หลักการพูดจูงใจ

การพูดจูงใจคนหรือการโน้มน้าวใจคนนั้น คือการพูดที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกคล้อยตาม  โดยปราศจากความรู้สึกคิดจะต่อต้านหรือขัดแย้ง

ทำไมคนเราต้องพูดเพื่อ"จูงใจ " ผู้อื่น ก็เพราะว่าธรรมชาติของคนเรานั้นก็มีความรู้สึกนึคิดที่แปลกแยกแตกต่างกันเป็นประการสำคัญอยู่แล้ว และที่สำคัญมนุษย์เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับคนอื่นตลอดเวลา นับตั้งแต่ญาติพี่น้องกันเอง หรือคนในครอบครัว การพูดจาติดต่อสื่อสาร ได้นี่เองที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างสังคมให้รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นได้

หลักการพูดจูงใจมีดังนี้

1.ผู้พูดต้องเป็นผู้ฟังที่ดี แสดงท่าทีว่าสนใจ สีหน้ายิ้มแย้ม

2.ผู้พูดต้องบุคลิกภาพที่ดี คือ เดินตัวตรง พูดเสียงดังชัดเจน กล้าแสดงความคิดเห็น เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกคนหนึ่ง

3.ต้องแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ

4.ดูอารมณ์ผู้ฟัง ถ้าจับอารมณ์ผู้ฟังได้ นั่นก็เท่ากับผู้พูดสามารถจับใจเขาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว

5.ต้องรู้ความลับของมนุษย์ว่า....

             -ต้องการอิสระ คนทุกเพศทุกวัยต้องการวิถีชีวิตที่มีเสรีภาพเป็นอิสระ

             -ต้องการการเป็นเจ้าของ

             -ต้องการพื้นฐานในด้านกายภาพ เช่นเรื่อง การกินอยู่หลับนอนที่เหมาะสม มีการดำรงชีวิตที่สุขสบายตามอัตภาพ

             -ต้องการความเปลี่ยนแปลง

             -ต้องการแสดงความสามารถพยายามเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แสดงความสามารถ

             จากหนังสือ  "ศิลปะการพูดจูงใจ" ของกุลชาติ   พงษ์จันทร์