future tense

freedom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
all of future tenses

        สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของtense ให้จบกันดีกว่านะค่ะ วันนี้ของนำเสนอ tense สุดท้ายนั่นก็คือfuture tenses ไม่ได้นำมาแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะค่ะ

Future Simple Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยมีคำหรือวลีบอกเวลาอยู่ด้วย อันเป็นการคาดหมายล่วงหน้า ให้คำมั่นสัญญา หรือแสดงความตั้งใจเอาไว้ และที่เป็นการขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบด้วย ตัวอย่างเช่น

            We shall go to Singapore tomorrow.

            I will go there next week.

หมายเหตุ ตามปกติมักจะใช้ Shall กับ I หรือ we และใช้ Will กับ you, he she, it, they หรือ Dang, Mary ในความหมายว่า “จะ” แต่ถ้าใช้กลับกัน เช่น I will, we will, หรือ they shall เป็นต้น จะให้นัยว่ามีความตั้งใจมากขึ้น เช่นเดียวกับการใช้ be going to แต่ปัจจุบันนิยมใช้ will กับประธานทุกบุรุษ ในความหมายเดียวกับ be going to

โครงสร้างประโยค        :           Subject + will/shall + verb 1

           

1.  ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งขณะที่พูดเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น มักมี Adverb บอกเวลา ดังนี้

            Soon, shortly, in a short time, in a moment, in a while, in a week’s time, in two days’ time, in (the) future, in a few minutes (weeks, month, years), tonight, tomorrow, next week, next month, next year, next Monday (Tuesday, Wednesday…) etc.

            2.  ประโยคแสดงอนาคตที่มีกริยา 2 ตัว ให้ใช้ Future Simple Tense กับกริยาเพียงตัวเดียว ส่วนอีกตัวหนึ่ง (คือประโยคที่อยู่หลังคำเชื่อม) ให้ใช้ Present Simple Tense หรือ Present Perfect Tense กริยาที่ใช้ Future Simple Tense คือ กริยาที่อยู่หน้าคำเชื่อม และคำเชื่อมที่นำมาใช้เท่าที่พบมาก ได้แก่ if, unless, when, until, as soon as, before, after, the moment that, by the time that, now that

            การใช้ (be) going to แทน will, shall

            1. การใช้ (be) going to + verb 1 เพื่อแสดงความตั้งใจ แทน will, shall ได้ เช่น I am going to write to Anong this evening.

            2. ใช้ (be) going to + verb 1 เพื่อแสดงการคาดคะเนแทน will, shall ได้ เช่น I think it is going to rain.

            3. ใช้ (be) going to + verb 1 เพื่อแสดงข้อความซึ่งเชื่อว่าเป็นจริงเช่นนั้นโดยปราศจากข้อสงสัย แทน will, shall ได้ เช่น My wife is going to have a baby.

 

Future Continuous Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคต ที่คาดหมายว่าจะกำลังดำเนินอยู่ในช่วงวัน – เวลาที่ระบุเอาไว้นั้น ตัวอย่างเช่น

            He will be coming home around five p.m..

            My son will be calling me up tonight.

โครงสร้างประโยค        :           Subject + will/shall + be + verb -ing

 

            1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่าง ที่จะเกิดขึ้นก่อน-หลังกันในอนาคต โดยมีหลักการแต่งประโยคดังนี้

                        - เหตุการณ์ใดเกิดก่อนใช้ Future Continuous Tense: Subject + will/shall + be + verb –ing

                        - เหตุการณ์ใดเกิดหลังใช้ Present Simple Tense: Subject + verb 1

            เช่น       He will be sleeping when I visit him.

            2. ใช้กับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น

                        This time tomorrow I shall be flying to New York.

            3. ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่า จะทำเช่นนี้จริงๆ เช่น

                        We shall be working all day tomorrow.

   

Future Perfect Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและดำเนินไปจนเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้นั้น ตัวอย่างเช่น

            We’ll have finished our homework by 10 o’ clock tonight.

            By this time tomorrow she‘ll have done all her assignments.

