สิ่งที่เรียน  คือ การเล่นเครื่องดนตรี(คีย์บอร์ด)

คีย์บอร์ดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีอยู่ 4 ชนิดคือ เปียโน อิเล็กโทน ซินธิไซเซอร์ และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ซึ่งแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการเล่นที่คล้ายกันคือ มือขวาจะนิยมใช้เล่นทำนอง มือซ้ายจะนิยมใช้เล่นเสียงประสาน ซึ่งอาจจะเป็นการเล่นแนวคอร์ดหรือแนวเบสหรือทั้ง 2 แนวก็ได้ แต่ในรายละเอียดการเล่นจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

1.       เปียโน การเล่นเปียโนหากเล่นคนเดียวหรือที่เรียกว่าเดี่ยวเปียโน ถ้าจะเล่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากเปียโนไม่มีระบบ จังหวะ เบส คอร์ดอัตโนมัติเหมือนกับอิเล็กโทน

 

 

 

 

2.       อิเล็กโทน บเล่นดนตรีทั้งวง ในกรณีที่ผู้เล่นต้องการจะเดินเบสเอง ก็ให้ยกเลิกระบบเบสคอร์ดอัตโนมัติเสียก่อน โดยให้คงเปิดจังหวะไว้เพียงอย่างเดียว แล้วใช้เท้าการเล่นอิเล็กโทนจะสามารถนำวิธีการเล่นของเปียโนมาใช้ก็ได้ แต่หากจะเล่นให้ง่ายขึ้น มือซ้ายเพียงแต่กดคอร์ดค้างไว้ โดยก่อนจะเล่นต้องปรับอิเล็กโทนให้อยู่ในระบบจังหวะ เบส และคอร์ดอัตโนมัติเสียก่อน มือขวาจะเล่นโน้ตหรือคอร์ดตามที่ต้องการ เสียงที่เล่นได้ก็จะสมบูรณ์เหมือนกัซ้ายเหยียบที่ลิ่มคีย์ของเบสเท้าได้เองตามต้องการ

  

 

 

3.       ซินธิไซเซอร์ การเล่นซินธิไซเซอร์สามารถเล่นวิธีเดียวกับเปียโนได้ทุกประการ แต่เวลานำไปใช้จะง่ายกว่า   เนื่องจากซินธิไซเซอร์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เล่นกับวงดนตรีซึ่งมีผู้เล่นหลายคน     ผู้เล่นซินธิไซเซอร์จึงอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นพร้อมกันทั้ง 2 มือ เพราะอาจจะเล่นเพียงแนวทำนอง หรือแนวประสานเพียงแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น

 

 

 4.       คีย์บอร์ดไฟฟ้า มีลักษณะการเล่นเหมือนกับอิเล็กโทนทุกประการ เพียงแต่ไม่ต้องเดินเบสด้วยเท้า เสียงเบสจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นใช้มือซ้ายกดคอร์ดค้างไว้ตรงช่วงซ้ายสุดของคีย์บอร์ด และปรับเครื่องให้อยู่ในระบบ จังหวะ เบส และคอร์ดอัตโนมัติก่อนเล่นเท่านั้น

 

 

วิธีการเรียน

        ข้าพเจ้ามีความสนใจที่อยากจะเล่นคีย์บอร์ด  เพราะด้วยความชอบ  ชอบฟังเสียงดนตรีประเภทคีย์บอร์ด  เมื่อได้ฟังจะเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน  และมีความรู้สึกว่าเป็นเสียงที่มีความไพเราะ 
        ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  โดยเริ่มจากซื้อคีย์บอร์ดเพื่อที่จะฝึกเล่น  แล้วมีการศึกษาในหนังสือที่สอนเกี่ยวกับวิธีการเล่น  ข้าพเจ้าหาหนังสือที่ใช้ฝึกเล่นขั้นพื้นฐานจากครูสอนดนตรีที่ข้าพเจ้ารู้จัก  จากนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มฝึกการเล่นคีย์บอร์ด  ตอนแรกข้าพเจ้าเขียนตัวโน๊ตไว้ตรงที่คีย์บอร์ดไว้  เพราะข้าพเจ้ายังไม่ชำนาญในการแยกเสียงของโน๊ตแต่ละตัว  แล้วหัดฝึกการวางมือ  การกดเล่นแบบเรียงตัวโน๊ต  โดยให้หัวแม่มือ  มือขวา วางไว้ที่เสียงโด  แล้ววางนิ้วเรียงมาเรื่อยๆ คือ นิ้วชี้วางที่เสียงเร  นิ้วกลางวางไว้ที่เสียงมี  นิ้วนางวางไว้ที่เสียงฟา  และนิ้วก้อยวางไว้ที่เสียงซอล  หัดกดเสียง โด  เร  มี  ฟา  ซอล  จนเกิดความชิน  ส่วนมือซ้ายจะใช้เล่นคอร์ด  แล้วข้าพเจ้าก็ฝึกจับคอร์ดโดยใช้มือซ้าย  จนสามารถเล่นคอร์ดได้ประมาณ2-3คอร์ด คอร์ดที่ข้าพเจ้าเล่นได้อย่างเช่น C  F  G7 เป็นต้น โดยที่ต้องเปลี่ยนคอร์ดให้คล่อง  จากนั้นข้าพเจ้าก็ลองฝึกเล่นเป็นเพลง  โดยดูโน๊ตเพลงจากหนังสือที่ข้าพเจ้าได้มา  ฝึกเล่นเพลงในจังหวะ  และมีตัวโน๊ตแบบพื้นฐานก่อน  เช่นจังหวะเพลง jingle bell
        ข้าพเจ้าฝึกการเล่นคีย์บอร์ดประมาณ 3วัน ต่อ 1อาทิตย์  เล่นวันละครึ่งชั่วโมง ถึง1 ชั่วโมง

 

ผลการเรียนรู้

ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับการเล่นคีย์บอร์ด   สามารถเล่นเพลงที่มีจังหวะแบบพื้นฐานได้  รู้วิธีการจับคอร์ดแบบต่างๆ

 

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์

1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีมากขึ้น
3. เพิ่มความสามารถพิเศษของตัวเราเอง
4. การเล่นดนตรีเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายจากความเครียด

 

การฝึกเล่นคีย์บอร์ด

http://gotoknow.org/blog/med523070242-2/289191

อ้างอิง

http://www.spy.ac.th/e-music/04.html

http://fanfantoy.tarad.com/shop/f/fanfantoy/img-lib/spd_20071001140543_b.jpg

http://www.thaisecondhand.com/view/productpic/p4756214n1.jpg

http://www.home1click.com/kallbum/uploads/picture00/pr.jpg

http://soundmarkthai.tarad.com/shop/s/soundmarkthai/img-lib/spd_20090205161629_b.jpg