ช่วงนี้ เหลียวมองไปทางไหนใคร ๆ ก็พูดถึง "KM"  จึงติดตามสถานการณ์และข่าวคราวความเคลื่อนไหว และสรุปได้ว่า

   ในขณะนี้ กอง / สำนักต่างๆ ในกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังบุกเบิก "การจัดการความรู้" ขึ้นในหน่วยงานของตนเอง คือ

     1.  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดย คุณอรสา ดิสถาพร และคณะ  เป็นหน่วยงานแรกที่บุกเบิก และทำอย่างต่อเนื่อง "ก้าวหน้ามากที่สุด"

     2.  กองแผนงาน โดย คุณอุษา ทองแจ้ง และคณะ  ระดมพลทั้งหน่วยงาน

     3.  สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  โดย คุณจันทร์จิรา สุนทรภัทร์ และคณะ  จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสำนัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2549

     4.  กองการเจ้าหน้าที่  โดย คุณดนัย ชื่นอารมย์ และคณะ  ตอนนี้งานกำลังเดินอย่างต่อเนื่อง

     5.  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย คุณนันทา ติงสมบัติยุทธิ์ และคณะ ได้เริ่มประชุมและกำลังแต่งตั้งคณะทำงาน KM

     6.  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดย คุณไชยณรงค์ ทองปุย และคณะ ได้เริ่มปรึกษาหารือและประชุมเจ้าหน้าที่เป็นระยะ ๆ

   เป็นข้อมูลที่งานจัดการความรู้ (KM) ได้แพร่กระจายสู่การปฏิบัติกับหน่ายงานในส่วนกลาง  ส่วนผลเป็นประการใดจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ค่ะ.

                                           ศิริวรรณ  หวังดี

                                       16 พฤษภาคม 2549