นวัตกรรมการอ่าน

สิ่งนี้ช่วยนักเรียนได้

นวัตกรรมการศึกษา"รู้จักคุณค่าของการอ่าน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ "

 

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม

 

ความเป็นมาของนวัตกรรม

                     ลักษณะของนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมที่ใช้วิธีการและกระบวนการในกิจกรรม คิดขึ้นมาเพื่อพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การอ่านเพื่อเป็นสะพานสู่กระบวนการคิด ข้อมูลความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการอ่านสามารถทำให้นักเรียนมีพื้นฐานในการคิด โดยคิดอย่างมีเป้าหมาย

ซึ่งเป็นความคิดที่มีประโยชน์ การที่จะให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการคิดนั้นไม่ใช่การบังคับให้เด็กอ่านหนังสือ การถูกบังคับขู่เข็ญที่ปราศจากความสมัครใจ ย่อมทำให้การอ่านล้มเหลว ในทางตรงกันข้าม นวัตกรรมในรูปแบบของกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนี้

  เป็นกิจกรรรมที่น่าสนใจ สนุก ให้อิสระนักเรียนได้เลือกหลากหลาย เป็นเรื่องใกล้ตัวและน่าสนใจ  

ไม่น่าเบื่อหน่าย ทำให้รู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวา เมื่อได้ลงมือทำในสิ่งต่างๆที่ตนเองชอบ

อีกทั้งทำให้นักเรียนสามารถทำความรู้จากการอ่านด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิดต่อไป

       กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม

                     -การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ

เริ่มจากสภาพที่เกิดขึ้นในโรงเรียน คือ นักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ อ่านหนังสือไม่คล่อง

การที่ครูบังคับหรือขู่เข็ญให้นักเรียนอ่านหนังสือทุกๆวัน โดยปราศจากความสมัครใจของนักเรียน

ย่อมทำให้การอ่านล้มเหลว ดังนั้นกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ที่คิดค้นเชิงนวัตกรรม เป็นวิธีการที่ทำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านเป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปสู่กระบวนการคิด

                    -การออกแบบและคิดค้นกิจกรรมเชิงนวัตกรรม

                    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการอ่านเป็นข้อมูลพื้นฐานฝึกกระบวนการคิด เช่น

 

 

 

 

 

         กิจกรรมที่1 กิจกรรมสิ่งดีๆมีในหนังสือ

เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

         กิจกรรมที่2 กิจกรรมทันข่าวทันเหตุการณ์ประจำวัน

เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้นักเรียนอ่านและแสวงหาความรู้จากข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการอ่านข่าว ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ วิพากษ์เรื่องราวเหตุการณ์ในข่าว ตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและข้อคิดที่ได้จากข่าว

         กิจกรรมที่3 กิจกรรมการฟังเพลงไพเราะแล้วเจาะลึก

เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดมีเหตุผล คิดลึกซึ้งและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการไตร่ตรอง ใคร่ครวญในเนื้อหาของเพลง

  วิธีการสำคัญ/ขั้นตอน/กิจกรรม/นวัตกรรม
          กิจกรรมที่1กิจกรรมสิ่งดีๆมีในหนังสือ

เป็นกิจกรรมที่ใช้ได้ทั้งในชั้นเรียน และในห้องสมุด โดยให้นักเรียนนำหนังสือมาร่วมกิจกรรม คนละ   1  เล่ม (ถ้านักเรียนคนใดไม่มีหนังสือให้ไปยืมที่ห้องสมุด )  

       วัตถุประสงค์

   เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือบนพื้นฐาน   การส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

       สื่อ /อุปกรณ์

1.หนังสือที่นักเรียนสนใจ

2.แบบบันทึกการอ่าน

       ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1.นักเรียนนำหนังสือที่นักเรียนมีอยู่  โดยเป็นหนังสือที่นักเรียนชอบมาร่วมกิจกรรมคนละ 1  เล่ม

2.นักเรียนอ่านหนังสือที่นำมาของแต่ละคนโดยใช้เวลาในวันศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 9.20 น.

