เก็บมาฝากจากการเข้าร่วมประชุม TQA :Road show 2006 ต่อจากบันทึก "จะเป็นหนอน..หรือจะเป็นผีเสื้อ?" ค่ะ ...
.....ในการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะยากขึ้น แต่ อ.ศุภชัยบอกว่าจากการทบทวนดูแล้วมักพบว่า ยังมีการสูญเสีย(waste) เกิดขึ้นมากที่สุดจาก..การที่เราไม่สามารถทำงานกันเป็นทีมได้.......
  • เพราะธรรมชาติของคนมีความแตกต่างกัน
  • เพราะเรามีคนประเภท "หนอน" มากเกินไป
  • เพราะบางครั้งเราไม่ได้แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันให้ชัดเจน
  • เพราะบางครั้งเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะ "รู้เขา รู้เรา" และ ..."รู้เขา ให้เท่าๆกับเป็นเขาเอง"
  • เพราะ..บางครั้งเราทะเลาะกันง่ายเกินไป และเราติดค้างคาใจกันนานเกินไป
เมื่อเป็นเช่นนี้ การปรับปรุงแก้ไขจึงควรเริ่มมาจาก....
  • การให้ความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานเป็นทีม 
  • กำหนด "เป้าหมายเดียวกัน สัมพันธ์เชื่อมโยง"
  • บริหารจัดการแบบ "งานได้ผล คนเป็นสุข"
  • การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้น ไม่ใช่มุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาประจำวันเท่านั้น แต่ต้องมุ่งเน้นที่อนาคตด้วย นั่นคือสร้างคนประเภท "ผีเสื้อ" ให้มากขึ้นในองค์กร เพื่อที่จะให้เกิดการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กรเป็นสำคัญ
เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายในช่วงเช้าของวันแรก น่าเสียดายที่พี่เม่ยติดภารกิจที่ทำงาน จึงไม่ได้อยู่ฟังเรื่องราวของการมุ่งเน้นการตลาดและลูกค้าในช่วงบ่าย แต่ก็ได้เอกสารมามากมาย ถ้ามีโอกาสได้ทำความเข้าใจ ก็จะนำมาถ่ายทอดให้อ่านกันต่อค่ะ