โครงสร้างประโยค        :           Subject + will/shall + have + verb 3

 

            1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต ซึ่งขณะที่พุดเป็นเพียงคาดการณ์ไว้ล่วง

หน้าว่า ถ้าถึงตอนนั้นแล้ว เหตุการณ์อันหนึ่งจะได้เกิดขึ้นสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้ว จึงมีเหตุการณ์อันที่ 2 เกิดขึ้นตามมา

-          เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ Future Perfect Tense: Subject + will/shall + have + verb 3

-          เหตุการณ์ใดเกิดทีหลังใช้ Present Simple Tense: Subject + verb 1

เช่น       โจทย์ : The play (start) before we (reach) the theatre.

            เฉลย : The play will have started before we reach the theatre.

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในประโยคและพึงสังเกตไว้ว่า คำหรือกลุ่มที่บอกเวลาเป็นอนาคตนำมาร่วมกำกับไว้นั้นจะนำหน้าด้วยบุรพบท “by” เสมอ เช่น by tomorrow, by next week, by the end of March, by dinner time, by next summer, etc. เช่น

            By the end of March the Browns will have been here for two years.

3. ใช้เพื่อแสดงความสงสัยว่า “คงจะอย่างนั้น อย่างนี้แล้วก็ได้” เช่น

            I expect you will have heard that Ladda is going to be married next month.

 

         Future Perfect Continuous Tense คือ ประโยคที่พูดถึงกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและจะยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในระยะเวลาที่ระบุไว้นั้น ตัวอย่างเช่น

            By the end of this semester we will have been studying English Grammar for two years.

            How long will you have been studying English here when you go home next week?

โครงสร้างประโยค        :           Subject + will/shall + have + been + verb -ing

 

Future Perfect Continuous Tense มีวิธีใช้เช่นเดียวกับ Future Perfect Tense ทุกประการ ต่างกันก็ตรงที่ว่า เราใช้ Tense นี้เพื่อ “เน้นถึงการต่อเนื่องของการกระทำว่า ได้ดำเนินต่อเนื่องกันไป แม้เมื่อถึงเวลานั้นการกระทำก็ยังคงดำเนินอยู่ และก็จะดำเนินต่อไปอีกมิได้หยุด” ซึ่งประโยค Future Perfect ทั้ง 2 แบบ จำเป็นต้องมีคำพูดถึงระยะเวลาอยู่ด้วย โดยอาจอยู่ในรูปของอนุประโยคนำด้วย when หรือ วลีนำโดย by อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเอาไว้นำหน้าหรือต่อท้ายประโยคก็ได้ คำพูดถึงระยะเวลาเหล่านี้ ได้แก่

By 8 p.m., by next June, by that time, by noon, by this time next month, by the end of July, by midnight, by the end of this semester, by the end of summer session, when we come to the end of this course, when he goes home on Songkron Festival Days next year, when you resign, when he retires, etc.

Posted by: Ratchanee.....

From: เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนางสาวรัชนี ผลแม่น , 2551

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English teachingความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอบคุณนะครับสำหรับความรู้เรื่องภาษาอังกฤษดีๆอย่างนี้

 

ratchanee
IP: xxx.26.121.187
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะค่ะ มีสิ่งดีๆก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะค่ะทุกคน

ฟ้า
IP: xxx.174.0.244
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

หนูอ่อนอังกฤษ

มากเลยค่ะ

freedom
IP: xxx.53.239.76
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ

ผมหบ่อที่สุดในโลก
IP: xxx.164.247.239
เขียนเมื่อ 

55555+ เจ๋งจริงๆๆ

freedom
IP: xxx.26.117.102
เขียนเมื่อ 

thanks a lot. please come to visit again

IP: xxx.175.31.146
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้คุณนะชั้ลคงตายยย

freedom
IP: xxx.31.121.88
เขียนเมื่อ 

^___^ never mine naja. thanks for visit my blog naja

BRM
IP: xxx.172.249.190
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

Micky
IP: xxx.89.172.68
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ มีประโยชน์มากเลยค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีด้วย ^^

mill manloo
IP: xxx.11.41.183
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยค่ะ (^+++^)

Mint
IP: xxx.25.177.84
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่า ชอบมากๆเลยอ่านเเล้วเข้าใจง่าย^^

freedom
IP: xxx.51.132.45
เขียนเมื่อ 

ค่ะ ^_____^

Balm
IP: xxx.206.250.33
เขียนเมื่อ 

หนูกำลังเรียนอยู่ค่ะ Good