แผนการสอนแบบจุลภาค ชั้น ม.6

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                              ชั้น มัธยมศึกษาปีที่    หน่วยการเรียนรู้ที่                 ชื่อหน่วย  ระบบคอมพิวเตอร์                          
แผนการเรียนรู้ที่                    เรื่อง  การใช้คอมพิวเตอร์สร้างงาน                                                           สอนวันที่  ๑๑          เดือน  สิงหาคม        พ.ศ. ๒๕๕๒                                                                               สอนที่ต้องการฝึก    ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ สื่อภาพเคลื่อนไหว

ผู้สอน       นาย ภูมารินทร์     อินทรทอง

1.              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม                                                                                                                   

     ๑. นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash 8ได้

    ๒. นักเรียนสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้       

    ๓. นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้               

    ๔. นักเรียนสามารถประยุกต์ภาพเคลื่อนไหวในงานชีวิตประจำวันได้          

   ๕. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนรู้

 

เนื้อเรื่องย่อ                                                                                                                                                                           การทำภาพเคลื่อนไหวหรือ แอนิเมชั่น(Animation) โดยโปรแกรม Macromedia Flash 8 ที่พบเห็นบนหน้าเว็บเพจทั่วๆไป เข้าใจและเห็นคุณค่าของคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี   การออกแบบ  การคิดจินตนาการสร้างชิ้นงานใหม่  การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา  การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

1.              สื่อการสอน                                                                                                                                                              ๑.  ภาพเคลื่อนไหว สื่อการสอน 

           . ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 

                           ๓. ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 

 

 

2.              กิจกรรมการเรียนรู้

            

กิจกรรมของครู

กิจกรรมของนักเรียน

หมายเหตุ

1)ครูทักทายนักเรียนก่อนทำกิจกรรมการเรียนการสอน   ครู : สวัสดีครับนักเรียน

นักเรียนกล่าวทำความเคารพคุณครูก่อนทำกิจกรรม           หัวหน้าห้อง : นักเรียนทำความเคารพ                          นักเรียน : สวัสดี(ครับ / ค่ะ)คุณครู

เพื่อเป็นการทักทายและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน

2)ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบที่แล้ว

นักเรียนร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นกับครูเพื่อเป็นการทบทวนความรู้จากการทำกิจกรรมในคาบเรียนที่แล้ว

เพื่อทบทวนความรู้เดิม

3)ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันนี้                                     ครู: นักเรียนเรียนรู้หรือเปล่าว่าการ์ตูนที่นักเรียนดูกับทุกวันเสาร์ – อาทิตย์     นักเรียนสามารถทำได้นะ ครูคิดว่านักเรียนของครูเก่งกันทุกคน วันนี้ ครูจะสอนการทำภาพเคลื่อนไหวจาก Macromedia Flash 8 นักเรียนอยากทำภาพเคลื่อนไหวไหม

นักเรียนตั้งใจฟังคำอธิบายและตอบคำถามของคุณครู

นักเรียน : อยากทำครับ /ค่ะ

เพื่อเร้าความสนใจก่อนทำกิจกรรม

4)ครูแจกใบความรู้ให้นักเรียน พร้อมอธิบายขั้นตอนต่างๆของการทำภาพเคลื่อนไหวและให้นักเรียนดูวีดีโอประกอบการสอนที่คูณครูเตรียมมา

นักเรียนรับใบความรู้มาอ่านและดูวีดีโอที่คูณครูนำมาเป็นสื่อ

เพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักเรียน

5)ครูให้นักเรียนนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หากใครไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ครูอนุญาตให้นักเรียนนั่งกับเพื่อนได้  และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาและทำตามขั้นตอนต่างๆที่วีดีโอสื่อประกอบการเรียน

 

นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และทำตามสื่อวีดีโอ

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจของนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะของนักเรียน

6)ครูเดินสังเกตนักเรียนว่าทำได้หรือไม่ พบว่านักเรียนทำได้ร้อยละ80

ครู : นักเรียนคนไหนยังทำไม่ได้ยกมือขึ้นและให้ถามครูได้

ครู: แนะนำและแก้ปัญหาให้

นักเรียนที่ทำไม่ได้ถามครูว่า

ครูครับ/ค่ะ ภาพไม่เคลื่อนไหวครับ/ค่ะ

เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน

7)ครูทวนอีกครั้ง

ครับ/ค่ะ

เพื่อทบทวน

8)ครูแจกใบงานให้นักเรียน

นักเรียนรับใบงานและทำตามเวลาที่กำหนดให้

เพื่อทดสอบความรู้

9)ครูเดินตรวจงานและให้คะแนนนักเรียนอีกทั้งยังกล่าวชมนักเรียนที่ทำได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม

ครูกล่าวยกย่องนักเรียนที่ตั้งใจทำงานทุกคน

นักเรียนปรบมือให้นักเรียนดีเด่น

เพื่อเสริมกำลังใจ

 

10)ครูสรุปว่าการทำงานครั้งนี้ทุกคนทำได้ดีมากเป็นที่หน้าพอใจและครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาต่อยอดในวันข้างหน้าได้

ครูบอกคะแนนแต่ละคน

นักเรียนกล่าวทำความเคารพคุณครูก่อนทำกิจกรรม           หัวหน้าห้อง : นักเรียนทำความเคารพ                          นักเรียน : สวัสดี(ครับ / ค่ะ)คุณครู

เพื่อเสริมกำลังใจ

เลิกเรียน (กลับบ้านได้)

 

3.              วัดและประเมินผล

6.1 วิธีการวัดและประเมินผล

      1) สังเกตการณ์ทำงานของแต่ละคน

      2) สังเกตการณ์ความสนใจของแต่ละคน

      3) ตรวจสอบงานเดียว

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล

      1) แบบทดสอบการปฏิบัติจริง

6.3 ประเด็นที่จะวัดและประเมิน

      6.3. ผลงานรายบุคคล

                      1) ความถูกต้อง

                      2) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

                      3) ขั้นตอนการทำงาน

                      4) ความคิดสร้างสรรค์

4.              เกณฑ์การตัดสิน

 

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ดีมาก / 3

ดี /2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์ชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#ดี

หมายเลขบันทึก: 284095, เขียน: 07 Aug 2009 @ 07:45 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)