วันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา  เด็กๆ จากชั้นอนุบาลจะได้เลื่อนขึ้นมาเรียนชั้น ป.๑  ทุกคนตื่นเต้นดีใจ ที่จะได้ย้ายมาเรียนอาคารใหม่ซึ่งเป็นอาคารสูง ๓ ชั้น  นักเรียนจะมาโรงเรียนแต่เช้า  พอถึงเวลาเข้าห้องเรียนจะได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วในการอ่าน ก เอ๋ย ก ไก่  ข ไข่ อยู่ในเล้า  ฃ ขวด ของเรา  ค ควายไถนา  ไปจนถึง ฮ นกฮูกตาโต  ท่องกันอย่างตั้งอกตั้งใจ

แต่ครูมาสะดุดตรงคำว่า จ จุฬา  ซึ่งเป็นจุดบกพร่อง  เป็นปัญหาที่ครูต้องแก้ไข  ให้นักเรียนอ่านให้ถูกต้องตั้งแต่อยู่ชั้น ป.๑

                ปัญหาการอ่านผิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ครูต้องแก้ไขในเรื่องของการอ่านออกเสียง  ทั้งพยัญชนะและสระ  ฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง  เช่น  ก ไก่  ให้ออกเสียง  กอ   ขอ   คอ   งอ   จอ  ไล่ไปเรื่อยๆ ตามตัวพยัญชนะ  พอถึง  ใ จุฬา  จากที่เคยออกเสียง จอ  ให้ออกเสียงเป็น  รอ  ฝึกให้เด็กอ่านบ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน  เขาจะได้ออกเสียงไม่ผิด

                การอ่านสระ  ก็ต้องฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง  เช่น  อะ    อา    อิ    อี    อึ    อื    อุ    อู  ไปจนจบ  ให้เด็กรู้จักสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว  ฝึกให้ออกเสียงบ่อยๆ แล้วเขาจะรู้ว่าสระตัวใดเสียงยาว  สระตัวใดเสียงสั้น  การสอนอ่านถ้าเด็กจะอ่านได้ เด็กจะต้องออกเสียงพยัญชนะถูก  รู้จักตัวพยัญชนะ  รู้จักรูปสระ  รู้จังเสียงสระ  การประสมคำ  การอ่านสะกดคำ

                การอ่านประสมคำจะเริ่มจาก  พยัญชนะต้นประสมกับสระเสียงยาวก่อน  เช่น

                                กออากา         ตออาตา         อออาอา         ปออูปู            ดออูดู

                เมื่อประสมคำในแม่ ก กา แล้วขั้นต่อไปจะประสมคำที่มีตัวสะกด  เช่น  ตออามอตาม   พออูดอพูด  การสอนอ่านแจกลูกประสมคำ จะช่วยให้นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถอ่านได้

                เมื่อนักเรียนออกเสียงพยัญชนะ  จำรูปพยัญชนะ  จำรูปสระและออกเสียงสระได้  เขาก็จะสามารถที่จะนำพยัญชนะมาประสมกับสระและอ่านสะกดคำได้ถูกต้อง  สิ่งสำคัญที่สุดครูต้องคอยดูแลเอาใจใส่และคัดกรองเด็กที่อ่านไม่ออก  เพื่อจะได้ช่วยสอนซ่อมเสริมให้กับเด็ก  ให้เขาฝึกอ่านบ่อยๆ ครูอาจจะให้เด็กช่วยเหลือกันก็ได้  โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน  พี่ช่วยน้อง  เมื่อได้ฝึกอ่านทุกวัน เขาก็จะอ่านหนังสือได้ และสามารถที่เรียนสาระอื่นๆ ได้อย่างมีความสุข 

                ขออย่างเดียว  ครูอย่าปลูกต้นท้อไว้หน้าบ้าน  หน้าโรงเรียน  หน้าห้องเรียน  เท่านั้นเป็นพอ