3.นักเรียนกรอกข้อมูลลงในบันทึกการอ่าน และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

       การประเมินผล

1.ประเมินจากการสังเกตกพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน

2.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ประเมินจากบันทึกการอ่านของนักเรียน

       กิจกรรมที่   2  กิจกรรมทันข่าวทันเหตุการณ์ประจำวัน

กิจกรรมทันข่าวทันเหตุการณ์ประจำวัน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนสนใจศึกษาข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับประจำวันนั้น

       วัตถุประสงค์

1.ฝึกให้นักเรียนรู้จักการอ่านและแสวงหาความรู้จากข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.เป็นการปลูกฝังคุณธรรม และให้ข้อคิดที่ได้จากข่าว 

        สื่อ  /อุปกรณ์

หนังสือพิมพ์

       ขั้นตอนกิจกรรม

1.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ3 คน ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปอ่านข่าว จากหนังสือพิมพ์ฉบับประจำวันจากที่บ้าน  หรือจากในห้องสมุด

2.ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าข่าวหน้าชั้น  ตามประเภทข่าวที่กลุ่มตนได้รับผิดชอบ

เช่น   กลุ่มที่  1.  รับผิดชอบเล่าข่าวต่างประเทศ

        กลุ่มที่  2.  รับผิดชอบเล่าข่าวกีฬา                             

        กลุ่มที่  3.  รับผิดชอบเล่าข่าวการศึกษา

        กลุ่มที่  4.  รับผิดชอบเล่าข่าวการเมือง

        กลุ่มที่  5.  รับผิดชอบเล่าข่าวบันเทิง

3.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นที่มีต่อข่าวที่ได้ฟัง  โดยครูตั้งคำถามว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่ฟัง    ข่าวที่เพื่อนเล่าเป็นข่าวที่ดีหรือไม่  อย่างไร

4.  นักเรียนที่เป็นผู้ฟังทุกคน  บันทึกข้อมูล  สาระที่ได้จากการฟัง  แล้วส่งครู

       การประเมินผล

1.ประเมินผลจากการฟัง

2.ประเมินจากการนำเสนอข่าวของนักเรียน

       ข้อเสนอแนะ

การมอบหมายการอ่านข่าวครูควรกำหนดวันเวลาให้ชัดเจน

             กิจกรรมที่  3  กิจกรรมการฟังเพลงไพเราะแล้วเจาะลึก

การจัดกิจกรรมฟังเพลงไพเราะแล้วเจาะลึก   เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียน

รู้จักคิดวิเคราะห์   เนื้อหาสาระจากเนื้อเพลงที่นักเรียนฟังในปัจจุบันและได้แนวคิดจากการฟังเพลง

ด้วย

       วัตถุประสงค์

1.นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  สาระจากเนื้อหาเพลงไทย

       สื่อ  / อุปกรณ์

1.เนื้อเพลงต่าง ๆที่นักเรียนชอบ

2.แบบบันทึกการวิเคราะห์เพลง

       ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  หรืออาจทำเป็นรายบุคคลหาเนื้อเพลงที่ตนชื่นชอบ  1  เพลงอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่ง  สตริง  เพลงเพื่อชีวิต หรือเพลงที่เหมาะกับเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น  เพลงเกี่ยวกับแม่ ในเทศกาลวันแม่  เพลงเกี่ยวกับพ่อ ในเทศกาลวันพ่อ เพลงที่เกี่ยวกับในหลวงของเรา  โดยให้นักเรียนถ่ายเอกสาร  หรือคัดลอกเพลงลงกระดาษ

2.นำเนื้อเพลงที่คัดเลือกอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์  พิจารณาดูสาระจากเนื้อเพลง

อย่างถีถ้วนแล้วตอบคำถาม ตามคำถามในแบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อเพลง

     การประเมินผล

พิจารณาจาก

1.ความกระตือรือร้นในการทำงาน

2.คำตอบจากการวิเคราะห์เนื้อเพลง

       ข้อเสนอแนะ

   เพลงที่นักเรียนนำมาวิเคราะห์    ก่อนการนำเสนออาจให้นักเรียนร้องให้เพื่อนฟัง

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กไทยสร้างได้ด้วยมือครู

คำสำคัญ (Tags)#รักการอ่าน#นวัตกรรมการอ่าน#ชอบอ่านไหม

หมายเลขบันทึก: 275747, เขียน: 12 Jul 2009 @ 08:06 (), แก้ไข: 10 Apr 2012 @ 13:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตอนเรียนประถม..

ครูจะให้นำเอาข่าวหนังสือพิมพ์มาอ่านที่หน้าชั้น..
โตขึ้น รู้เลยว่า ไม่ใช่แค่รู้ทันข่าวสาร
แต่ยังช่วยให้เรามีทักษะการอ่าน...การคิด
การแสดงออกต่อที่สาธารณะ ด้วยเหมือนกัน

ขอบคุณครับ