คุณอุษา ทองแจ้ง และคณะ  ระดมพลทั้งหน่วยงาน

     3.  สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  โดย คุณจันทร์จิรา สุนทรภัทร์ และคณะ  จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสำนัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2549

     4.  กองการเจ้าหน้าที่  โดย คุณดนัย ชื่นอารมย์ และคณะ  ตอนนี้งานกำลังเดินอย่างต่อเนื่อง

     5.  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย คุณนันทา ติงสมบัติยุทธิ์ และคณะ ได้เริ่มประชุมและกำลังแต่งตั้งคณะทำงาน KM

     6.  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดย คุณไชยณรงค์ ทองปุย และคณะ ได้เริ่มปรึกษาหารือและประชุมเจ้าหน้าที่เป็นระยะ ๆ

   เป็นข้อมูลที่งานจัดการความรู้ (KM) ได้แพร่กระจายสู่การปฏิบัติกับหน่ายงานในส่วนกลาง  ส่วนผลเป็นประการใดจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ค่ะ.

                                           ศิริวรรณ  หวังดี

                                       16 พฤษภาคม 2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (1)

เสาวนิตย์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณจริงๆที่ช่วยสรุปให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานการจัดการความรู้ขององค์กรกรมส่งเสริมการเกษตรของเราว่าคืบหน้าไปแค่ไหนแล้ว   คนที่ อยากจะเป็นแนวร่วมจะได้ติดตามการทำ .kmเพื่อให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการทำงานที่ยึดยุทธศาสตร์  การทำงานเป็นทีมอย่างจริงจังเสียที  ขอสนับสนุนเต็มที่ค่ะ-