ได้ยินคำกล่าว ๆ หนึ่งครับที่เขาบอกว่า "มนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับ ไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ง" ผมฟังแล้วก็ลองมานั่งทบทวนดู ทำให้นึกถึงบันทึกหนึ่งครับที่ผมเคยเขียนไว้นานแล้ว ชื่อบันทึกคือ เราอยู่ในลำดับขั้นไหนตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow บันทึกนี้ ครับ...

             การต้องการการยอมรับหรือเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น อยู่ในลำดับขั้นความต้องการขั้นที่ 4 คือ Esteem Needs ซึ่งในขั้นนี้รวมความต้องการการยกย่องและเกียรติยศชื่อเสียงด้วย...

             ผมเห็นใครหลาย ๆ คนอยู่ในขั้นนี้กันมากนะครับ ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น พยายามที่จะทำอะไรหลาย ๆ อย่างเพื่อสนองตอบความต้องการขั้นนี้ของตนเอง และสำหรับบางคนก็พร้อมที่จะเลือกทำในสิ่งที่ผิดหากสิ่งนั้นทำให้ตนได้รับการยอมรับจากสังคม...

             หลาย ๆ ครั้งที่ได้เห็นการกระทำหรือความพยายามที่จะกระทำในสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้สึกเห็นใจพวกเขานะครับ ยิ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของเราด้วยแล้ว ยิ่งรู้สึกเห็นใจเขามาก ๆ ครับ...

             สำหรับผมแล้วผมมองว่าความต้องการการยอมรับ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุก ๆ คนนะครับ แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาระดับความต้องการขั้นนี้ของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับ และหากเป็นไปได้เราก็คงต้องพยายามพัฒนาตัวเราให้ผ่านขั้นความต้องการขั้นนี้ไปให้ได้นะครับ...

             เพราะหากเราผ่านขั้นความต้องการขั้นนี้ไปได้แล้ว เราย่อมพร้อมที่จะเป็นผู้ให้หรือแสดงการยอมรับต่อคนอื่น มากกว่าที่จะพยายามเรียกร้องที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่น ๆ นะครับ...